Onderhoud stalen vaarwegmarkering RWS – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud stalen vaarwegmarkering RWS

Bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat

De aanbestedingsprocedure betreft een opdracht voor diensten met zaaknummer 31129545. De opdrachtnemer dient in hoofdzaak het onderhoud aan drijvende en verplaatsbare stalen vaarwegmarkering uit te voeren
zoals:
– Het stralen en conserveren op locatie opdrachtnemer.
– Het demonteren en monteren van de boeien op locatie opdrachtgever.
– Mechanisch en klein elektrisch onderhoud en controle.
– Transporten van de boeien tussen locaties opdrachtgever en opdrachtnemer.
– Standaardaanpassingen doorvoeren.
– Levering van noodzakelijke onderdelen.
– Reparaties bij schade.
– Aanpassingen ten behoeve van verbeteringen.
– Incidentele werkzaamheden op locatie.
Alle werkzaamheden volgens de overeenkomst dienen verricht te worden op basis van een projectmanagementsysteem. Dit projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, dient gebaseerd te zijn op een  kwaliteitsmanagementsysteem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie van de norm
NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig.

De aanbesteder is voornemens de opdracht te verlenen in de vorm van een dienstverleningsovereenkomst, met als voorwaarden de ARVODI 2018 . De omvang en reikwijdte van de opdracht en de voorwaarden waaronder de opdracht wordt
gerealiseerd worden opgenomen in de raamovereenkomst, nota van inlichtingen, het programma van eisen en de bijlagen.
De totale waarde van de raamovereenkomst is op voorhand niet te geven, omdat het inschatten van de af te roepen hoeveelheden voor de totale looptijd van de raamovereenkomst slechts ten dele te voorspellen is en er geen zekerheid gegeven kan worden. Het onderhoud aan stalen drijvende en verplaatsbare vaarwegmarkeringen is afhankelijk van de hydrologische- (zout- / zoetwater) en meteorologische omstandigheden (wind / golfslag), en waar de drijvende en verplaatsbare
vaarwegmarkeringen gelegen hebben (stromend / niet stromend water). Er kan vooraf niet exact bepaald worden wanneer er onderhoud, aanpassingen, vervangingen van onderdelen en of reparatie nodig zijn. De raamovereenkomst is gemaximeerd op €1.950.000,- exclusief BTW over de gehele looptijd van de raamovereenkomst. De opdracht wordt verleend aan de inschrijver die de laagste prijs heeft aangeboden, mits de inschrijver een geldige inschrijving heeft gedaan, voldoet aan de gestelde
geschiktheidseisen en ook om overige redenen niet behoeft te worden uitgesloten van opdrachtverlening.

De af te sluiten raamovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van vier jaar, ingaand op de datum van ondertekening door de opdrachtgever. Deze raamovereenkomst mag door opdrachtgever op elk moment, zonder opgave van redenen, tussentijds door middel van een aangetekend schrijven worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.

Bron: Tenderned 7 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/224409

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *