Onderhoud elementverharding Purmerend – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud elementverharding Purmerend

Foto: Google Streettview

De gemeente Purmerend wil een RAW-raamovereenkomst sluiten met twee inschrijvers op basis van open posten voor het onderhoud van wegen en riolering. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit:
1. Onderhoud aan elementenverharding; De onderhoudswerkzaamheden die voortkomen uit het onderhoudsprogramma van de gemeente. Het gaat om gepland lokaal repareren/ vervangen van de wegen. Met wegen wordt uitsluitend bedoeld wegen van
elementenverharding. De planning van de deelopdrachten wordt sterk gestuurd door het onderhoudsprogramma. Er is zeer beperkte ontwerpvrijheid en sprake van verplichte afname/ levering van materialen via de gemeente. De gemeente kan vooraf
geen uitvoeringsplanning overleggen.
2. Klein onderhoud aan riolering; Betreft onderhoud dat voorkomt uit het onderhoudsprogramma van de gemeente, op basis van meldingen of in combinatie met onderhoud aan wegen. De werkzaamheden hebben betrekking op o.a. huisaansluitingen, kolkaansluitingen en kolken. Onderhoud aan de hoofdriolering maakt geen onderdeel uit van de opdracht.

Tevens dienen de inschrijvers daar waar nodig (10-20 keer per jaar) de gemeente te ondersteunen bij de voorbereidingen van het opstellen van de deelopdrachten met daarbij het maken van tekeningen. De opdracht wordt gegund aan twee inschrijvers. Hiervoor is gekozen om de afhankelijkheid van de gemeente zoveel mogelijk te beperken doordat in het geval een van de opdrachtnemers onverhoopt geen beschikbaarheid heeft bij een deelopdracht, de andere opdrachtnemer de werkzaamheden kan verrichten.
Een opdrachtnemer mag maximaal één keer per kalenderjaar één deelopdracht weigeren. Bij meer weigeringen per kalenderjaar, kan de gemeente zonder tussenkomst van de rechter en zonder ingebrekestelling overgaan tot ontbinding van de overeenkomst met onmiddellijke ingang. Bij geen beschikbaarheid van beide opdrachtnemers, is de gemeente bevoegd om de deelopdracht aan een derde te gunnen.
De deelopdrachten worden om en om gegund aan de twee opdrachtnemers. De omvang van de deelopdrachten (financieel en qua werk) speelt hierbij geen rol. Mocht een opdrachtnemer onverhoopt geen beschikbaarheid hebben terwijl het zijn beurt is, dan heeft dit geen invloed op het systeem van om en om gunnen. Dit betekent dat de andere opdrachtnemer in dat geval dus drie deelopdrachten achter elkaar gegund krijgt. Het totaal budget voor onderhoud aan elementenverharding in het kader van deze raamovereenkomst is op dit moment €600.000 per jaar. Aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. De omvang van de deelopdrachten verschilt per deelopdracht. In de huidige
raamovereenkomst zijn in de periode 2020 en 2021 zestig deelopdrachten uitgevoerd met een maximale opdrachtwaarde van €10.000,- en achtendertig deelopdrachten met een hogere waarde.

De af te sluiten raamovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar. De verwachte ingangsdatum is 1 januari 2023. De gemeente heeft de mogelijkheid om de duur van de overeenkomst twee keer met één jaar te verlengen. De aanbestedingsprocedure die van toepassing is op deze aanbesteding is de nationaal niet-openbare procedure. Bij de niet-openbare aanbestedingsprocedure gaat aan het indienen van een aanbieding een selectiefase vooraf. Gedurende de selectiefase kunnen alle geïnteresseerden een verzoek tot deelneming doen. De verzoeken worden door de gemeente beoordeeld. De gemeente selecteert maximaal zeven partijen, die vervolgens worden uitgenodigd een inschrijving te doen. Het selecteren van meer dan vijf gegadigden wordt in dit kader als proportioneel gezien. De kans dat een ondernemer de opdracht gegund krijgt is groter. Op basis van de beste prijs- kwaliteitsverhouding zal aan twee inschrijvers de opdracht worden gegund. 

Bron: Tenderned maandag 14 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/255866

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *