Onderhoud en beheer brandveiligheidsinstallaties – provincie Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud en beheer brandveiligheidsinstallaties – provincie Utrecht

Deze aanbesteding heeft tot doel één opdrachtnemer te contracteren voor het onderhoud en beheer van de brandveiligheidsinstallaties in het provinciehuis als gevolg van de expiratie van de huidige overeenkomst. De opdracht omvat het uitvoeren van de beheer en onderhoudswerkzaamheden van de brandveiligheidsinstallaties met daarbij optionele vervangingswerkzaamheden. Voor verdere uitwerking hiervan zie het Programma van eisen. Daarnaast maakt de eventuele storingsopvolging, het reparatie- en mutatieonderhoud ook onderdeel uit van deze opdracht. Onder deze brandveiligheidsinstallaties vallen de volgende vijf primaire installatiedelen:
• Sprinklerinstallatie;
• Brandmeldinstallatie;
• Ontruimingsalarminstallatie;
• Overdrukinstallatie;
• Blusgasinstallatie.
De werkzaamheden worden uitgevoerd op het hoofdkantoor van de provincie Utrecht gelegen aan de Archimedeslaan 6 te Utrecht. Om een goede werking te garanderen en het aantal (ver)storingen tot een uiterst minimum te beperken vindt intensief preventief onderhoud plaats. Daarnaast schrijven de wetgeving en onze interne kwaliteitsprocessen voor dat alle cruciale objecten in onze organisatie zich in een kwalitatieve goede staat dienen te bevinden.

Naast het reguliere onderhoud van de installaties zullen er optioneel diverse vervangingswerkzaamheden nodig zijn, zoals:
– het installeren van nieuwe sprinklers;
– herstelwerkzaamheden aan de buffertanks;
– het installeren van een nieuwe elektrische sprinklerpomp;,
– het installeren van een nieuwe diesel sprinklerpomp;
– het vervangen van het leidingen netwerk na inspectie;
– het aanpassen van de sprinklerprojectie;
– het aanleggen van een ondergrondse buffertank inclusief bodemonderzoek en herstelwerk;
– het vervangen/migreren van de ontruimingsinstallatie.
De kosten voor deze vervangingswerkzaamheden zijn opgenomen in het prijzenblad. Voor deze optionele werkzaamheden geeft inschrijver een bandbreedte voor de te hanteren prijzen op, met een minimum en maximum prijs. Voor het bepalen van de huidige staat van deze onderdelen kunt u gebruik maken van de schouw. De provincie behoudt zicht het recht voor om van deze optionele dienstverlening wel of geen gebruik te maken tijdens de looptijd van het contract. De gecontracteerde leverancier dient in dit geval realistische en marktconforme prijzen te hanteren. Indien opdrachtgever de vervangingswerkzaamheden tijdens het contract wil laten uitvoeren, is zij echter gehouden deze door de opdrachtnemer van door deze aanbesteding tot stand gekomen overeenkomst te laten uitvoeren.

Het totale aantal bruto vloeroppervlak van het gebouw bedraagt 46.884 m2.  Er is sprake van een dienstverleningsovereenkomst met een initiële looptijd van vierentwintig maanden. Na het verstrijken van deze periode heeft de aanbestedende dienst de mogelijkheid de opdracht viermaal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens twaalf maanden. Er wordt gegund op basis van het criterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’, waarbij de
inschrijver met de inschrijving die naar het oordeel van de aanbestedende dienst de beste prijs-kwaliteitsverhouding de opdracht gegund krijgt.

De aanbestedende dienst wil ondernemers zoveel mogelijk gelegenheid geven zich optimaal te informeren over de opdracht en de aanbestedingsprocedure. Daarom maakt een schouw onderdeel uit van deze aanbestedingsprocedure. Tijdens deze bijeenkomst zult u in de gelegenheid gesteld worden om de technische details op locatie te aanschouwen. De bijeenkomst vindt plaats op 1 november 2022  9:00 en zal ca. drie uur duren. Ondernemers zijn van harte welkom op het volgende adres: Archimedeslaan 6, 3508 TH Utrecht. Er is in de directe omgeving voldoende (betaald) parkeergelegenheid aanwezig. De locatie is ook uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Om praktische redenen worden ondernemers vriendelijk verzocht zich uiterlijk twee werkdagen van tevoren aan te melden door een Tenderned-bericht te sturen naar het contactpunt van deze aanbesteding onder vermelding van ‘Aanmelding bijeenkomst’, de naam van de onderneming en de aanwezige personen. Er
kunnen zich maximaal twee personen per onderneming aanmelden. Personen dienen zich bij de receptie te legitimeren met een geldig rijbewijs, paspoort of identiteitskaart.

Bron: Tenderned zondag 23 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276953

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *