Omgevingsvisie 2040 gemeente Velsen – Aanbestedingsnieuws

Omgevingsvisie 2040 gemeente Velsen

Stadhuis Velsen. Foto: Google Streetview

Gemeente Velsen werkt aan de Omgevingsvisie Velsen 2040. De eerste stappen zijn daarvoor in de bestuursperiode 2018 – 2022 gezet. In april 2021 is de gemeentebrede Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden vastgesteld. Hierin wordt de identiteit van Velsen beschreven en krijgen we zicht op de trends en ontwikkelingen die op Velsen afkomt. Een maand later is het Koersdocument Omgevingsvisie vastgesteld; een eerste vertaling van Duurzaam Verbonden naar de fysieke leefomgeving. In het Koersdocument staan de drie hoofdambities van de raad , inclusief een uitwerking op hoofdlijnen. Deze thema’s zijn de
verstedelijking van IJmuiden, de verduurzamingsopgave en gezondheid en milieu (inclusief ondergrond). In de eerste helft van 2022 is de Atlas van Velsen opgesteld, waarin de ruimtelijke opgaven van Velsen letterlijk op de kaart worden gezet. Uit deze bouwstenen blijkt dat we in Velsen veel doen, nog meer ambities hebben, maar ook geconfronteerd worden met de beperkingen die ons worden opgelegd. Soms fysiek, soms beleidsmatig, soms door de druk die op sommige maatschappelijke opgaven staan. We zullen keuzes moeten maken voor onze fysieke leefomgeving, want Velsen kan niet alles en zeker niet tegelijk. Velsen wil invulling geven aan de woningbouwopgave, haar bijzondere landschappen beschermen en onze inwoners en ondernemers een veilige en gezonde thuishaven bieden. Dit terwijl er nagenoeg geen ruimte meer is in de ondergrond, Velsen beperkt grondposities heeft , Velsen zich moet wapenen tegen klimaatverandering en tegelijkertijd werken aan een toekomstbestendige, innovatieve arbeidsmarkt. Kiezen voor het een lijkt soms te botsen met het ander. We moeten daarom de juiste  keuzes maken op de juiste plek: waar kunnen we onze ene ambitie waarmaken, en waar is meer ruime voor een andere? Die complexe puzzel gaat Velsen nu leggen, zodat de gemeente voorbereid is op de opgaven van morgen. De drie bouwstenen (Visie, Koers en Atlas) moeten uiteindelijk samen met andere thematische bouwstenen samenkomen in de Omgevingsvisie Velsen 2040. Het gesprek met de samenleving, het opstellen van de Omgevingsvisie en de bestuurlijke besluitvorming vormen de derde en laatste fase
van het proces Omgevingsvisie Velsen 2040. De gemeente besteedt de laatste fase van het proces uit aan een extern bureau (of een combinatie van bureaus). We zoeken een partij die:
1. het proces van keuzes maken en samenspel (participatie) faciliteert;
2. de Omgevingsvisie Velsen 2040 opstelt (rapport/digitaal bestand); en
3. het traject plan-MER / Omgevingseffectrapportage (via Notitie Reikwijdte en Detailniveau) faciliteert en uitvoert.

De gemeente heeft in deze fase de rol van toeleverancier, regisseur, sparringpartner, beoordelaar en beslisser. De gemeente stelt een stuurgroep op (verantwoordelijk wethouder, programmamanager Invoering Omgevingswet en projectleider Omgevingsvisie) en een projectgroep. De projectgroep levert lokale en inhoudelijke expertise en beoordeelt de tussen- en eindproducten, vervult de rol van sparringpartner en schakelt de stuurgroep in voor het maken van keuzes.

Het betreft een éénmalige opdracht. De startdatum is direct na de definitieve gunning/ondertekening van de overeenkomst. De opdracht eindigt van rechtswege na oplevering en vaststelling van de omgevingsvisie, het streven is het vierde kwartaal van
2023. Er wordt één overeenkomst met één opdrachtnemer afgesloten. De gemeente volgt bij deze aanbesteding de openbare procedure. Gunning vindt plaats aan de inschrijver die niet is uitgesloten en de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding  heeft ingediend.

Bron: Tenderned zondag 18 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/283031

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *