Nieuwbouw Gezondheidscentrum te Johan Willem Frisokazerne Assen – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Gezondheidscentrum te Johan Willem Frisokazerne Assen

Het project in deze aanbesteding betreft het ontwerpen en realiseren van een Gezondheidscentrum op de Johan Willem Frisokazerne in Assen. Het project maakt onderdeel uit van een groter programma, namelijk de huisvesting van gezondheids-en tandheelkundige centra door heel Nederland. In het te bouwen gezondheidscentrum te Assen worden onder andere de volgende

zorgmodules opgenomen:

 1. Module A Ontvangst en wachten
 2. Module B Militair arts
 3. Module C1 Tandarts
 4. Module D Fysiotherapie
 5. Module E Ziekenzaal
 6. Module G Personeelsvoorzieningen
 7. Module H Facilitaire voorzieningen

Onder een module wordt verstaan: een clustering van ruimten en functionaliteiten voor het uitvoeren van een specifieke zorgtaak. De modules hebben onderlinge relaties. Dit is nader uitgewerkt in de vraagspecificatie. Het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf vindt het belangrijk dat de gebruikers, dit zijn zowel de bezoekers als de mensen die in het gebouw werken, terechtkomen in een ‘healing environment’. Voor de locatie van het gebouw en omgeving wordt dit principe als uitgangspunt gehanteerd: de gebouwde omgeving draagt bij aan het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden van de gebruikers. Bij het ontwerp dient rekening gehouden te worden met onderstaande kenmerken

©NIMH 2019
https://nimh-beeldbank.defensie.nl/memorix/855d7f87-41d5-e051-b620-4b95c9fa1d09

welke voor een aangenamere beleving van het bezoek aan het gezondheidscentrum moeten bijdragen:

 • stressreductie;
 • privacy;
 • infectiepreventie en veiligheid;
 • gastvrijheid.

Voor tandheelkundige apparatuur/ inrichting en medisch meubilair heeft Defensie raamcontracten, waardoor sprake zal zijn van samenwerking met derden.

Het doel van de opdracht is invulling te geven aan de behoefte van Defensie om landelijke dekking te hebben van kwalitatief goede gezondheidscentra. Om dit doel te bereiken is een programma opgesteld met verbouw en nieuwbouw van diverse gezondheidscentra. Dit project heeft als doel het realiseren van een nieuw centrum op de Johan Willem Frisokazerne te Assen. Het gaat hierbij om een bouw met een oppervlakte: circa 766m2 m 2 functioneel Nuttig Vloeroppervlak. 

De aanbesteding verloopt volgens de Europese niet-openbare procedure uit hoofdstuk 3 van het ARW 2016. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal drie gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase). Het Rijksvastgoedbedrijf zal de inschrijvers die een geldige inschrijving hebben

ingediend, waaronder de inschrijver die economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan, een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten betalen van € 8.000,– exclusief btw. Inschrijvers die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming dienen, nadat de opschortende termijn als bedoeld in artikel 3.40.2 ARW 2016 is verstreken, hiertoe een factuur in te dienen bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Bron: Tenderned 10 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/230132

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *