Nieuwbouw en renovatie Globe College Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw en renovatie Globe College Utrecht

Foto: https://www.globecollege.nl

Deze aanbesteding behelst de aannemersselectie voor het project “Nieuwbouw Globe College, Bontekoelaan te Utrecht en is geplaatst door de Willibrord Stichting .

Het hoofdgebouw van het Globe College is opgenomen in het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV) van de gemeente Utrecht en komt derhalve in aanmerking voor renovatie of vervangende nieuwbouw. Op basis van het vooronderzoek is verplaatsen naar een andere locatie (Bontekoelaan te Utrecht) als passende huisvestingsoplossing gekozen. Als onderdeel van de verplaatsing zal een bestaand gebouw (Herman Brood Academie, 5000 m2 deels worden gerenoveerd en zal een deel van het gebouw worden gesloopt ten gunste van nieuwbouw, incl. een sportzaal (totaal 4000 m2).
De aanbesteding verloopt volgens de niet-openbare procedure, dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt, respectievelijk de selectiefase en de gunningsfase. In de eerste fase (selectiefase) zijn alle geïnteresseerde ondernemingen/gegadigden in de gelegenheid een verzoek tot deelneming in te dienen. Op basis van de door de gegadigden ingediende informatie selecteert de aanbestedende dienst een maximum aantal van vijf gegadigden die voor de tweede fase (gunningsfase) kunnen inschrijven.

De omvang van het project is onderverdeeld:

  • Schoolgebouw, nieuwbouw circa 4.000 m2, gedeeltelijke verbouw van 5000 m2
  • Buitenruimten circa 5.000 m2

Bovengenoemde projectomvang zal gerealiseerd gaan worden aan de Bontekoelaan te Utrecht. Voor het project is, door de betrokken architect, een definitief ontwerp gereed. Het nieuwbouw gedeelte wordt aan de Bontekoelaan tegen het gebouw “Herman Brood Academie” gebouwd.

Het Globe College is een VMBO school met veel aandacht voor sport, kunst, cultuur en techniek. Het Globe College verzorgt passend onderwijs op Basis-, Kader-, Gemengde leerweg-, Mavo- en Mavo/Havo niveau. Leerlingen kunnen kiezen uit de profielen: Zorg & Welzijn (Z&W), Economie & Ondernemen (E&O), Produceren, Installeren & Energie (PIE) en Mobiliteit & Transport (M&T). In oktober 2014 telde de school 617 leerlingen. Met de gemeente Utrecht is afgesproken dat de school zal groeien naar 800 leerlingen. Het Globe College is een school voor kansenonderwijs. Dit betekent dat leerlingen van het Globe College na de Mavo-Havo brugperiode door kunnen groeien naar de Havo. Havo leerlingen die voor het Globe College kiezen, krijgen een meer profiel-/praktijkgerichte opleiding, met meer aandacht voor de 21st century skills dan op een reguliere (theoretisch georiënteerde) Havo school. Hierbij wordt gedacht aan onder ander het creëren van een ‘FabLab’, een ‘TechHAVO’ en  meer aandacht voor Podiumkunsten in combinatie met Techniek. De verwachting is dat dit kansenonderwijs zal bijdragen aan het realiseren van de groeiprognose. VMBO leerlingen hebben behoefte aan structuur en geborgenheid. De voor het Globe College kenmerkende grootstedelijke jongerencultuur versterkt deze behoefte. Sinds 2009 is het Globe College samen met MBO Utrecht gehuisvest in MFA Nieuw Welgelegen in Utrecht. De aard van dit multifunctionele gebouw, gezamenlijk gebruik en beheer, maakt het gebouw onoverzichtelijk en moeilijk beheersbaar voor de schoolleiding. Dit staat haaks op de behoefte van de leerlingen van het Globe College. Daarom is een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om het Globe College elders in de wijk te huisvesten.

De ambitie welke Willibrord Stichting beoogt met haar huisvesting is dat de huisvesting een grote bijdrage levert aan de nieuwe visie op onderwijs en aan het algemeen maatschappelijk belang. Dit kenmerkt zich door:

  • Functionaliteit van het gebouw;
  • Bij 21e eeuws leren en hedendaags onderwijs zitten leerlingen niet alleen maar in een klaslokaal.
  • Duurzaamheid met betrekking tot de life-cycle van het gebouw.
  • Flexibiliteit van het gebouw, nodig om het gebouw eenvoudig aan te kunnen passen aan de veranderende onderwijswereld.
  • Het gebouw moet ontworpen worden aan de hand van de menselijke maat,
  • Het gebouw kenmerkt zich met name door haar open karakter, hoge mate van vrijheid mbt indeling en indeelbaarheid. 

Met niet veel meer dan deze informatie moet de geinteresseerde aannemer het doen. Hoewel er blijkbaar een definitief ontwerp is dit niet opgenomen in de aanbestedingsdocumenten en en ook google laat het een beetje afweten.

Bron: Tenderned 20 maart 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/190570

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *