Beoordelen Nadeelschadecompensatie verbod laagcalorisch gas – Aanbestedingsnieuws

Beoordelen Nadeelschadecompensatie verbod laagcalorisch gas

Foto: Pixabay.com

De aanleiding van deze aanbesteding van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is het besluit dat de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk naar nul moet. Om dit te realiseren is het voor de grootste afnemers in Nederland per 1 oktober 2022 verboden om laagcalorisch gas (L-gas) te onttrekken aan het landelijk gastransportnet. De Gaswet is hierop aangepast. In de Gaswet is een grondslag opgenomen voor
het toekennen van nadeelcompensatie aan afnemers die als gevolg van het verbod onevenredige schade lijden. Er zijn 9 afnemers die mogelijk een verzoek voor nadeelcompensatie gaan indienen. De vergoeding wordt toegekend indien het verbod, bedoeld in artikel 10m van de Gaswet, voor die afnemer schade veroorzaakt die uitgaat boven het normale maatschappelijke risico en die de afnemer in vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft. In de beleidsregel en in de ministeriële regeling
 (verder ook wel aangeduid als de uitvoeringsregeling) is vastgelegd hoe het proces van beoordeling van deze verzoeken er uit ziet. Een verzoek om vergoeding voor de geleden of nog te leiden schade kan ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een verzoek kan door een Afnemer ingediend worden nadat het omschakelen of afsluiten van diens aansluiting heeft plaatsgevonden en aan het verbod is voldaan. Om de onafhankelijkheid te borgen wenst RVO gebruik te maken van een onafhankelijke externe deskundige partij met onafhankelijke deskundigen om advies te geven over de omvang van de voor vergoeding in aanmerking komende schade. Gelet hierop wenst RVO met een dergelijke onafhankelijke partij (de opdrachtnemer) een overeenkomst te sluiten voor de uitvoering van de diensten zoals in het aanbestedingsdocument beschreven. De opdrachtnemer beoordeelt of de gedane investeringen voor afsluiten/ombouw en de opgegeven jaarlijks terugkerende meerkosten het gevolg zijn van de verplichte afschakeling van Lgas. Daarvoor moet de vraag beantwoord worden of er een rechtstreeks causaal verband is tussen de schade en het verbod, of de schade in redelijkheid aan het verbod kan worden toegekend en of de omvang van de schade juist is, hierbij rekening houdend met de schadebeperkingsplicht en eigen
schuld.

In aanmerking komen eenmalige investeringen/kosten plus de schade die jaarlijks terugkeert. De  jaarlijks terugkerende schade kan voor vergoeding in aanmerking komen volgens de formule: jaarlijks nadeel als gevolg van het verbod x 5. De opdrachtnemer adviseert de Minister van Economische Zaken en Klimaat, (via RVO) over de hoogte van de schade die voor vergoeding in aanmerking komt. Het advies, inclusief de onderbouwing hiervan, wordt in een adviesrapportage voorgelegd aan de RVO, RVO handelt uit naam van de Minister van Economische Zaken en Klimaat. RVO bepaalt onder andere aan de hand van dit adviesrapport en van het bedrag van het ‘normale ondernemersrisico’, de uit te keren vergoeding en keert deze uit aan de afnemer.

Gezien de gevoeligheid van deze opdracht kunnen de namen van de 9 afnemers niet openbaar gemaakt worden. De inschrijver kan de aanbestedende dienst om de 9 namen verzoeken onder de voorwaarde dat de inschrijver hiervoor een geheimhoudingsverklaring tekent. Gelet op de doelstelling verzoekt opdrachtgever de inschrijver om een inschrijving uit te brengen voor het uitbrengen van een aantal schriftelijke adviezen in de vorm van adviesrapport. In elk advies, dat gebaseerd dient te zijn op hetgeen beschreven is in de Gaswet, de Beleidsregel en de Uitvoeringsregeling, dient de onafhankelijke deskundige aan te geven:
A. Of de Afnemer heeft aangetoond dat hij daadwerkelijk schade heeft geleden (d.w.z. of de Afnemer de opgevoerde kosten niet heeft doorberekend, er geen sprake is van voordeel dat moet worden verrekend, de Afnemer niet anderszins verzekerd is en/of reeds vergoeding voor kosten heeft ontvangen etc.)
B. Of de Afnemer het rechtstreekse causale verband tussen de geclaimde schade en het verbod op het onttrekken van L-gas voldoende aannemelijk heeft gemaakt;
C. Of het door de Afnemer geclaimde schadebedrag toerekenbaar is aan het verbod op het onttrekken van L-gas;
D. Of de schade, of gedeelte daarvan waarvoor stap B en C het geval zijn, geheel of gedeeltelijk voor rekening van de afnemer zou moeten komen door risicoaanvaarding, de schadebeperkingsplicht van de afnemer en/of eigen schuld. Hierbij beoordeelt de
onafhankelijke deskundige tevens of de afnemer aannemelijk heeft gemaakt dat de meest kostenefficiënte maatregelen zijn getroffen;
E. Welk deel van de voor vergoeding in aanmerking komende schade bestaat uit eenmalige schade respectievelijk jaarlijks terugkerende schade;

De Aanbestedende dienst wenst met één inschrijver een overeenkomst te sluiten. De Aanbestedende dienst heeft het voornemen over te gaan tot het sluiten van een overeenkomst met een looptijd van 4 jaar met, éénzijdig door de aanbestedende dienst uit te oefenen, twee maal de optie tot verlenging van één jaar. De omvang van de opdracht is maximaal €370.000,- excl. BTW, exclusief de herzieningsclausule. Dit is het maximum bedrag waarvoor de aanvragen van de 9 afnemers  door opdrachtnemer moeten worden behandeld en van een adviesrapport moeten worden voorzien. De huidige verwachting is dat er één aanvraag voor nadeelcompensatie wordt ingediend in 2021, vier aanvragen in 2022 en vier  aanvragen in 2023. Het gevolg hiervan is dat de verwachte uitgaven daarom ook verdeeld zijn over de jaren 2021 – 2023 en mogelijk over daarop volgende jaren.

Bron: Tenderned 14 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/225096

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *