Nieuwbouw Openbaar Lyceum De Amersfoortse Berg Amersfoort – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Openbaar Lyceum De Amersfoortse Berg Amersfoort

Impressie: © Stichting Onderwijsgroep Amersfoort

Het Openbaar Lyceum De Amersfoortse Berg bestaat op dit moment uit een complex van verschillende (school)gebouwen. Een deel van deze gebouwen voldoet niet meer. Om deze reden is voor dit deel sloop voorzien en zijn nieuwe schoolgebouwen en twee gymzalen ter vervanging voorzien. Doel van deze opdracht is om te komen tot ontwerp, realisatie en Meerjarig Onderhoud
voor de vervangende nieuwbouw van De Amersfoortse Berg. Op basis van de verwachte leerlingenaantallen is voor de vervangende nieuwbouw een Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen (RFPvE) gemaakt. De door aanbesteder aangetrokken architect SVP heeft op basis hiervan een Voorlopig (Ruimtelijk Functioneel) Ontwerp (VO) gemaakt voor de
vervangende nieuwbouw en het terrein. De (constructieve) opzet van het ontwerp is zodanig, dat een modulaire- of systeembouwwijze mogelijk is. De nieuw te realiseren huisvesting bestaat uit:
– Twee te realiseren gebouwen met een omvang van ca 6.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo);
– Twee nieuw te realiseren gymzalen in één gebouw met elk een omvang van ca 455 m² bvo (totaal ca 910 m2 bvo) en dient aan te sluiten op de bestaande gymzaal;
– Terreininrichting locatie (ontsluitingen, parkeren, fietsen, buitenberging, verhardingen, groen, verlichting etc.).

Het doel van de aanbesteding is het contracteren van een partij (of een combinatie van partijen) die:
– Het Voorlopig Ontwerp voor de vervangende nieuwbouw verder uitwerkt tot een integraal uitvoeringsgereed ontwerp en daarbij zijn kennis inbrengt;
– De vervangende nieuwbouw realiseert, zodanig dat een gebruiksklare campus ontstaat die geschikt is voor het beoogde gebruik van de campus (fit for purpose);
– Gedurende 5 jaar na oplevering verantwoordelijk is voor het Meerjarig Onderhoud;
– Een zodanig ontwerp maakt dat tijdens de gebruiksfase het energieverbruik geminimaliseerd is;
– De verschillende scope-onderdelen zo uitvoert dat deze voldoen aan de kaders vanuit het voor het project beschikbare budget, de planning van de school (tijd) en de beperking van hinder vanuit de werkzaamheden voor de omgeving.

Voor deze aanbesteding wordt een Europese niet-openbare procedure toegepast. Na de aanmeldingsfase ontvangen de geselecteerde gegadigden via Tenderned een uitnodiging tot inschrijving vergezeld van de aanbestedingsdocumenten.
De economisch meest voordelige inschrijving zal worden vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 17 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269704

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *