Observatiecamera’s bij verkeersregelinstallaties Noord-Holland – Aanbestedingsnieuws

Observatiecamera’s bij verkeersregelinstallaties Noord-Holland

camera locatie Avenhorn. Foto: Google Streetview

De aanbestedende dienst, de provincie Noord-Holland, maakt bij verkeerslichten geregelde kruispunten en belangrijke ongeregelde kruispunten gebruik van observatiecamera’s. Het doel van deze camera’s is om vanuit de verkeerscentrale
provincie Noord-Holland (VCPNH) een real-time overzicht te hebben van de verkeerssituatie ter plaatse om zo verkeerskundige aanpassingen te kunnen realiseren als de verkeerssituatie daar aanleiding toe geeft. Een aantal observatiecamera’s naderen evenwel het einde van hun technische levensduur. De aanbestedende dienst wil deze observatiecamera’s vervangen om zo weer een betrouwbaar en goed functionerend camerasysteem te hebben.

Met deze aanbesteding beoogt de aanbestedende dienst de volgende doelstellingen te bereiken:
a) Het vervangen van de camera’s inclusief installatie, bedrijfsklaar opleveren en het afvoeren en verwerken van de oude camera’s;
b) Camerabeeld van acceptabele kwaliteit genereren in de verkeerscentrale. Daarvoor houdt de aanbestedende dienst de volgende uitgangspunten aan:
• Een betere beeldkwaliteit van de camera’s;
• Een overstap naar digitale camera’s;
• De camera’s moeten passen in het huidige netwerk;
• De levensduur van de camera’s moet toereikend zijn.
Deze doelstellingen zijn door de aanbestedende dienst vertaald naar de afbakening van de opdracht, de eisen die aan de uitvoering ervan gesteld worden, de eisen die aan ondernemers worden gesteld om voor de opdracht in aanmerking te komen en de wijze waarop de economisch meest voordelige inschrijving wordt geselecteerd.

De aanbestedende dienst heeft haar areaal opgedeeld in een aantal gebieden. Per gebied zijn integrale gebiedscontracten in de markt gezet voor het onderhoud en beheer van de infra. Het gaat hierbij om langdurige contracten met een looptijd van tien jaar. Binnen deze gebieden is een aannemer(scombinatie) verantwoordelijk voor het onderhoud aan de assets zoals weginfrastructuur, civieltechnische kunstwerken, groenzones, technische installaties en gebouwen/terreinen. De aanbestedende dienst heeft in deze contractvorm uitsluitend de rol van regisseur.

In vier van de zeven gebieden zijn de camera’s sterk verouderd en toe aan vervanging. Het betreft de gebieden:
• Alkmaar (gebiedscontract Midden-Noord)
• West-Friesland (gebiedscontract Midden-Noord)
• Gooi en Vechtstreek
• Zuid-Kennemerland en IJmond
In totaal omvat de vervangingsopgave in bovenstaande vier gebieden circa 69 camera’s. Het betreft zowel de leverantie en installatie van de camera en Power over Ethernet (PoE) injector, als het verwijderen en op duurzame wijze afvoeren van de huidige camera’s. De camera dient werkend opgeleverd te worden in het videomanagementsysteem (met uitzondering van de gevallen van het deel van de keten wat buiten de verantwoordelijkheid van inschrijver valt, zoals een kabelbreuk). Na het verwijderen van de huidige camera’s valt het eigendom hiervan toe aan inschrijver. De observatiecamera’s kunnen worden aangebracht op de bestaande (kantel)masten van de huidige observatiecamera’s. De observatiecamera’s worden bediend en aangestuurd vanuit de verkeerscentrale VCPNH.
Na de vervanging (levering en installatie) worden de camera’s overgedragen voor beheer en onderhoud aan de aanbestedende dienst. Er is geen onderhoudstermijn van toepassing. Wel dient inschrijver (test)rapporten, handleidingen en documentatie van de nieuw aan te brengen observatiecamera’s op te leveren.

De af te sluiten overeenkomst treedt in werking op 1 augustus 2022 en eindigt na acceptatie door opdrachtgever van de
finale oplevering van de werkzaamheden. De overeenkomst verloopt daarna van rechtswege. De streefdatum voor finale oplevering inclusief acceptatie door opdrachtgever is 31 december 2022. Gekozen is om deze opdracht Europees aan te besteden via een zogenaamde openbare aanbestedingsprocedure. Er wordt gegund op basis van het criterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’, waarbij de inschrijver met de inschrijving, die naar het oordeel van de aanbestedende dienst, de beste prijs-kwaliteitsverhouding kent de opdracht gegund krijgt. De beoordeling van de inschrijvingen vindt plaats op basis van de subgunningscriteria. Deze beoordeling vindt plaats op basis van het principe ‘gunnen op waarde’. De waarde die per subgunningscriterium aan de inschrijving wordt toegekend wordt van de totaalprijs (de inschrijfprijs zoals vermeld op het prijzenblad) afgetrokken. Hierdoor ontstaat een ‘vergelijkingsprijs’.

Bron: Tenderned zaterdag 9 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/258423

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *