Onderhoud toegangscontrole Regio Tram Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud toegangscontrole Regio Tram Utrecht

Foto: Uithoflijn.nl

Deze openbare aanbesteding is het vervolg op eerdere door de provincie Utrecht gepubliceerde aanbestedingen voor aanschaf en voor onderhoud van camerasystemen en van overige beveiligings- en toegangssystemen. Voorafgaand aan de aanbestedingsprocedure heeft een marktconsultatie plaatsgevonden. De inhoud van deze marktconsultatie is gebruikt voor het opstellen van de stukken van deze aanbesteding. De verslagen van deze marktconsultatie zijn bij de aanbestedingsdocumenten gevoegd.

De provincie Utrecht is gestart met een aanbestedingstraject wat zou moeten resulteren in een prestatiegericht onderhoud (PGO)-overeenkomst, waarbinnen niet alleen de huidige installatie onderhouden wordt, maar waar ook nieuwe ontwikkelingen en gebruikerswensen in het systeem geïmplementeerd kunnen worden. Gelet op de expiratie van de lopende onderhoudsovereenkomsten is het noodzakelijk geworden om het beheer en onderhoud van de genoemde systemen en installaties opnieuw aan te besteden. Omdat een aantal (deel)installaties door de functies die ermee uitgevoerd worden onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn is ervoor gekozen om het beheer en onderhoud als één integrale opdracht aan te besteden. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst wil het Trambedrijf zich verder ontwikkelen om in de toekomst nog meer onderhoudstaken op basis van resultaatafspraken te contracteren. De provincie toetst de activiteiten van de opdrachtnemer op het punt van kosten, beschikbaarheid en risico’s. Van de onderhoudsaannemer wordt een positieve en meewerkende houding verwacht om dit mogelijk te maken. Hierbij wordt gedacht aan extra inspanningen van de aannemer in de vorm van het bijhouden van de technische staat van de assets in een aan de provincie toebehorende applicatie of een andere digitale vorm.

De opdracht houdt in dat de opdrachtnemer voor het beheer en onderhoud van het bestaande systeem van toegang en toezicht. Uitgegaan wordt van een overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zorg draagt voor monitoring, inspecties, verhelpen van incidenten en het doen van voorstellen tot reparatie of vervanging aan de opdrachtgever, en dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het resultaat.

Binnen de Regiotram Utrecht organisatie zijn de volgende assets gedefinieerd:
Camera’s;
Centrale beveiligingsplatform apparatuur;
Reisregie apparatuur;
Controllers, I/O units en paslezers;
Intercom, inclusief bedienapparatuur.

De minimumeisen waaraan opdrachtnemer gehouden is bij de uitvoering van de opdracht, zijn neergelegd in de aanbestedingsstukken. Inschrijvers dienen zich hier, op straffe van uitsluiting, onvoorwaardelijk aan te conformeren hetgeen zij doen door het indienen van een inschrijving. Op basis van het uitgevoerde onderhoud in de afgelopen jaren is er een raming van de kosten van €600.000.- voor vier jaar. Deze raming betreft een gemiddelde van de te verwachten onderhoudskosten. Gezien de recente ingebruikname van lijn 22 (Uithoflijn), de bouw van een nieuwe remise en stalling en de renovatie van de Sunij lijn is de verwachting dat de eerste jaren de onderhoudswerkzaamheden beperkt zullen zijn. Over de gehele looptijd (dus inclusief de optionele verlengingen) van deze overeenkomst bedraagt deze raming c.a. 1,5 miljoen euro.

Er is sprake van een dienstverleningsovereenkomst met een initiële looptijd van vier jaar maanden. Na het verstrijken van deze periode heeft de aanbestedende dienst de mogelijkheid de opdracht tegen dezelfde voorwaarden tweemaal te verlengen voor een periode van 3 jaar. Er wordt gegund op basis van het criterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’, waarbij de inschrijver met de inschrijving die naar het oordeel van de aanbestedende dienst de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) kent de opdracht gegund krijgt.

Bron: Tenderned vrijdag 3 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/245721

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *