Nieuwbouw kindcentrum Voorhof Lelystad – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw kindcentrum Voorhof Lelystad

Als de toekomst niet meer vooraf uitgeschreven is, heb je jongeren nodig die kunnen navigeren door digitalisering, mondialisering en andere omwentelingen. Die niet overrompeld worden, maar weten waar hun talenten en tekorten liggen. En die durven ingrijpen in hun leven, maar ook in maatschappelijke en ethische dilemma’s. Deze toekomstgerichte ambities wil Lelystadmet de vervangende nieuwbouw in Atol Oost vorm en inhoud geven.

Het is de wens van de schoolbesturen dat het gebouw van het kindcentrum Voorhof uitnodigend voor kinderen, licht, groen en een duurzaam gebouw is. Ruimtes moeten flexibel ingezet kunnen worden, ook voor gezamenlijk gebruik. Het is de uitdaging voor het bouwteam om de elementen kwalificatie, socialisatie en subjectificatie, ofwel het ‘in de wereld komen van kinderen’ fysiek te vertalen in een duurzaam hoogwaardig gebouw. De door de gemeente gewenste situatie is twee duurzame en toekomstbestendige basisschoolgebouwenen een gymzaal in Atol-Oost te realiseren, die optimaal faciliterend zijn voor het onderwijsconcept van kindcentrum Voorhof. Het kindcentrum is erop gericht dat ieder kind:
a. zich op haar/zijn niveau kan kwalificeren en het curriculum doorloopt waarmee kansen op vervolgopleiding en arbeidsmarkt worden vergroot;
b. wordt opgevoed tot een democratische burger die participeert in de open samenleving;
c. ontdekt wie zij/hij wil zijn en wat zij/hij wil bijdragen, haar/zijn identiteit vormt.
Daarnaast is het wenselijk om een breder aanbod te realiseren en het kindcentrum uit te breiden met een hoog begaafden-aanbod, cultuuratelier, klusklas en science lab. Dit verrijkt het aanbod voor alle kinderen op de scholen en kan het onderwijs uitdagender, toekomstbestendiger en inclusiever worden gemaakt. Hiervoor is 50 m2 extra beschikbaar gesteld. Bij de realisatie van het bovenstaande kan ook gezocht worden naar samen gebruik van verschillende ruimten. Bij De Regenboog gaat het om 1206 m2BVO en bij De Wingerd om 1458 m2 BVO, gymzaal 1.3  612m2BVO, Go kinderopvang 527 m2 BVO, overige funties 50 m2BVO en Kentalis 250 m2 BVO. In totaal 4103 m2 BVO. Het taakstellend budget voor de opdracht is vastgesteld op €12.000.000,-. Dit budget is het beschikbare investeringsbudget minus het taakstellend budget voor de adviseurskosten.

Doel van de aanbesteding is om een opdrachtnemer te selecteren die, in een samenwerking in een bouwteam met de adviseur die is of zal worden geselecteerd met de aanbesteding “Ontwerp kindcentrum Voorhof met kenmerk 358792, een tweetal schoolgebouwen voor basisonderwijs en een 1.3 gymzaal, inclusief ruimte voor de overige functies.  De opdrachtnemer adviseert in een samenwerking in een bouwteam tijdens het vervaardigen van het ontwerp voor de opdracht (vanaf de fase DO, inclusief de voorbereiding van de aanvraag van de voor de realisatiefase benodigde omgevingsvergunning). Opdrachtnemer zal na afronding van de adviesfase een eerste recht op prijsbieding krijgen voor de realisatiefase van de opdracht. Het aanvragen van de benodigde vergunningen en het bouwrijp maken van de grond behoren tot de opdracht.

Gemeente Lelystad heeft gekozen voor de aanbesteding volgens de Europese niet-openbare procedure. Deze procedure valt uiteen in twee delen, te weten:
– selectiefase: fase om te komen tot een selectie van gegadigden;
– gunningsfase: fase om te komen tot de – eventuele – gunning van de opdracht
Voor deze aanbesteding geldt het gunningcriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding. In de biedingsleidraad voor de gunningsfase zullen de aspecten volledig zijn uitgewerkt voor de gegadigde partijen. De biedingsleidraad zal worden gepubliceerd in het aanbestedingsplatform.

Bron: Tenderned donderdag 30 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265701

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *