Leerlingenvervoer Lelystad – Aanbestedingsnieuws

Leerlingenvervoer Lelystad

©ZAZ

De gemeente Lelystad dient op grond van de wet op het primair onderwijs, de wet op de expertisecentra en de wet op het voortgezet onderwijs zorg te dragen voor het vervoeren van de leerlingen, die zijn ingeschreven, in haar gemeente. Op aangeven van opdrachtgever kan de opdracht in deze openbare aanbesteding worden uitgebreid met het vervoeren van cliënten op grond van de Jeugdwet. Beoogd opdrachtnemer verzorgt de planning, registratie, klachtafhandeling, informatievoorziening alsmede de uitvoering van het vervoer. Tevens wordt van beoogd opdrachtnemer gevraagd mee te denken en mee te werken aan het optimaliseren van het proces rondom het leerlingenvervoer, leerlingen basis administratie en de toegang tot het vervoer. De gemeente Lelystad wenst dat deze verschillende processen goed op elkaar aansluiten.
Op dit moment worden er ongeveer 170 leerlingen vervoerd, waarvan 10 leerlingen rolstoelgebonden zijn.

De gemeente Lelystad wenst een overeenkomst aan te gaan voor zeven jaar en acht weken met ingang van 1 mei 2022 . De overeenkomst zal van rechtswege eindigen aan het einde van het schooljaar 2028/2029. De raming van de opdracht bedraagt €900.000,- per jaar, aanvullend hierop geldt dat de maximale waarde van de overeenkomst wordt gesteld op 150% hiervan.
Er geldt dat er jaarlijks zal worden geëvalueerd op de bereikte kwalitatieve, kwantitatieve en financiële resultaten. Indien bij een jaarlijkse evaluatie blijkt dat de resultaten achterblijven bij de (contractuele, operationele en/of financiële) overeengekomen afspraken en deze het gevolg zijn van aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming(en) en opdrachtnemer, ook na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog na te komen, volhardt in deze
tekortkoming(en), dan heeft de gemeente Lelystad de mogelijkheid de overeenkomst tussentijds te ontbinden met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede gelet op de duur van de overeenkomst. Bij interne en/of externe ontwikkelingen, waarbij in redelijkheid niet van één der partijen kan worden verwacht dat hij uitvoering blijft geven aan de overeenkomst, hebben partijen de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen. Gegund wordt op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 12 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246711

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *