Ontkluizing en vervanging bruggen Piet Heinplein Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Ontkluizing en vervanging bruggen Piet Heinplein Den Haag

Piet Heinplein zomder overkluizing. Foto:© Gemeente Den Haag

Op het Piet Heinplein komt een zevental straten samen: de Anna Paulownastraat, de Kortenaerkade, de Hogewal, de Prinsessewal, de Toussaintkade, de Elandstraat en de Piet Heinstraat. Ter hoogte van het Piet Heinplein liggen een tweetal bruggen over de gracht:
– de oude brug van voor 1900 van de Anna Paulownastraat – Hogewal;
– de brug Elandstraat.
Deze bruggen zijn geïntegreerd ter plaatse van het Piet Heinplein in een overkluizing van de gracht welke is aangebracht ten tijde van de realisatie van de brug Elandstraat. Deze overkluizing heeft aan de Kortenaerzijde gezorgd voor een verbreding van de Anna Paulowna brug. Uit diverse inspecties is gebleken dat de bruggen wegens de leeftijd en de moderne technische eisen
niet sterk genoeg zijn voor zwaar verkeer. Daarom geldt er op dit moment voor beide bruggen een aslastbeperking. Zwaarder verkeer dient daarom een alternatieve route te rijden. De brugdekken en funderingen inclusief de vleugelmuren dienen vervangen te worden zodat deze weer voldoen aan de zwaarste verkeersklasse.

De twee nieuwe bruggen zijn allebei 19 meter breed en zullen worden gefundeerd op ingeschroefde stalen buispalen en stalen damwanden met daarop een dek opgebouwd uit voorgespannen betonnen liggers. Aan beide zijden worden de karakteristieke historische insnoeringen (vleugelmuren) “visueel” teruggebracht gelijk aan de huidige situatie. Deze vleugelmuren worden ter hoogte van de tussensteunpunten van de brug opgebouwd uit prefab elementen met metselwerk ervoor. De prefabelementen worden enkel tot net onder waterniveau toegepast zodat zodat het water hierachter en onder vrij kan doorstromen en de doorstroming van de gracht wordt verbeterd. De huidige bruggen hebben klassieke Haagse gietijzeren brugleuningen, met daarin aan beide zijden twee historische lantaarns. Deze elementen komen in de nieuwe bruggen terug. Naast de bruggen zal ook de overkluizing worden verwijderd, zodat de zichtbaarheid, beleefbaarheid en gebruik van het water, zowel vanaf de kades als vanaf het water wordt vergroot. De huidige overkluizing is gefundeerd op kademuren die voor de historische kademuren zijn geplaatst. Om de bruggen te vervangen, moeten de kabels en leidingen worden omgelegd. De data- en communicatiekabels zullen voorafgaand aan het project uit de brug zijn gehaald en lopen onder de gracht. Ook de 25kV hoogspanningskabel in de Elandstraatbrug zal voorafgaand aan het project zijn verlegd. De redundante leiding zal tijdens het project nog worden verwijderd door Stedin. Voorafgaand aan de uitvoering van het project wordt de warmteleiding door Eneco tijdelijk omgelegd
zodat de functionaliteit van deze leiding tijdens het vervangen van de Anna Paulownabrug gedurende het stookseizoen (oktober-april) blijft geborgd. De warmteleiding van Eneco alsook een
waterleiding van Dunea zullen weer in de Anna Paulowna brug terug worden gelegd zodra de kabelkoker op de Anna Paulownabrug hiervoor is gerealiseerd. 

Het omringende openbare gebied zal opnieuw worden ingericht waarbij voetgangers en fietsers prioriteit krijgen boven het autoverkeer. Beide bruggen zijn ontworpen met een brede rijstrook, fietspaden in beide richtingen, schrikstroken en trottoirs aan beide zijden. Verder wordt het gebied rond het nieuwe zichtbare water ingericht als voetgangersgebied. Een markant hoogteverschil bij de bebouwing (aan de zuidwestzijde) en het voetgangersgebied met de lagergelegen kade wordt gemarkeerd door twee identieke natuurstenen trappen. Aan de verlaagde kade worden aanmeermogelijkheden uitgevoerd voor de recreatievaart en de rondvaart (passantenvoorziening). Verder zullen er extra fietsbeugels, DKG-hagenaars en Haagse Van Alffbanken worden geplaatst. Alle bestaande verlichting wordt vervangen door Ledverlichting. Deze verlichting wordt dimbaar
uitgevoerd zodat het lichtniveau locatie specifiek gemaakt kan worden. De VRI masten komen terug en lichtmasten worden teruggebracht met LED verlichting.

Er worden drie bomen gekapt, één verplant en er worden vijf bomen nieuw geplant. Om de boombeplanting mogelijk te maken wordt het begin van de rijweg van de Piet Heinstraat en Kortenaerkade verlegd richting gevel en met een slinger aangesloten op de bestaande situatie van de straten. De overkluizing en de riooloverstort onder de Anna Paulownabrug wordt op meerdere manieren gebruikt door Gewone Dwergvleermuizen en Watervleermuizen. Er is een vergunning aangevraagd op de Wet Natuurbescherming – soortbescherming bij de provincie.

Piet Heinplein (Elandshoogte) 1900 vóór de overkluizing. Foto: Onbekend Collectie Haags Gemeentearchief 0.55649.

De werkzaamheden voor het vervangen van de bruggen en verwijderen van de ontkluizing omvatten globaal:
Algemeen

– Kappen/verplanten van bomen;
– Verwijderen straatmeubilair;
– Toepassen diverse verkeersmaatregelen, afzettingen, omleidingen enz.

Bruggen (Anna Paulownastraat West (Piet Heinplein zijde)/Elandstraat Brug/Anna Paulownastraat Oost (Kortenaerkade zijde))

– Verwijderen onderdelen die behouden dienen te blijven waaronder leuning en VRI etc. als ook het opnemen door derden van de lichtmasten;
– Slopen bestaand brugdek inclusief verwijderen redundante kabels en leidingen;
– Aanbrengen hulpdamwanden (water- en landzijde) voor bouwkuipen ter plaatse van beide landhoofden;
– Slopen fundatie en benodigde graafwerkzaamheden;
– Aanbrengen nieuwe landhoofden middels stalen damwand, ankers, palen;
– Aanbrengen tussensteunpunt van buispalen;
– Aanbrengen betonnen schort met gemetselde wand bij tussensteunpunt;
– Verwijderen hulpdamwanden;
– Aanbrengen dek middels betonnen liggers;
– Afstorten brug;
– Herinrichten maaiveld dek inclusief herplaatsen hekwerken en VRI inclusief aansluiten en door derden plaatsen en aansluiten van lantaarns op de brug;
– Aanbrengen remmingpalen.

Ontkluizing Piet-Heinplein en aanleg nieuwe kades

– Aanbrengen hulpdamwanden (landzijde);
– Slopen bestaande dek overkluizing;
– Aanbrengen hulpdamwanden (waterzijde);
– Slopen kadeconstructie, achterliggende historische kademuren inclusief fundaties en benodigde graafwerkzaamheden;
– Aanbrengen stalen damwand, palen en ankers;
– Aanbrengen betonnen constructie;
– Aanbrengen metselwerkbekleding en permavoid in de spouw en natuurstenen dekzerken;
– Aansluiting maaiveld op omliggende voetgangersgebied middels natuurstenen trappen;
– Aanbrengen hekwerk.

Herinrichting maaiveld voetgangersgebied

– Aanbrengen passantenvoorziening voor pleziervaart;
– Straten met zoveel mogelijk hergebruikt materiaal en aanbrengen van groeiplaatsen voor bomen;
– Herplaatsen en aanbrengen nieuw straatmeubilair;
– Planten van bomen.

De volgende werkzaamheden zullen tijdens de opdracht door derden worden verzocht:

– Leveren van permavoid met substraatvulling voor in de spouw van de kade;
– Leveren en planten van nieuwe bomen;
– Leveren bomenvoedingsgrond;
– Realisatie warmteleiding door Eneco;
– Verwijdering 25kV oliekabel door Stedin;
– Opnemen en herplaatsen van historische lantaarns;
– Plaatsen en aansluiting openbare verlichting op OV-netwerk inclusief aanbrengen armatuur en Ledverlichting;

De hoofdaannemer heeft voor deze werkzaamheden een coördinatie verplichting. Het vervangen van de twee bruggen, de ontkluizing en inrichting van het maaiveld wordt als één project op de markt gezet. De samenstelling van de relevante markt is zodanig dat er voldoende bedrijven zijn uit het midden- en kleinbedrijf die toegang hebben tot de opdracht. Het is mogelijk om onderdelen apart te vermarkten. De aanbesteder heeft er echter voor gekozen de opdracht samen te voegen.

De Opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese niet-openbare Aanbestedingsprocedure, conform (hoofdstuk 3 van) het ARW 2016, voorzover in de selectieleidraad niet van het ARW 2016 is afgeweken. De aanbesteding vindt dus in 2 fasen plaats:
Fase 1: Selectie
In deze fase kunnen Gegadigden zich aanmelden voor de Aanbesteding. Er zullen maximaal 5 Gegadigden worden uitgenodigd voor fase 2.
Fase 2: Gunning
De Geselecteerde gegadigden uit fase 1 ontvangen de ‘Gunningsleidraad’ en overige aanbestedingsdocumenten op basis waarvan zij worden uitgenodigd om hun inschrijving in te dienen.

Bron: Tenderned 15 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/225270

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *