Bouwteampartner/-aannemer VMBO en MBO Helicon Nijmegen – Aanbestedingsnieuws

Bouwteampartner/-aannemer VMBO en MBO Helicon Nijmegen

Huidig Helicon pand aan de Energieweg. Foto: Google Streetview

De bestaande huisvesting van Helicon MBO Nijmegen (gevestigd aan de Energieweg) en Helicon VMBO Nijmegen (gevestigd aan de Marga Klompélaan) zijn bouwtechnisch en installatietechnisch sterk verouderd en sluiten niet meer aan op de huidige onderwijskundige wensen en eisen. Als gevolg hiervan heeft het College van Bestuur van Helicon Opleidingen besloten om beiden scholen nieuwe huisvesting te verschaffen. Door middel van nieuwbouw en deels hergebruik van bestaande constructie cq gebouwen is het voornemen om beide opleidingen op één gezamenlijke locatie in Nijmegen onder te brengen. Besloten is om dit op de bestaande MBO-locatie aan de Energieweg 19 te Nijmegen te realiseren.

De visie om beiden scholen samen te huisvesten is in lijn met de onderwijsvisie van Helicon; ‘apart maar toch samen’. Het samenvoegen van de beiden scholen creëert talloze kansen en zal een basis vormen waarop een gezonde synergie tussen de twee scholen gebouwd kan worden. Niet alleen op het gebied van efficiëntie, zoals het bundelen van facilitaire zaken, maar ook voor de doorstroom van de leerlingen zal een gezonde synergie een positieve invloed hebben.

De Aanbestedende dienst heeft gekozen voor een bouworganisatievorm waarbij de opdracht opgedeeld is in twee fasen:

Fase 1: Bouwteamfase. De geselecteerde aannemer neemt vanaf halverwege Definitief Ontwerp (DO-) fase deel aan een bouwteam. Het bouwteam bestaat verder uit een Ontwerpteam, de Opdrachtgever en een Projectmanager.  De aannemer zal voor haar inbreng en rol in het Bouwteam een daarop afgestemde en nog nader te bepalen bijdrage in de kosten en kwaliteit krijgen.

Fase 2: Uitvoeringsfase. De geselecteerde aannemer is na overeenstemming over de aanneemsom en bij een getekende aannemingsovereenkomst verantwoordelijk voor de bouwvoorbereiding, uitvoering, oplevering en nazorg gedurende de onderhouds- en garantieperiode

Gedurende fase 1 (Bouwteamfase) blijft het ontwerpteam in opdracht van de opdrachtgever verantwoordelijk voor het maken van de bestekstukken (TO/bestek). De aannemer  heeft een adviestaak in deze fase. De opdrachtgever maakt met zowel het ontwerpteam als met de geselecteerde aannemer concrete afspraken over de te leveren prestaties c.q. te verrichten werkzaamheden. Deze afspraken worden verankerd in de bouwteamovereenkomst, waaronder inbegrepen een beheersplan. In dat beheersplan is eveneens de wijze van toetsing van de afspraken geregeld.  Nadat de aannemer en de opdrachtgever overeenstemming hebben bereikt over de aanneemsom en de contractstukken, zal de opdrachtgever met de aannemer een aannemingsovereenkomst sluiten. De conceptversie van de aannemingsovereenkomst zal worden verstrekt in de gunningsfase.

Tot de taken en verantwoordelijkheden van de gegunde partij in fase 1 (Bouwteamfase) behoren ondermeer de volgende zaken:

 • het integraal toetsen en optimaliseren van het ontwerp (bouwkundig, installaties, civiel) uit het oogpunt van uitvoeringsaspecten, bouwkosten, maakbaarheid, onderhoud en duurzaamheid, door hier pro-actief over te adviseren;
 • het  adviseren over het inhoudelijk volledig, juist en eenduidig vastgelegde ontwerp (bouwkundig, installaties en civiel) zoals beschreven in de bestekstukken;
 • het integraal beoordelen van het  vastgelegde en overeengekomen bouwkostenbudget (bouwkundig, installaties en civiel);
 • het integraal beoordelen van in  de bouwteam aangedragen voorstellen op financiële haalbaarheid, planning en maakbaarheid;
 • het opstellen van een gedetailleerde aannemersbegroting voor alle uitvoeringsdisciplines (bouwkundig, installaties en civiel) o.b.v. het TO/bestek
 • het mede bewaken van de overeengekomen (overall)planning;
 • deelname en inbreng in risicosessie t.b.v. risicodossier;
 • het opstellen van een plan van aanpak (draaiboek uitvoering), met o.a. een uitvoeringsplanning, voorbereidings- en inkoopschema, bouwplaatsinrichting en -logistiek, project- en overlegstructuur, kwaliteits- en risicomanagement en kwaliteitscontrole.

De uit te voeren werkzaamheden in fase 2 (Uitvoeringsfase) omvatten ondermeer:

 • Coördinatie en uitvoering (duurzame) sloopwerkzaamheden van bestaande elementen;
 • Het bouwrijp maken van het terrein en het inrichten van het terrein voor uitvoering;
 • De bouwkundige werken, inclusief constructieve werken en het vaste interieur;
 • De werktuigbouwkundige installatiewerken;
 • De elektrotechnische installatiewerken;
 • De transportinstallaties;
 • De infrastructurele werken (civiel);
 • Bovengrondse en ondergrondse voorzieningen.

De aanbestedende dienst heeft de intentie om de sloopwerkzaamheden toe te voegen aan de werkzaamheden. In de gunningsfase zal dit nader worden vastgesteld.

Voor realisatie van de nieuwbouw is het voorlopige bouwbudget tussen de  € 14.000.000 en € 16.000.000,-. exclusief BTW (prijspeil januari 2020). Aan het einde van de VO-fase wordt het taakstellend bouwkostenbudget definitief vastgesteld en medegedeeld in het gunningsdocument.  Het Ontwerpteam  zal omstreeks september 2020 starten met de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp.

Bron: Tenderned 4 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/204516

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *