Noodmaterialen eerste interventie extreme neerslag – Waterschap Limburg – Aanbestedingsnieuws

Noodmaterialen eerste interventie extreme neerslag – Waterschap Limburg

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: © Waterschap Limburg

Waterschap Limburg (WL) werkt in de provincie Limburg aan veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Deze aanbesteding betreft het leveren van noodmaterialen eerste interventie bij extreme neerslag (ofwel moveable barriers of mobiele waterkeringen / noodkeringen) ten behoeve van de crisisdienst van WL. De opdracht komt voort uit het Meerjarenplan Verbetermaatregelen Crisismanagement dat is opgesteld naar aanleiding van de hoogwatercrisis in 2021.

WL huurt op dit moment noodkeringen, die zorgen voor een eerste bescherming. Om nog beter te kunnen beschermen wil WL noodkeringen in eigendom hebben. WL heeft geen langdurige overeenkomsten met leveranciers afgesloten voor het leveren van calamiteitenmaterialen die in te zetten zijn tijdens optredend hoogwater. Wel is er vanuit de maaicontracten een overeenkomst met de aannemers voor het uitvoeren van preventieve acties volgens het draaiboek Hoogwaterbestrijding Maas en enkele preventieve acties in de uitvoering van noodmaatregelen bij optredend wateroverlast vanuit het watersysteem. In de regio’s Noord- en Zuid-Limburg is ieder één contractaannemer actief. Deze aannemers zijn ook verantwoordelijk voor het gehele logistieke proces in de hoogwaterloods tijdens een calamiteit. WL beschikt over arbeidsintensieve noodkeringen. Daarnaast zijn er twee systemen die ingezet kunnen worden bij een snelle interventie, op basis van waterkerende en watersturende schotten of
zeilen (oprolbare en zelf vullende zeilen in ‘V constructie’).

In de gewenste situatie wil WL een aantal keringen paraat hebben die op het moment van hoogwater snel uit te halen en op te bouwen zijn. WL maakt op dat moment zelf de keuze welke kering op dat moment voor de betreffende situatie het best toepasbaar is. Daarbij wordt binnen deze aanbesteding onderscheid gemaakt tussen de noodkering bij een echte calamiteit die in korte tijd op te bouwen moet zijn en water moet sturen en keren (perceel 1) en verschillende keringen die op verschillende ondergronden toepasbaar zijn voor het keren van water en als barrièrevorming (perceel 2). Het gaat in deze aanbesteding over de aanschaf van noodkeringen met verschillende functionaliteit.
– Perceel 1: sturen & keren. Snelle interventie voor sturen en keren van waterstromen met een
standaard hoogte.
– Perceel 2: keren. Robuust keren van water (barrièrevorming) tot berekende hoogte.

WL wil in 2023 de noodkeringen van perceel 1 klaar hebben liggen. De keringen als bedoeld in perceel 2 worden gedurende de komende jaren op voorraad gebracht. De doelstelling van deze aanbesteding is tweeledig, omdat de aanbesteding in twee percelen wordt verdeeld:
• Perceel 1: “Het contracteren van één leverancier voor het leveren van een minimum aantal noodkeringen. Uitbreiding in de noodkeringen (en dus herhaalleveringen) kunnen tot de mogelijkheid behoren.”
• Perceel 2: “Het contracteren van maximaal twee vaste leveranciers voor het leveren van noodkeringen waarmee de behoefte van WL in de komende jaren ondervangen wordt, de gewenste situatie en efficiënte inkoop bereikt wordt en optimalisatie binnen de primaire dienstverlening gestimuleerd wordt”.
Om de doelstellingen te bereiken worden er twee raamovereenkomsten (ROK) afgesloten. In perceel 1 met één leverancier, in perceel 2 met maximaal twee leveranciers. In de raamovereenkomst kunnen bestellingen worden geplaatst op basis van een nadere opdracht (NOP). De materialen worden ingezet in vijf verschillende stroomgebieden waarin naar schatting circa
4.000 meter verschillende noodkeringen ingezet kunnen worden.

Deze aanbesteding zal leiden tot raamovereenkomsten voor beide percelen. De raamovereenkomsten gaan in op 1 juni 2023, voor een periode van vier jaar met tweemaal één jaar optie tot verlenging. De waarde van de opdracht (Raamovereenkomst beide percelen) voor de looptijd van zes jaar is geraamd tussen de €400.000,- en €2.400.000,- exclusief BTW (dit is gebaseerd op € 400.000,- per jaar, excl. Indexeringen). Aan deze schatting kunnen door inschrijvers geen rechten worden ontleend.
Voor perceel 1 wordt een raming afgegeven van tussen de € 160.000 – € 960.000,-. , perceel 2 tussen de € 240.000 – € 1.440.000,-.

De beoordeling van de inschrijvingen vindt plaats op basis van de gunningscriteria kwaliteit en prijs. Na het bepalen van gunning van de raamovereenkomst(en) vindt direct gunning plaats voor de nadere opdracht perceel 1.

Bron: Tenderned zondag 12 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/288449

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 14 februari 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *