Ontwerp nieuwbouw van een onderhoudshangaar op vliegbasis Woensdrecht – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp nieuwbouw van een onderhoudshangaar op vliegbasis Woensdrecht

Foto: defensie.nl

Op de Vliegbasis Woensdrecht wordt het onderhoud aan meerdere vliegtuig- en helikoptertypes voor de gehele Koninklijke Luchtmacht verzorgd. Dit wordt uitgevoerd door het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW), waarbij het LCW over
eigen infrastructuur dient te beschikken om hiervoor niet afhankelijk te worden van faciliteiten van derden.

Vliegtuig- en helikopteronderhoud vindt plaats in hangaars die gebouwd zijn in de jaren ‘90. Deze hebben een beperkte resterende levensduur (zowel de infrastructuur als de technische installaties). De onderhoudshangaar is primair bedoelt voor
onderhoud van de nieuwe versie van Chinookhelikopters (Chinook 47 type-F) welke onlangs in gebruik is genomen door de Koninklijke Luchtmacht. Het benodigde aantal vlieguren en bijbehorend onderhoud zijn in vergelijking met de huidige voor
het onderhoud ter beschikking staande ruimte, niet in overeenstemming met elkaar. Daarom is besloten over te gaan tot nieuwbouw van onderhoudshangaar.

Het doel van de opdracht is:
Het realiseren van een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en een aanbestedingsgereed technisch ontwerp/ bestek, op basis van het integraal programma van eisen (i-pve), digitaal vastgelegd in Relatics. Het i-pve bevat alle functionele, ruimtelijke, logistieke en technische eisen, en een richtinggevend structuurontwerp, incl. alle benodigde informatie t.b.v. voorlopig ontwerp en engineering.
De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit:
Een gebouwdeel en de bijbehorende buitenruimten. Onderhoudshangaar bestaat uit 2 docks, afmeting globaal 59 x 55 x 13 meter. Daarnaast zijn ruimten nodig voor voorraad en opslag en kantoorruimten. De docks zijn voorzien van een kraanbaan.
Ondersteunende ruimten zijn onder andere een wasbox, chemische ruimten, werkplaatsen, opslag en toilet- en doucheruimten. De kantoorruimten bestaan uit een zestal vaste werkplekken per dock, daarnaast moet er ruimte zijn voor een aantal flexplekken en een debriefingsruimte. De terreininrichting heeft aansluiting op het bestaande start- en rolbanenstelsel. Daarnaast moet rekening gehouden worden met opstelplaatsen voor afvalcontainers, fietsparkeerplekken, groenvoorziening, hekwerken en terreinverlichting. Zie bijlage Chinook planonderdelen buitenruimte.
Technisch ontwerp van het gebouw en terrein, volgende fasen zijn te onderkennen:
• Procesvoorbereiding en onderzoek;
• Voorlopig Ontwerp;
• Definitief Ontwerp;
• Technisch Ontwerp/ Bestek (STABU).

De aanbesteding verloopt volgens de Europese concurrentiegerichte dialoog. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen
plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal vier gegadigden te selecteren die worden toegelaten tot de dialoog- en inschrijvingsfase. De dialoogfase binnen onderhavige opgave is primair bedoeld om gegadigden de
opdracht te kunnen laten doorgronden. Daarnaast worden gegadigden in deze fase in de gelegenheid gesteld een aantal dialoogproducten te kunnen aanbieden, in voorbereiding op de inschrijving. Nadat deze doelen zijn bereikt, worden de
deelnemers aan de dialoogfase uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase).
Het doel van de inschrijvingsfase is om te komen tot één winnende inschrijver waarmee een overeenkomst gesloten kan worden voor de opdracht “23611 |Ontwerp nieuwbouw van een onderhoudshangaar op vliegbasis Woensdrecht”.

Bron: Tenderned zondag 10 december 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/319326

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 12 december 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *