Ondersteuning bij de raadsenquête naar Amare – Aanbestedingsnieuws

Ondersteuning bij de raadsenquête naar Amare

Foto: © Gemeente Den Haag

Op 25 maart 2021 heeft de Haagse gemeenteraad motie RIS 308285 aangenomen met als titel ‘Instellen voorbereidingscommissie t.b.v. raadsonderzoek Amare’ . De raad heeft op 20 mei de voorbereidingscommissie raadsonderzoek Amare ingesteld. Deze voorbereidingscommissie heeft een vooronderzoek (naar een raadsonderzoek) gedaan en is daarbij ondersteund door een extern bureau. Dit vooronderzoek is eind september 2021 afgerond en de bevindingen zijn op 1 oktober j.l. gepresenteerd. De voorbereidingscommissie adviseert naar aanleiding van het vooronderzoek tot nader onderzoek in de vorm van een raadsenquête. Dit advies luidt:
De commissie doet gelet op het hier voorgaande, afgewogen de inzet van de ter beschikking staande instrumenten tegenover de antwoorden waaraan behoefte bestaat, unaniem de aanbeveling aan de raad over te gaan tot het houden van een raadsenquête als bedoeld in artikel 155a-f Gemeentewet, over de periode start collegeperiode 2006 – 1 juli 2021.
De Raad heeft op 4 nov. 2021 het voorstel van de voorbereidingscommissie overgenomen.

In een verder onderzoek zouden naar het oordeel van de commissie twee hoofdvragen beantwoord moeten worden. Deze hoofdvragen zijn beide onderverdeeld in deelvragen en verdiepende vragen. De hoofdvragen staan vast. De deelvragen en de verdiepingsvragen vormen samen geen uitputtende opsomming. Deel- en verdiepingsvragen zouden tijdens het eventuele
vervolgonderzoek kunnen worden toegevoegd, gewijzigd of kunnen komen te vervallen. De raad zal daarover dan worden geïnformeerd.

Hoofdvraag 1.
Hoe past de ontwikkeling van het Spuikwartier en de voorgeschiedenis ervan en de ontwikkeling, de bouw en de exploitatie van OCC /Amare (verder benoemd als project Amare) binnen de beleidskaders van de gemeente Den Haag rond Grote Projecten, Risicomanagement, Cultuur, Onderwijs en Gebiedsontwikkeling en welk publiek belang wordt hiermee gediend.
Hoofdvraag 2.
Hoe is door het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie het project Amare vormgegeven en aangestuurd, welke rol hebben alle betrokken actoren gespeeld, op welke wijze is de raad geïnformeerd en hoe heeft de raad zijn kader stellende en controlerende taak ingevuld?

De gemeente Den Haag wenst in opdracht van de gemeenteraad een overeenkomst te sluiten met een opdrachtnemer die de commissie ondersteunt bij het houden van een raadsenquête. Het uitgangspunt hierbij is dat:
• de Raadsenquête wordt uitgevoerd na de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022;
• de huidige voorbereidingscommissie de Europese aanbesteding zal uitvoeren met als doel een bureau te selecteren dat de raadscommissie ondersteunt en begeleidt bij de raadsenquête;
• de aanbesteding voor de gemeenteraadsverkiezingen is afgerond;
• na de installatie van de gemeenteraad een nieuwe enquêtecommissie wordt benoemd die leiding gaat geven aan de raadsenquête.

De verwachting is dat de raadsenquête zo’n negen tot maximaal twaalf maanden zal duren. De commissie vindt het echter van groot belang dat de kosten voor de ondersteuning bij de raadsenquête beheersbaar zijn en zal actief de voortgang en inzet van de te besteden uren monitoren. Vanuit de raad bestaat de wens gericht te sturen op de kosten van de ondersteuning van de
raadsenquête. Dit houdt in dat er maandelijks overzichten worden gevraagd over de inzet van opdrachtnemer. Bij deze opdracht wordt uitgegaan van een maximale waarde van €400.000,-.

De gemeente Den Haag heeft gekozen voor een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure. Dit betekent dat in principe iedere geïnteresseerde marktpartij een inschrijving kan indienen voor deze opdracht. Indien de gemeente Den Haag overgaat tot gunning van de opdracht, vindt de gunning plaats op grond van de naar het oordeel van de gemeente Den Haag Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Het gunningscriterium dat daarvoor wordt gebruikt is de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned donderdag 9 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246213

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *