Onderhoud gebouw gebonden E&W installaties HHNK – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud gebouw gebonden E&W installaties HHNK

Het gaat hier om het beheer en onderhoud van gebouw gebonden installaties E&W (Elektrisch en Werktuigbouwkundig) alsmede inbraak- en brandmeldinstallaties voor verschillende objecten van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)  zoals kantoorgebouwen, laboratorium, werven, bedrijfsgebouwen op rioolwaterzuiveringen, huurwoningen, monumentale windmolens enzovoort.

Onder preventief en correctief beheer en onderhoud gebouwgebonden E&W installaties vallen:
1. Alle werkzaamheden die conform het vaste onderhoudsschema nodig zijn om de prestaties en ongestoorde werking van installaties en installatiedelen te garanderen en;
2. het repareren van gebreken aan installaties en oplossen van storingen (inclusief een storingsdienst) en klachten;
3. het actueel houden van revisietekeningen bij wijzigingen die aangebracht zijn. Het jaarlijks aanleveren van de revisietekeningen in PDF en DWG formaat;
4. regie- en offertewerkzaamheden;
5. vervangingen voortvloeiend uit storingen;
6. verwerken van gebruikersmutaties in inbraakinstallaties.
De algehele vervanging van installaties of installatiedelen die voortkomen uit de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) behoort niet tot de scope.

Deze aanbesteding heeft als doel om per 1 januari 2023 een raamovereenkomst in te laten gaan met een initiële looptijd van twee jaar met de mogelijkheid voor opdrachtgever de raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden tweemaal voor de duur van één jaar te verlengen. De raamovereenkomst zal met één opdrachtnemer worden aangegaan voor het beheer en onderhoud gebouwgebonden E & W installaties. De aanbestedende dienst biedt met het aangaan van de raamovereenkomst geen volledige exclusiviteit maar behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen een uitvoeringsopdracht aan een andere partij dan de raamcontractant op te dragen. Hierbij kan onder meer geacht worden aan een vervolgopdracht naar aanleiding van een storing of voor het uitvoeren van een installatiewijziging. De maximale waarde van de onder de raamovereenkomst af te nemen diensten over de gehele looptijd (de initiële looptijd en de optiejaren) wordt door aanbesteder geraamd op €2.400.000,-. Er wordt gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving welke voor deze
aanbesteding wordt gevormd door de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned zondag 17 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267602

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *