Ontwerpen en uitvoeren van dijkversterking Marken – Aanbestedingsnieuws

Ontwerpen en uitvoeren van dijkversterking Marken

Overzicht van het projectgebied.
Foto: RWS

Namens de Staat der Nederlanden gevestigd te ‘s-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt door Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud, te Utrecht een Europese aanbesteding voor het verlenen van een opdracht volgens de
concurrentiegerichte dialoog overeenkomstig het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) gehouden.

Marken is een voormalig eiland in het Markermeer. Sinds 1957 is Marken via een dijk met het vasteland van Noord-Holland verbonden. Marken is 263 hectare groot en telt circa 1.850 bewoners. Het maaiveld van Marken ligt buiten de werven op circa 0,8 m beneden NAP.
De Omringkade van Marken beschermt het eiland en zijn bewoners tegen hoogwater. In de Wet op de waterkering (Wow) is de Omringkade aangeduid als dijkring 13b. De Omringkade heeft met uitzondering van de Noordkade een relatief smalle kruin van circa 2 m. De Noordkade is een overslagdijk. De kruin van de Omringkade heeft een hoogteligging van 1,5 m tot 1,8 m boven NAP. Op de kruin ligt een fiets- en wandelpad. Gemotoriseerd verkeer is hierop niet toegestaan, uitgezonderd onderhoudsmaterieel.
De Omringkade van Marken heeft verdeeld over vijf secties een lengte van 8,9 kilometer. Naast de vijf secties zijn er ter plaatse van dp 83 en dp 1 twee havendammen aanwezig. De havendammen hebben een golfreducerende functie op de achterliggende Haven van Marken. Deze havendammen zijn geen onderdeel van de primaire waterkering
De Omringdijk van Marken is in beheer bij Rijkswaterstaat, die verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer en onderhoud. De aangrenzende beheerders bestaan uit Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Provincie Noord Holland en Gemeente Waterland.

De dijk om Marken voldoet niet geheel aan de waterveiligheidsnormen. Delen van de dijk kennen stabiliteitsproblemen. Daarnaast is de dijk te laag en is de steenbekleding op veel plekken niet stevig. Om in de toekomst voldoende veiligheid te bieden, zijn maatregelen nodig. Dit is de directe aanleiding geweest om het project ‘Dijkversterking Marken’ te starten. Na uitgebreid onderzoek naar beschermingsmogelijkheden voor Marken en na overleg met partners, bewoners en andere betrokkenen, is in juli 2016 gekozen voor een dijkversterking die Marken de komende vijftig jaar moet beschermen tegen overstromingen. Het doel hierbij is om een dijk te maken die de vereiste veiligheid biedt, die past bij het cultuur-historische karakter, het landschap en de natuur van Marken, en die op voldoende steun van betrokkenen kan rekenen. In
het gekozen alternatief wordt de Westkade en Zuidkade buitenwaarts versterkt. De
kadeconstructie in de Haven wordt eveneens versterkt. De Noordkade heeft de komende decennia geen aanpassing nodig. Samen met gemeente Waterland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Provincie Noord Holland zijn meekoppelprojecten vastgesteld. Het gaat hier om hoofdzakelijk recreatieve voorzieningen en maatregelen voor natuurontwikkeling. De meekoppelprojecten zijn onderdeel van de werkzaamheden.

De opdrachtnemer dient in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten:

 • ontwerpen en uitvoeren van de buitenwaartse dijkversterking;
  o ontgraven en/of leveren, vervoeren en verwerken zand, grond en klei;
  o leveren, vervoeren en verwerken van breuksteen;
  o leveren, vervoeren en verwerken van zetsteen;
  o verlengen uitstroomconstructie gemaal;
  o herprofilering verharding in de haven;
  o versterking kadeconstructie in de haven;
  o inpassing kruising van de weg N518;
  o inpassing Rozewerf (Zuidkade);
  o bijkomende werkzaamheden.
 • ontwerpen en uitvoeren van de meekoppelprojecten;
 • leggen of verleggen van kabels en leidingen;
 • onderhoud van het areaal tijdens realisatie.

 

De concurrentiegerichte dialoog bestaat uit een aanmeldingsfase en een inschrijvingsfase. In dit hoofdstuk wordt de procedure in de aanmeldingsfase beschreven. Een ondernemer die meent te voldoen aan de in de aanbestedingsleidraad gestelde uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen wordt in de gelegenheid gesteld zich als gegadigde aan te melden. Vervolgens wordt getoetst of de gegadigde
voldoet aan de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen. Uit de gegadigden die in deze stap niet worden uitgesloten voor deelname aan de aanbestedingsprocedure, wordt geselecteerd. 

Bron: Tenderned 30 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/206938

1 thought on “Ontwerpen en uitvoeren van dijkversterking Marken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *