Nieuwbouw IKC Franse Gat Veenendaal – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw IKC Franse Gat Veenendaal

De schoolbesturen CPOV (school Juul), Gave (Patrimoniumschool) en Kinderopvang Luna werken samen met de gemeente aan de ontwikkeling van IKC Franse Gat op de locatie Fabritiusstraat 3.Basis voor deze ontwikkeling is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2020 door de gemeenteraad vastgesteld op 28 mei 2015 (IHP) en de herijking daarvan (vaststelling daarvan gepland op 15 oktober 2020). Daarnaast wordt op 15 september 2020 de beleidsnotitie Integraal Kindcentra in Veenendaal, vastgesteld door het college (IKC beleid).

Een IKC is in Veenendaal een samenwerkingsverband van organisaties of een andere bestuursvorm op het gebied van in ieder geval opvang en onderwijs, bij voorkeur op één locatie. Daarnaast streven we naar een samenwerking met welzijnsactiviteiten, zorg en ontspanning (sport of cultuur) voor kinderen van 0 tot het einde van de basisschoolleeftijd, waarbij een dagprogramma wordt geboden. De samenwerking in een IKC in
Veenendaal vindt plaats op basis van: Eén plan, tussen één kinderdagopvangorganisatie en minstens één primair onderwijsorganisatie, voor een
doorgaande ontwikkelings- en leerlijn voor kinderen van 0 jaar t/m eind basisschoolleeftijd. Wanneer het IKC meerdere basisscholen betreft, kan gekozen voor individuele ontwikkel- en leerlijnen van de betreffende basisscholen.

In de Omgevingsvisie kiest de gemeente Veenendaal voor een focus op Gezond, Duurzaam en Veilig. Ruimtelijke ontwikkelingen moeten bijdragen aan deze drie thema’s. Ook de gebiedsvisie voor de wijk het Franse Gat heeft de focus op deze 3 elementen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen passen we gezonde, energie neutrale en circulaire oplossingen toe.  In de wijk het Franse Gat voelt de opdrachtgever een sterke ambitie om actief bij te dragen aan het vergroten van kansengelijkheid. Naast goed onderwijs is het van groot belang dat kinderen in het IKC zich gezien voelen, mee kunnen doen en toekomstkansen krijgen in een veilige en stimulerende leer- en ontwikkelomgeving. De opdrachtgever wil dat het gebouw bijdraagt aan dit gevoel. Kinderen die de drempel van het IKC overkomen, moeten voelen dat ze ertoe doen, dat dit de plek is waar ze hun talenten mogen en kunnen ontwikkelen.

Het doel van deze Europese openbare aanbesteding is het selecteren en contracteren van één inschrijver voor het realiseren van de scope en de ambitie.   Binnen de vraagscope valt:

 • Omgevingsmanagement: Communicatie met de belanghebbenden gedurende de uitvoering van de opdracht;
 • Vergunningenmanagement: De opdrachtnemer verzorgt alle benodigde vergunningen en ontheffingen die nodig zijn voor het realiseren van de opdracht;
 • Amoveren van de bestaande bouw; Toelichting: van de huidige bebouwing is een asbestinventarisatie opgesteld.
 • Bouwrijp maken van het bouwvlak
 • Realiseren (ontwerpen en uitvoering) van het IKC binnen het bouwvlak;
 • Realiseren (ontwerpen en uitvoering) van het openbare terrein binnen de kaders
 • Aansluitingen maken op de bestaande omgeving;
 • Het leveren en aanbrengen van speelvoorzieningen bestaande uit speeltoestellen en speelaanleiding en overige inrichtingselementen op het openbare terrein binnen de werkgrens.
 • Het aanleggen van de benodigde voorzieningen ten aanzien van verkeer en mobiliteit.
 • Kabels en leidingen management;

Toelichting: Van opdrachtnemer wordt verwacht dat hij bij het ontwerp op kostenefficiënte wijze rekening houdt met alle aanwezige en nieuw te leggen kabels en leidingen.

Voorwaarden aan het ontwerpproces

 • Kinderen, leerkrachten en een afvaardiging vanuit de klankbordgroep dienen te worden betrokken bij het ontwerpen.
 • De verschillende identiteiten van de samenwerkende partners moet gewaarborgd blijven. Voor de kinderen, maar ook voor hun ouders.
 • De gemeente beschikt als uitgangspunt voor het ontwerp van het openbare terrein over de IVOR. De IVOR dient als basis voor het ontwerp en uitvoering, op punten kan hiervan na overleg met de gemeente worden afgeweken.

Het nieuwe IKC moet bij voorkeur opgeleverd worden voor de zomer 2022 zodat verhuizen en inhuizen in deze periode mogelijk is.

Tenderned 4 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/204523

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *