Aannemersselectie – Nieuwbouw Thorbecke vmbo Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Aannemersselectie – Nieuwbouw Thorbecke vmbo Rotterdam

Impressie: © Stg. Boor

Thorbecke Voortgezet Onderwijs (TVO) is een openbare scholengemeenschap voor vmbo, mavo, havo en vwo. Verdeeld over drie gebouwen (twee in Rotterdam Alexander en één in Nieuwerkerk aan den IJssel) wordt er aan ruim 1600 leerlingen onderwijs gegeven. De locatie aan de Tattistraat in Rotterdam, waar de vmbo leerlingen les krijgen, voldoet niet meer aan de
huidige eisen. Deze locatie wordt daarnaast terug geleverd aan de gemeente Rotterdam ten behoeve van herbestemming of herontwikkeling. De beoogde locatie voor de nieuwbouw is het sportveld gelegen tussen de bestaande onderwijslocatie voor
havo/vwo op de hoek van de Prinsenlaan en Prins Alexanderlaan en (de nieuwbouw) basisschool Jan Antonie Bijloo aan de Rodaristraat. Door de onderwijslocatie van vmbo ook aan de Prinsenlaan te vestigen (en de mavo deels in te passen in het havo/vwo gebouw en deels in het vmbo-gebouw), ontstaat er één centrale plek voor Thorbecke Voortgezet Onderwijs (TVO) in Rotterdam. Het programma voor de nieuwbouw heeft een omvang van circa 4.082 m2 bvo ten behoeve van 351 vmbo leerlingen en 49 leerlingen van onderbouw kader/mavo. Hiermee biedt de nieuwbouw plaats aan totaal 400 leerlingen.

De werkzaamheden omvatten het realiseren van de nieuwbouw van de school op de nieuwe locatie. Het inrichten van

het terrein valt buiten de scope van deze aanbesteding.
Werkvoorbereidingsfase
– De te selecteren uitvoerende partij is verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden gedurende de werkvoorbereidingsfase. Na het afronden van, en indien strikt noodzakelijk gelet op de uitvoeringsplanning parallel aan, deze voorbereidingsfase zal de uitvoeringsfase starten.
– Onderdeel van deze voorbereidingswerkzaamheden is de proactieve afstemming met het ontwerpteam om te komen tot de noodzakelijke uitvoeringstekeningen.
– De uitvoerende partij stelt, in overleg met onderaannemers en/of derden en de vertegenwoordiging van de opdrachtgever, een gedetailleerde werkvoorbereiding- en uitvoeringsplanning inclusief een gegevensbehoefte schema op en handelt hiernaar. Ook de afstemming van de werkzaamheden van de onderaannemers en/of derden ten aanzien van de door de aannemer op te stellen detailplanning is de verantwoordelijkheid van de te selecteren partij.
– Communicatie met directievoerder, gemeente, bevoegde instanties en wanneer nodig buurtbewoners.
– Afstemming ter voorbereiding op de uitvoering met de ontwikkelingen in de omgeving.
– Voorbereiding van de uitvoering van het BLVC-plan.
– Het coördineren van alle benodigde afstemming met NUTS bedrijven en bevoegd gezag behorende tot de werkzaamheden van de aannemer.
Uitvoeringsfase
– De te selecteren partij is de contractpartij en coördinerend hoofdaannemer. De aannemer is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, coördinatie en veiligheid op en om de bouwplaats. De aannemer voert alle werkzaamheden uit die zijn opgenomen in contractstukken met betrekking tot de realisatie van het project.
– Afstemming tijdens de uitvoering met opdrachtgever (middels minimaal maandelijkse bouwvergaderingen), gebruiker (in projectgroep verband indien dit nodig is), andere aannemers, bevoegd gezag, nutsbedrijven, overheidsinstanties, et cetera.
– Alle realisatiewerkzaamheden als opgenomen in het bestek en aanbestedingsdocumenten (bouwkundig, constructief, elektrotechnisch, werktuigkundig, civiel) met betrekking tot de realisatie van het project.
– Het geheel bedrijfsgereed en ingeregeld opleveren van het project.
– Het bij oplevering verstrekken van een revisiedossier.
– Coördinatie tijdens de uitvoering ten aanzien van derden als aan te wijzen door opdrachtgever, waaronder interieurleveranciers, ICT leveranciers, etc.
– Verzorgen van nazorg gedurende de onderhoudstermijn (zes maanden bouwkundig en twaalf maanden voor installaties).

Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure wordt naar verwachting, en indien tot gunning wordt besloten, in augustus 2022 opdracht verstrekt zodat in september 2022 met de werkzaamheden kan worden gestart. De aanbesteding vindt plaats volgens een Europese niet-openbare procedure onder toepasselijkheid van de
Aanbestedingswet 2012.
De niet-openbare procedure houdt in dat de aanbesteding in twee fasen geschiedt. In de eerste fase vindt een selectie plaats. Op basis van de selectiecriteria maakt de beoordelingscommissie een selectie uit alle aanmeldingen van gegadigden met het doel te komen tot de selectie van vijf gegadigden. De aanbestedende dienst (Stg. Boor) is van plan de geselecteerde gegadigden uit te nodigen tot deelname aan de gunningsprocedure. Met de uitnodiging worden de aanbestedingsdocumenten verstrekt, waaronder het bestek, de gunningsleidraad en de conceptovereenkomst. De aanbestedende denst beoogt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ één inschrijver te selecteren voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Bron: Tenderned zaterdag 9 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/258307

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *