Leveren,beheren van een financiële SaaS-applicatie Bodegraven – Reeuwijk – Aanbestedingsnieuws

Leveren,beheren van een financiële SaaS-applicatie Bodegraven – Reeuwijk

Met deze aanbesteding beoogt de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een leverancier te contracteren voor de levering, implementatie en beheer van een financieel systeem volgens het SaaS-principe met bijbehorende dienstverlenging. Dit betekent dat de applicatie niet lokaal op de systemen van de gemeente draait maar extern op de servers bij de te contracteren leverancier. De voorwaarden voor deze opdracht zijn opgenomen in de Aanbestedingsdocumenten. De belangrijkste specificaties van het nieuw te leveren financieel systeem zijn:

  • de applicatie is een zgn. Software as a Service (SaaS)-applicatie;- 
  • de applicatie kan worden voorzien van (geautomatiseerde) koppelingen met overige door de gemeente gebruikte systemen;
  • het contract zal initieel voor vijf jaren worden aangegaan, met hierna de mogelijkheid tot vijf maal één jaar verlenging, zodat de totale looptijd van het contract maximaal tien jaren kan zijn;
  • de applicatie dient minimaal vijftig concurrent gebruikers toe te staan zonder verlies van de geëiste performance.

De aangeboden oplossing door inschrijver dient te voldoen, nu en in de toekomst, aan alle eisen die worden gesteld door wettelijke kaders en externe richtlijnen, zoals:
• Richtlijnen van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten).
• Fiscale regelgeving (zoals btw, btw Compensatiefonds, WKR, VPB).
• Gestelde eisen van het CBS – IV3.
• Digitale verantwoordingsvereisten van overheidsinstanties.

De opslag van data moet gegarandeerd plaats vinden binnen de Europese Economische Ruimte met een zeer sterke voorkeur voor Nederland. In de overeenkomst zal worden beschreven op welke fysieke locaties de data van opdrachtgever wordt/is ondergebracht. Hiervoor wordt een volledige leverketenbeschrijving geëist. Authenticatie voor medewerkers van de opdrachtgever dient te verlopen via de Azure Active Directory Enterprise Applicatie (AAD) van opdrachtgever. Na authenticatie hebben gebruikers door middel van Single Sign On (SSO) met MFA vanuit de AAD direct toegang tot alle onderdelen van de aangeboden oplossing. De gemeente blokkeert op basis van conditional access hierbij niet zakelijk geregistreerde apparatuur.

De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om Europees Openbaar aan te besteden. Voor deze procedure is gekozen omdat de geraamde opdrachtwaarde de vastgestelde drempelbedragen zoals opgenomen in de Gids Proportionaliteit overstijgt.

De opdracht wordt gegund aan de leverancier op basis van de ‘economisch meest voordelige inschrijving’. De ‘economisch meest voordelige inschrijving’ wordt bepaald op basis van het gunningscriterium Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned 7 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/224447

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *