Ontwerp, realisatie en onderhoud distributienet en energiecentrale Groenpoort – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp, realisatie en onderhoud distributienet en energiecentrale Groenpoort

In opdracht en onder regie van het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost is sinds 2008 de wijk Veenendaal-oost, met in totaliteit zo’n 3.200 woningen met bijbehorende voorzieningen, in ontwikkeling genomen. Inmiddels zijn er in de deelplannen Buurtstede en Veenderij zo’n 1.750 woningen bewoond en zo’n 250 woningen in ontwikkeling. De woningen in Buurtstede en Veenderij worden van warmte en koude voorzien vanuit de collectieve energiecentrale aan de rand van de wijk. Deze energiecentrale wordt geëxploiteerd door warmtebedrijf DEVO. Ten noorden van Buurtstede wordt het derde deelplan met circa 970 woningen ontwikkeld: Groenpoort. Bijna alle woningen krijgen warmte en koude aangeboden vanuit een collectief systeem. Het is niet mogelijk om deze wijk aan te sluiten op de bestaande energiecentrale van Buurtstede. Er wordt daarom een nieuwe energiecentrale ontworpen voor deze nieuwe wijk. Deze energiecentrale wekt centraal warmte- en koude op met op hoofdlijnen waterwarmtepompen, luchtwarmtepompen, elektrische ketels, grote buffervaten en een warmte koude opslag (wko). Door middel van het distributienet wordt de warmte en koude naar de woningen gedistribueerd. De woningen krijgen een hydraulisch gescheiden afleverset die een scheiding maakt tussen het distributienet en de binneninstallatie. Circa 935 woningen hebben een aansluitverplichting op het distributiesysteem, daarnaast zijn er 31 woningen aan de rechterzijde van de wijk met een uitzondering hierop. De energiecentrale moet op basis van de huidige inzichten in het eerste kwartaal 2024 worden opgeleverd zodat de eerste opgeleverde woningen tijdig warmte- en koude geleverd krijgen. Het collectieve energiesysteem is opgedeeld in afzonderlijke aanbestedingen;
A De Energiecentrale
B Het Distributienet (terreinleidingwerk)
C De koppeling Binnen-installatie (afleversets en inpandige distributie)
De voorliggende aanbesteding (Opdracht B, Distributienet) en de aanbesteding van Opdracht A (Energiecentrale) worden separaat en parallel op de markt gezet. Het staat marktpartijen vrij om op beide aanbestedingen in te schrijven. Er is gekozen om opdracht A en B met afzonderlijke aanbestedingen uit te vragen. Hier is voor gekozen omdat de werkzaamheden anders van aard zijn evenals de procedure en looptijd. De opdeling leidt er ook toe dat er meer partijen in aanmerking komen voor de specifieke delen. Voor Opdracht C (Koppeling binneninstallatie) moet de inkoopstrategie nog worden vastgesteld.

Opdracht B, de voorliggende opdracht, wordt uitgevoerd in vier delen;
• Deel 1 omvat de hoofddistributieleiding door Groenpoort en de subdistributieleiding van fase 1. Deel 1 omvat daarmee circa 50% van de opdracht en moet op basis van de huidige inzichten in de periode eerste kwartaal 2023 en derde kwartaal 2024  worden gerealiseerd.
• Deel 2 omvat de subdistributieleiding van fase 2. Het is nog onbekend wanneer deze fase exact gaat plaatsvinden maar het dient op basis van de huidige inzichten gerealiseerd te zijn voor eind 2027. Het huidige plan is om fase 2 direct te koppelen aan fase 1 maar diverse factoren, waaronder bijvoorbeeld een stagnerende vraag op de woningmarkt, kunnen leiden tot een later
moment van (gefaseerde) aanleg. N.b. hierbij horen ook de aftakkingen tot en met de afgedopte afsluiter naar de appartementencomplexen.
• Deel 3 omvat de aansluitleidingen voor de woningen. Voor zowel fase 1 als fase 2 kunnen deze, op afroep per woonblok, gerealiseerd worden tot en met 2027.
• Deel 4 omvat het onderhoud van het distributienet. Vanaf het moment van oplevering van deel 1 gaat de onderhoudstermijn in tot en met 2030.

De aanbesteding geschiedt op basis van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). Gelet op de verwachte uitgaven wordt gekozen voor een Europese openbare aanbesteding. De aanbesteder wenst een overeenkomst af te sluiten met één ondernemer. De overeenkomst gaat in op 22 juli 2022 en loopt tot en met 2030. Na deze periode kan de opdrachtgever de overeenkomst tweemaal verlengen met maximaal vijf jaar per verlenging. Indien de opdrachtgever besluit de overeenkomst voort te zetten dan is de opdrachtnemer (eenzijdig) verplicht mee te werken aan verlenging. Indien de aanbesteder besluit over te gaan tot gunning, wordt gegund aan de inschrijver met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Voor deze aanbesteding geldt het gunningcriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned zaterdag 9 april 2022 Ontwerp, realisatie en onderhoud Distributienet Groenpoort https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/258444 en Ontwerp, realisatie en onderhoud Energiecentrale Groenpoort https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/25844

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *