Ontwerp & realisatie brede school en schoolwoningen Zilverackers te Veldhoven – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp & realisatie brede school en schoolwoningen Zilverackers te Veldhoven

Laatst geupdate op april 18, 2021 door redactie

Kaart: © Gemeente Veldhoven

Door middel van deze aanbesteding wil de aanbestedende dienst (gemeente Veldhoven) de nieuwbouw van de brede school
Zilverackers realiseren, welke geschikt is voor optimaal gebruik door de partijen en de gewenste onderwijsconcepten faciliteert. 

De gemeenteraad van Veldhoven heeft het Integrale Huisvestingsplan Onderwijs vastgesteld. Daarin is onder andere vastgesteld dat in het uitbreidingsgebied Zilverackers een brede schoolvoorziening gecreëerd dient te worden voor kinderen in de levensfase van 0 tot 12 jaar. In de wijk Huysackers is hiervoor een perceel grond gereserveerd van circa 9.655 m² aan de Brink. Dit perceel is eigendom van de gemeente Veldhoven en heeft de passende bestemming voor deze maatschappelijke voorziening. De gemeente geeft opdracht aan de (ontwikkelende) aannemer voor de ontwikkeling en realisatie van de woningen, welke eigendom worden/blijven van de aannemer. Alle kosten met betrekking tot de woningen (o.a. ontwerp, bouw, onderhoud, beheer en exploitatie) zijn voor rekening van de aannemer. Ten aanzien van de woningen laat de gemeente de vrijheid aan de aannemer v.w.b. het exact aantal tot een maximum van 12. De woningen zijn geschikt voor het middensegment koop en/of huur en installatietechnisch losstaand van het gemeentelijke deel. De aannemer is verplicht een bedrag aan de gemeente te voldoen ten behoeve van grondkosten. De uitwerking hiervan wordt opgenomen in de gunningsleidraad. Voor het opzetten van de VVE neemt de gemeente het voortouw waarbij alle kosten die hiermee verband houden (waaronder o.a. opstellen van de akte, servicekosten, onderhoud, verzekering) naar rato worden verdeeld tussen aannemer en gemeente, op basis van de uiteindelijke gezamenlijk vastgestelde verdeelsleutel van het eigenaarschap (bebouwd gebruiksoppervlak). De toekomstige gebruikers van de nieuw te bouwen school zijn:

o De Brembocht, stichting Veldvest, Basisschool
o Dick Bruna, Stichting RBOB De Kempen, basisschool
o NummerEen kinderopvang, 0-12 jarigen
o IkOOK!, kinderopvang, 4-12 jarigen

In samenspraak met de beoogde toekomstige gebruikers, is een planontwikkeling opgestart ter realisatie van de voorziening. In hoofdlijnen wordt daarbij uitgegaan van een flexibele schoolvoorziening voor de huisvesting van ruim 400 leerlingen met een tijdelijke piek naar circa 600. De gemeente schat in dat de school geschikt moet zijn voor:
o 400 a 500 leerlingen in de periode 2023 – 2025
o 500 a 600 leerlingen in de periode 2025 – 2032
o 400 a 500 leerlingen in de periode 2032 – 2035
o 400 a 425 leerlingen in de periode na 2035

Bij de school wordt tevens een gymzaal gerealiseerd en een kinderopvang voor 5 à 6 groepen. In het Programma van Eisen worden de functionele, ruimtelijke en technische uitgangspunten voor deze ontwikkeling nader omschreven. De nieuw te bouwen accommodatie heeft bij benadering een bruto vloeroppervlak (bvo) van 3.850m². In de gunningfase zal de exacte uitvraag worden opgenomen. In orde van grootte wordt nu uitgegaan van:
o 2.500m² bvo met een tijdelijke piek van 3.300m²
o 800m² bvo voor kinderopvang (6 groepen) 
o 550m² bvo voor de gymzaal / 308m² fno (functioneel nuttig oppervlak)

Op het gebied van duurzaamheid zal de nieuwe accommodatie voldoen aan tenminste frisse scholen klasse B en Energie Neutraal Gebouw op basis van de gebouwgebonden installaties. Door één integraal gebouw te ontwikkelen voor zowel bovengenoemde voorzieningen én de toevoeging van (school)woningen, wil de opdrachtgever de opvang van de tijdelijke piek van leerlingen mogelijk maken. De gemeente wil door middel van een huurovereenkomst (een deel van) de woningen tijdelijk
gaan gebruiken ten behoeve van de school. Een huurovereenkomst daartoe maakt deel uit van deze aanbesteding. De opdracht behelst:
1) Werkzaamheden vallend onder de bouwteamovereenkomst:a) Inrichting bouwteam;
b) Opstellen Voorlopig, Definitief Ontwerp en Stabu-bestek;
c) Prijs en contractvorming realisatiefase;
2) Werkzaamheden vallend onder de aanneemovereenkomst:
a) Bouwvoorbereiding;
b) Bouwwerkzaamheden;
c) Oplevering en overdracht gebouw aan gebruikers;
d) Nazorg, evaluatie project en afsluiting;

Voor de planning is realisatie en oplevering van de Brede School in het schooljaar 2023/2024 een verplichting. De opening staat gepland voor de eerste schoolweek 2024. Het programma van eisen wordt door de gemeente ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders, welke gepland is op 1 juli 2021. Indien het college akkoord geeft op de
aanbestedingsstukken is de planning van kracht. 

Bron: Tenderned, 15 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/225236

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *