Ontsluiting bedrijvenpark Deltaweg Goes – Aanbestedingsnieuws

Ontsluiting bedrijvenpark Deltaweg Goes

Foto: © Gemeente Goes

Ten westen van de Deltaweg realiseert de gemeente Goes een nieuw bedrijvenpark, genaamd Bedrijvenpark Deltaweg. Dit ter verdere ontwikkeling als economisch knooppunt in de regio met een gewaardeerd ondernemersklimaat. De gemeente Goes wil graag een bedrijvenpark realiseren met hoge ambities ten aanzien van duurzaamheid en wil dat het nieuwe bedrijvenpark bijdraagt aan een betere benutting en toegankelijkheid van het omliggende recreatieve uitloopgebied van het Poelbos.
Bedrijvenpark Deltaweg ligt in de noordwestelijke oksel van knooppunt ‘de Poel’, de aantakking van de A256 (Deltaweg) op de A58. De Sinoutskerkseweg vormt de westelijke begrenzing. Aan de noordzijde grenst het gebied aan het Poelbos en vormen de Verbartelweg en het Van der Valk Hotel Goes aan de Anthony Fokkerstraat de begrenzing.

Om het Bedrijvenpark Deltaweg bereikbaar te maken dient een nieuwe ontsluiting te worden aangelegd vanaf de afrit Deltaweg (A256) over het terrein van Hotel Goes. De huidige aansluiting van de Deltaweg (A256) op de Anthony Fokkerstraat kent in de spitsperiode reeds een verminderde doorstroming voor het gemotoriseerd verkeer en door de ontwikkeling van het bedrijvenpark zal de verkeersdruk verder toenemen. Hiervoor dient het kruispunt te worden voorzien van een
verkeersregelinstallatie en extra opstelstroken. Voor het veilig kruisen van het fietsverkeer is een fietstunnel voorzien.

Binnen de scope behoren onder meer:
 Het opbreken, aanpassen en nieuw aanleggen van wegen, fiets- en voetpaden, verhard met asfaltverhardingen en elementverhardingen;
 Het aanbrengen en aanpassen van grondlichaam inclusief ophogingen;
 Het aanbrengen van een nieuwe fietstunnel;
 Het (in het verkeer) ombouwen van het kruispunt de Deltaweg (A256) met de Anthony Fokkerstraat ten westen van de A256;
 Het aanbrengen van voertuigkerende constructies;
 Het aanbrengen en aanpassen van afwateringsvoorzieningen voor de weg en het toekomstig bedrijvenpark (HWA, DWA en bijkomende werkzaamheden);
 Het inpassen en aansluiten van het Bedrijvenpark op haar directe omgeving;
 Diverse bijkomende werkzaamheden.

Buiten bovenstaande scope, maar wel tegelijkertijd, zijn er werkzaamheden van derden aan:
 Het aanbrengen van de openbare verlichting (OVL);
 Het aanbrengen van de bewegwijzering;
 Het aanbrengen van de verkeersregelinstallatie (VRI);
 Het bouwrijp maken van het Bedrijvenpark Deltaweg;
 Het verleggen en aanbrengen van kabels & leidingen;
 Het uitvoeren van beheer- en onderhoudstaken na oplevering.
Voor bovenstaande werkzaamheden door derden dient de opdrachtnemer, naast een coördinatieverplichting, ook enkele voorbereidende werkzaamheden uit te voeren.

De aanbesteder heeft ervoor gekozen om, met uitzondering van de verkeersregelinstallatie (VRI), bewegwijzering, de openbare verlichting (OVL) en het bouwrijp maken, de opdracht samen te voegen in en geïntegreerd contract (ontwerp en uitvoering).
Samenvoeging biedt ruimte aan de marktpartijen voor optimalisatie en integratie van ontwerp en uitvoering (met name fasering) en leidt tot minder risico’s op het gebied van:
 Het beheersen van de planning;
 Coördinatie van de Opdracht;
 Het kwalitatieve eindresultaat;
De verkeersregelinstallatie (VRI), de bewegwijzering, de openbare verlichting (OVL) en het bouwrijp maken worden niet samengevoegd daar de aanbesteder voor deze onderdelen of gebruik maakt van bestaande (raam)overeenkomsten waarin de aanleg en onderhoud van deze onderdelen al zijn ondergebracht of grote onzekerheden qua planning (uitgifte kavels).

De looptijd van de opdracht is globaal van het tweede kwartaal 2023 t/m het vierde kwartaal 2023, uitgezonderd de  onderhoudstermijn. De opdracht wordt aanbesteed volgens de niet-openbare aanbestedingsprocedure. De Aanbesteding vindt in 2 fasen plaats:
– Fase 1: Selectiefase: In deze eerste fase kunnen gegadigden zich aanmelden voor de aanbesteding. Er zullen maximaal vijf gegadigden worden uitgenodigd voor fase 2.
– Fase 2: Inschrijvingsfase: De geselecteerde gegadigden uit fase 1 ontvangen de inschrijvingsleidraad en overige aanbestedingsdocumenten op basis waarvan zij worden uitgenodigd om hun inschrijving in te dienen. De aanbesteder gunt de opdracht (in voorkomend geval van gunning) op grond van de naar het oordeel van de aanbesteder economisch meest voordelige inschrijving (BPKV).

Bron: Tenderned maandag 17 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276326

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *