Nieuwbouw IKC Pius 10 Dordrecht – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw IKC Pius 10 Dordrecht

Voor de nieuwbouw van IKC Pius 10 is de onderwijsstichting Skoba op zoek naar een integraal ontwerpteam, waarin tenminste de disciplines architectuur, installatieadvies, constructieadvies en bouwfysica worden vertegenwoordigd. Één team dat in staat is om te komen tot een volledig afgestemd, duurzaam en multifunctioneel ontwerp. Het IKC zal, naar de huidige inzichten, in totaal circa 2.000 m2 omvatten en worden gesitueerd op een relatief klein kavel. Aan het ontwerp van het terrein van het IKC zal invulling gegeven moeten worden door het ontwerpteam. Daarnaast dient het ontwerpteam met de gemeente in overleg te treden inzake de afstemming van het ontwerp van het IKC en de bijbehorende buitenruimte met de verdere (infrastructurele) invulling van de openbare buitenruimte. Het ontwerp daarvan valt overigens buiten de scope van de aan te besteden ontwerpopdracht.

IKC Pius 10 zal onderdak gaan bieden aan een basisschool, een gymzaal, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang (BSO). Het gebouw moet geschikt zijn voor multifunctioneel gebruik, waaronder voor het recreatief beoefenen van sport. Daarnaast is de ruimtelijke inpassing in het stedenbouwkundig kavel een belangrijk aandachtspunt. Om deze uitgangspunten nader uiteen te zetten, wordt door het schoolbestuur, samen met de toekomstige gebruikers en onder begeleiding van de adviesbureau nul25 een functioneel Programma van Eisen en technisch kader opgesteld dat in de gunningfase aan de geselecteerde partijen beschikbaar zal worden gesteld

De aanbesteding geschiedt volgens een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure van hoofdstuk 3 van het ARW 2016. Het gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteit verhouding (BPKV). De integrale ontwerpopdracht wordt in één perceel aanbesteed. Er zullen vijf gegadigden worden uitgenodigd om een inschrijving te doen.  Indien gegadigden in aanmerking willen komen voor selectie, dan dienen zij zich tijdig aan te melden en te voldoen aan de in de selectieleidraad gestelde eisen. Wanneer het aantal gegadigden dat aan de eisen voldoet groter is dan vijf, dan zullen de vijf meest geschikte gegadigden geselecteerd worden op basis van de selectiecriteria. 

Na de beoordeling van de aanmeldingen zal de aanbesteder alle gegadigden gelijktijdig per e-mail informeren over de uitslag van de selectiefase. De uitslag zal bestaan uit:

  • het aantal (geldige) aanmeldingen;
  • het door de betreffende gegadigde behaalde aantal punten op de selectiecriteria;
  • de rangorde van de betreffende gegadigde ten opzichte van de andere geschikte gegadigden;
  • de bedrijfsnaam (of (in geval van aanmelding in een samenwerkingsverband) bedrijfsnamen) van de geselecteerde gegadigden.

De vijf meest geschikte gegadigden worden door de aanbesteder uitgenodigd tot het doen van een inschrijving. De aanbestedingsstukken, op basis waarvan de gegadigden een inschrijving moeten doen, worden te zijner tijd digitaal aangeboden via TenderNed. In de gunningsleidraad, die onderdeel uitmaakt van de aanbestedingsstukken, zal het gunningscriterium (de BPKV) nader uitgewerkt zijn. De inschrijvers zullen worden gevraagd om tijdens de gunningsfase een referentiebezoek te organiseren dan wel om een virtuele tour te geven door het gebouw, waarbij vertegenwoordigers van de opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld om vragen te stellen. Daarnaast dient in het kader van de inschrijving een prijs (inschrijvingssom) en een beschrijving van diverse kwalitatieve onderdelen te worden gegeven. Aan de inschrijvers wordt tevens de mogelijkheid geboden de inschrijving in een presentatie aan de beoordelingscommissie toe te lichten. Het maken van een ontwerp is nadrukkelijk geen onderdeel van de gunningsfase.

Bron: Tenderned 5 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207474

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *