Ontwerp en realisatie van kademuur en kunstwerken – gemeente Almere – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp en realisatie van kademuur en kunstwerken – gemeente Almere

Impressie: © Gemeente Almere

Aan de westzijde van de gemeente Almere is de woonwijk Europakwartier Oost 1 in ontwikkeling. De ontwikkeling van de woonwijk wordt de komende vier jaar fasegewijs voortgezet. In fase 1 zijn inmiddels de eerste bewoners gehuisvest. In de gehele woonwijk Europakwartier Oost 1 (EKO1) zullen zeven  kunstwerken en een kademuur worden gerealiseerd. Binnen dit contract betreft het de realisatie van de kunstwerken KW4026, KW4027, KW4005, KW4019, KW4020 en KW4022 en de kademuur. KW4026 en KW4027 dienen in samenhang met de kademuur bijzondere kunstwerken te worden. Het betreffen fiets-voetgangersbruggen richting Station Poort en hebben daarmee voor de directe omgeving een belangrijke functie om EKO1 en het noordelijk gelegen EKO2 optimaal op het openbaar vervoer aan te sluiten. Op het kunstwerk komen de verkeersstromen
van het Spoorbaanpad en de centrale noord-zuidroute van EKO1 samen. De brug krijgt een eigen vormgeving, afwijkend van de standaardbruggen in Poort. Binnen het gehele project Europakwartier Oost 1 zijn diverse aannemers aan het werk om zowel bouwrijpwerkzaamheden, terreinafwerking, de bouw van kunstwerken en de aanleg van groen uit te voeren.  Voor de ontsluiting van het fietsverkeer is op dit moment qua noord-zuid verbinding langs het spoorbaanpad een tijdelijke dam aanwezig en aan de oostzijde/busbaan zijn er geen verbindingen aanwezig. Het doel en resultaat is om in korte tijd deze 6 kunstwerken en de kademuur in het EKO1 te realiseren om zo de leefbaarheid en bereikbaarheid voor de bewoners te vergroten. De realisatie zal plaats vinden in een deels afgewerkt, bewoond en in gebruik zijnde gebied. In het op te stellen contract zal de gemeente  hiermee rekening moeten houden. Het hierbij behorende doel van deze aanbesteding is om duurzaamheid, circulariteit, flexibiliteit, communicatie, omgevingsmanagement ontzorgen van de opdrachtgever en engineering bij de realisatie van de bruggen en de kademuur in het Europakwartier naar een hoger plan te tillen en binnen
budget te blijven.

Uitgangspunten voor deze opdracht zijn:
• De voorlopige Ontwerpen van de architect Santman van Staaden d.d. 4 januari 2022
• Het Standaard programma van Eisen programma van Eisen voor Kunstwerken, versie 2019_01;
• Diverse inrichtingsplannen van Europakwartier oost (EKO1), fase 1, 2 en 3&4.
• Inmeting van de bestaande situatie
– Het ontwerpen en realiseren van alle kunstwerken bevat ook het verkrijgen van de benodigde vergunningen en ontheffingen.
Bovenstaande uitgangspunten dienen bij de uitvoering van de opdracht nagevolgd te worden door opdrachtnemer.

De te ontwerpen en te realiseren kunstwerken en kademuur zullen door opdrachtnemer tot DO en UO uitgewerkt dienen te worden en hierbij dient te worden aangetoond dat deze voldoen aan gestelde eisen, vergunbaar zijn en worden goedgekeurd door de opdrachtnemer, voordat deze worden gebouwd. Op deze bruggen met kademuur berust Engineering & Construct als opgave met alle verantwoordelijkheden en taken die onder een overeenkomst met UAV-gc voorwaarden moeten worden uitgevoerd en bij opdrachtnemer zijn belegd. Hierbij geldt het verstrekte VO incl. de verstrekte contractuele voorwaarden en eisen als uitgangspunt en voorwaarden. Omdat het metselwerk met begroeiing veel invloed heeft op het beeld van het kunstwerk dient hier extra aandacht aan te worden besteed. De bruggen en kademuur dienen een ontwerplevensduur te hebben van minimaal 100 jaar.

De doelstelling van de voorselectie is om de vijf geschikte partijen te selecteren welke de genoemde werkzaamheden van de beoogde opdracht kan realiseren. Het doel van het toepassen van een voorselectie is vierledig, te weten:
1. De gegadigde informatie te verstrekken omtrent het project en de aanbestedingsprocedure;
2. Duidelijk te maken op welke wijze de gegadigde zich kan aanmelden, welke aanmeldingsvereisten gelden en welke fasering voor het indienen van de gegevens geldt;
3. Inzicht te bieden in de wijze waarop de selectie van de gegadigden plaatsvindt;
4. Om de 5 meest geschikte partijen te selecteren welke de genoemde werkzaamheden kunnen realiseren.
Hierbij wordt geselecteerd op bekwaamheid van de marktpartij.

De aanbesteder heeft gekozen voor de niet-openbare procedure overeenkomstig de nationale procedure. Een niet-openbare procedure ofwel procedure met voorafgaande selectie is een aanbesteding, die algemeen bekend wordt gemaakt en waarbij eenieder zich als gegadigde kan aanmelden. Het gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteitsverhouding”.

Bron: Tenderned donderdag 21 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267909

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *