Onderhoud sportparken Etten-Leur – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud sportparken Etten-Leur

Sportpark Lage Banken Etten-Leur. Foto: Google Streetview

De gemeente Etten-Leur heeft het onderhoud van haar sportparken aanbesteed. De aanbesteding vindt plaats volgens de Europese openbare procedure conform hoofdstuk 2, van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW2016). De Opdrachtgever is voornemens om met één partij een overeenkomst af te sluiten. De overeenkomst zal worden afgesloten voor de periode 1 maart 2022 tot en met 31 december 2023. Optioneel kan de opdrachtgever twee maal voor de periode van één kalenderjaar het contract verlengen.

De werkzaamheden van de opdracht bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:
a. onderhoud grassportvelden (16 velden met totaaloppervlakte van ca. 1353 are)
b. onderhoud kunstgras sportvelden

2022: 7 velden met een totaaloppervlakte van 368 are
2023: 6 velden met een totaaloppervlakte van 458 are

c. onderhoud gazons sportparken (ca. 245 are)
d. onderhoud beplantingen sportparken(ca. 29 are)
e. onkruidbestrijding op verhardingen sportparken (ca. 330 are).

De opdracht is geclusterd omdat het verschillende onderhoudswerkzaamheden betreft, te weten
onderhoud van grassportvelden, kunstsportvelden, gazons en beplanting en onkruidbestrijding. De
aanbestedende dienst is van mening dat er sprake is van zodanige samenhang van de
werkzaamheden, die alle plaatsvinden op de sportparken van de gemeente, dat de opdracht kan
worden gezien als één logisch geheel. Daarbij creëert deze samenhang geen onnodige beperkingen
van de markt en behoudt het MKB toegang tot deelname aan de aanbestedingsprocedure.

Alleen inschrijvingen van inschrijvers die voldoen aan de minimumeisen en geschiktheidseisen worden in behandeling genomen. De opening van de inschrijvingen is niet openbaar. Gunning vindt plaats op basis van het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving, waarbinnen gekozen is voor het criterium Laagste Prijs.

De aanbestedende dient wenst inschrijvers de mogelijkheid te bieden om de diverse locaties vooraf te bezichtigen en de situatie ter plaatse op te nemen middels een schouw. Indien inschrijver een schouw wenst dan dient, vóór vrijdag 17 december 2021 om 9:45 uur, een verzoek te worden gedaan via de berichtenbox van TenderNed. In dit verzoek dient de locatie/locaties die inschrijver wenst te bezoeken te worden opgenomen, alsmede eventuele verhinderdatums voor week 51 (maandag 20 december 2021 t/m vrijdag 24 december 2021). De aanbestedende dienst neemt vervolgens contact met u op voor het maken van een afspraak voor de schouw. Bij deze schouw mogen maximaal twee personen per inschrijver aanwezig zijn. Het doel van de bezichtiging is de potentiële inschrijvers in de gelegenheid te stellen zich een goed beeld te vormen van de locaties. Op vragen aangaande de aanbesteding of de procedure, zal tijdens de schouw niet worden ingegaan. Voor het stellen van vragen naar aanleiding van de schouw wordt verwezen naar de alinea “Nota van Inlichtingen” van de aanbestedingsleidraad.

Bron: Tenderned zondag 12 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246650

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *