Onderhoud gebouwgebonden installaties – SRO – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud gebouwgebonden installaties – SRO

SRO ondersteunt gemeenten bij het realiseren van hun doelstellingen op het gebied van sport, vrije tijd en beheer van gemeentelijk vastgoed. Daarmee stelt SRO sportverenigingen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties in staat om hun maatschappelijke functie uit te oefenen. Ook verzorgt SRO diverse projecten en programma’s op het gebied van sport en bewegen. SRO beheert, onderhoudt en verhuurt niet alleen zwembaden, sportaccommodaties, sportparken en gemeentelijk vastgoed maar verzorgt ook de dienstverlening daaromheen.

De afgelopen jaren heeft NV SRO een overeenkomst gehad met een opdrachtnemer die verantwoordelijk was voor het onderhoud voor alle objecten die SRO onder beheer had. Deze opdracht werd naar behoren uitgevoerd en de overeenkomst had nog een optie tot verlenging. Hier is echter geen gebruik van gemaakt, het aantal te beheren objecten is namelijk fors gestegen.
SRO heeft per 1 januari 2022 diverse extra objecten in beheer genomen van de gemeente Haarlem. Voorheen werden deze objecten door de gemeente Haarlem zelf beheerd, waarbij het daadwerkelijk uitvoeren van het onderhoud via een overeenkomst uitbesteed is geweest. Zowel de overeenkomst van NV SRO als van de gemeente Haarlem eindigt per 1 januari 2023. Door middel van deze aanbesteding worden één of meerdere opdrachtnemers gecontracteerd die vanaf dat moment het
installatietechnisch onderhoud gaan uitvoeren.  Als de procedure volgens planning doorloopt, zal de overeenkomst per 1
september 2022 worden ondertekend. 

Opdrachtgever heeft ervoor gekozen deze aanbesteding op te delen in de volgende drie percelen:
Perceel 1: Objecten regio Eemland
Perceel 2: Objecten regio Kennemerland
Perceel 3: Zwembaden
Per perceel wordt er één opdrachtnemer gecontracteerd. Het is voor gegadigden toegestaan om zich aan te melden voor meerdere percelen en men kan ook meerdere percelen winnen. Uitgangspunt voor de opdrachtgever is dat per perceel de best passende inschrijver wordt gecontracteerd.

Opdrachtgever wil een overeenkomst afsluiten voor drie jaar met een optionele verlenging van twee keer twee  jaar. Er is
gekozen voor een potentieel langdurige overeenkomst om een langdurig partnerschap aan te gaan met de toekomstige opdrachtnemer(s). Door de uitgebreide vastgoedportefeuille van NV SRO is het voor opdrachtnemer(s) van belang de assets en installaties te leren kennen, dit vraagt om een investering vooraf. De overeenkomst en de Algemene Inkoopvoorwaarden van SRO zullen in de gunningsfase van deze niet-openbare aanbesteding worden toegevoegd aan het aanbestedingsdossier.

De Europese niet-openbare procedure houdt in dat de kwalificatie en gunning in twee gescheiden fasen plaatsvindt; de selectiefase en de gunningsfase. In de selectiefase kan iedere geïnteresseerde een verzoek tot deelneming indienen. Na de selectie ontvangen de geselecteerde gegadigden de uitnodiging tot inschrijving op basis waarvan gegadigde een inschrijving mag indienen en mag meedingen naar gunning van de opdracht in de gunningsfase. Er worden maximaal vijf partijen per perceel toegelaten tot de gunningsfase. 

Bron: Tenderned zondag 13 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/255763

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *