Digitale campus Open Universiteit – Aanbestedingsnieuws

Digitale campus Open Universiteit

De Open Universiteit (OU)  ontwikkelt, verzorgt en bevordert, in verwevenheid met onderzoek, open en innovatief hoger
onderwijs. Zij gaat daarbij uit van de uiteenlopende leerbehoeften van individuen en van de eisen van de kennissamenleving als geheel. De OU telt circa 15.000 studenten en ruim 650 medewerkers. De OU bestaat uit een hoofdvestiging in Heerlen, alsmede elf studiecentra in Nederland. Daarnaast werkt de OU samen met zes studiecentra in België. De OU is een publiekrechtelijke rechtspersoon. Van de organisatie van de OU maakt onder meer (namelijk voor zover relevant voor de onderhavige
opdracht) de dienst Onderwijsservices (OS) deel uit. Genoemd organisatieonderdeel ondersteunt en faciliteert het primaire proces van de OU. Vanuit de dienst Informatietechnologie en facilitaire zaken (ITF) worden de onderwijslogistieke processen ondersteund met applicaties en informatie vanuit de integratie architectuur. Deze aanbesteding valt onder verantwoordelijkheid van de dienst ITF. Genoemde dienst is gevestigd in de hoofdvestiging van de OU.

De opdracht in deze aanbesteding betreft, samengevat, het op basis van gebruiksrechten ter beschikking stellen, implementeren en onderhouden c.q. beheren van een oplossing voor een platform ‘Digitale campus’. Op basis van deze doelstelling wordt een Digitale campus gerealiseerd waarmee de  Open Universiteit:

• De marketing activiteiten beter kunnen richten op de strategische doelen van de OU;
De interactie met belangstellenden kan verhogen zodat de OU hen succesvol kunnen adviseren en begeleiden in deze, voor hen, belangrijke periode;
De student interactie verhogen via diverse en moderne kanalen, zodat de student op een persoonlijke wijze benaderd kan worden;
De beschikbare studentinformatie op een eenduidige wijze aanbieden aan studenten en aan processen en medewerkers van de OU;
Reduceren van administratieve lasten bij de medewerkers van de OU;
Toekomst bestendig, wendbaar, innoverend en activerend de didactische kracht van de OU kunnen versterken.

In het verleden zijn voor de onderwijslogistieke processen vaak afzonderlijke maatwerkapplicaties door de OU ontwikkeld. Deze maatwerkapplicaties hebben qua functionaliteit overlap en zijn gestoeld op verschillende technische platforms. Dit zorgt voor een grote beheerlast. Ook noodzaakt dit tot het in huis hebben van uiteenlopende specialistische technische kennis. De meeste maatwerkapplicaties zijn aan het einde van hun levenscyclus. Hierdoor neemt de beheerlast toe en zijn noodzakelijke vernieuwingen steeds moeilijker te realiseren. De huidige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs innovatie, student
verwachtingen, technologie en wet- en regelgeving leggen daarbij een extra druk op het snel kunnen inspelen op nieuwe eisen en wensen. Daarom kiest de OU ervoor om de diensten, de bijbehorende architectuur en licenties te vervangen om tot een meer gestandaardiseerd platform c.q. oplossing te komen. We gaan als OU gebruik maken van oplossingen van derden om daarmee aan te sluiten bij ontwikkelingen en innovaties in de sector. Daarnaast gaan we meer standaard processen uit het Hoger Onderwijs gebruiken.

In de Digitale Campus zijn logische hoofdfunctionaliteiten opgenomen als:

• CRM (incl. 360 graden studentview en contact center);
• Studentcontact/case-management;
• Onderwijscatalogus;
• Aanmelding/toelating/inschrijving;
• Student-informatie & studie-volg;
• Planning & roostering.

De Digitale Campus biedt ondersteuning voor:
a. Generieke aspecten die bij veel organisaties teruggevonden kunnen worden. Te denken valt aan gebruikelijke CRM- en studentcontactvoorzieningen in B2C, B2B en B2B2C omgevingen;
b. Aspecten die typisch zijn voor het Nederlandse Hoger Onderwijs, zoals opleidingen, cursussen, collegegelden e.d.;
c. Aspecten die typisch zijn voor de OU met haar (zelfs in de wet verankerde) afwijkende positionering. Hierbij kan gedacht worden aan het grotendeels online karakter van het onderwijs, het feit dat er veelal per cursus wordt ingeschreven en gestudeerd, dat er niet per studiejaar wordt betaald maar per cursus, dat levering van (eigen) fysiek cursusmateriaal
onderdeel is van het logistieke proces en dat opleidingen bestaan uit een mix van cursussen met een vast en een variabel startmoment.
Met name punt b en c hebben veel impact op het inrichten van processen en systemen en op de interactie met landelijke ketenpartners (zoals studielink, DUO, OCW) met beoordelingskaders zoals de DigiD audit. Daarbij dient te worden vermeld dat de OU weliswaar grotendeels (bekostigd) onderwijs verzorgt op grond van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), maar ook een deel dat zich op niet-WHW/(niet bekostigd) contractonderwijs richt (B2C en B2B) en open
educational resources.

De OU gunt de Opdracht voor onbepaalde tijd. Dit is uiteraard niet hetzelfde als ‘onbeperkt’. Duurovereenkomsten kenmerken zich doordat ze gedurende de looptijd door opzegging kunnen worden beëindigd.

De gevolgde procedure in deze aanbesteding is de onderhandelingsprocedure met aankondiging, als bedoeld in artikel 2.60 van de Aanbestedingswet. U kunt zich op basis van de selectieleidraad aanmelden als gegadigde. U dient daartoe een aanmelding in te dienen. De uiterste datum en tijd voor het inleveren van een aanmelding is 10 mei 2021 om 15.00.

Bron: Tenderned 7 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/224464

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *