Concessieovereenkomst met handboeien in Brunssum – Aanbestedingsnieuws

Concessieovereenkomst met handboeien in Brunssum

Foto: https://www.brikkeoave.nl

Het concept van D’r Brikke Oave nieuwe stijl is vernieuwend! Het moet de plaats zijn voor iedereen in Brunssum. De unieke locatie in het centrum aan het Lindeplein, de ruimtelijke mogelijkheden en de ondersteunende faciliteiten moeten er toe leiden dat de Brikke Oave
lokaal en wellicht ook regionaal omarmd wordt als “place to be”. Het is de ambitie de nieuwe de Brikke Oave te ontwikkelen tot dé ontmoetingsplaats voor jong en oud, voor individuen en verenigingen, georganiseerd en ongeorganiseerd. de Brikke Oave moet zich ontwikkelen tot de huiskamer voor kunst, cultuur en ontspanning van de gemeente. Het idee van de huiskamer veronderstelt dat iedereen zich thuis voelt door de activiteiten en de sfeer en uitstraling. Dit vindt plaats in een omgeving waarin ook ruimte is voor het ontspannen en ontmoeten in een modern grand café.

De voorziening dient primair de thuisbasis te zijn voor het verenigingsleven in Brunssum, “het huis van en voor verenigingen”. De verenigingen zijn de hoofdgebruikers waardoor het concept van de nieuwe de Brikke Oave vooral gericht is op het georganiseerde verenigingsleven.
Naast deze ambitie wordt een Burgerzaal annex foyer gerealiseerd in de nieuwe Brikke Oave. Deze ruimte dient primair voor diverse officiële gelegenheden van en voor de gemeente. In die zin is de Brikke Oave ook de huiskamer waar de gemeente als bestuurlijk orgaan op diverse manieren zichtbaar is. Deze ruimte kan daarnaast incidenteel gebruikt worden als eenvoudige/beperkte expositieruimte. Bij grootschalige evenementen en activiteiten in de Brikke Oave moet de Burgerzaal bij de overige ruimten betrokken worden. De Brikke Oave heeft een sterke maatschappelijke doelstelling en functie. Door het realiseren en beschikbaar stellen van de Brikke Oave kunnen de gemeente, de maatschappelijke instellingen en/of bewoners van de gemeente (maatschappelijke) activiteiten uitvoeren. De accommodatie kan vanuit dat perspectief met recht worden getypeerd als een belangrijke katalysator voor alle vormen van maatschappelijke participatie en sociale cohesie.
Het gebruik van de Brikke Oave door de verenigingen en de gemeente staat mogelijkheden voor aanvullend gebruik door andere instellingen en organisaties (publiek en privaat) niet in de weg. Zo zijn er voldoende mogelijkheden voor gebruik door derden. De Brikke Oave heeft
meerdere multifunctionele ruimtes die voor diverse activiteiten kunnen worden gebruikt. Gebruik van zalen op bepaalde dagdelen ten behoeve van symposia en congressen behoort zeker tot de mogelijkheden. Dit mag echter de algemene toegankelijkheid van de voorziening voor de verenigingen en de bewoners van Brunssum niet belemmeren.

Het huisvestingsconcept van de Brikke Oave kan getypeerd worden als een multifunctioneel zalencentrum voor het verenigingsleven met als kern de functies van Stadspodium (podium en combineerbare zalen) en (Gemeentelijke) Burgerzaal. Deze functies worden ondersteund
met een aantal ruimten voor overleg/vergaderen en instructie, die echter ook solitair te gebruiken zijn door derden. Voor de activiteiten die plaatsvinden in de diverse zalen is er een horecagelegenheid (grand café) opgenomen die gebruikt kan worden door de diverse
gebruikers (zowel de verenigingen als de individuele bezoeker) en primair een ontmoetingsen ontspanningsfunctie heeft.

Doel van deze concessie is een exploitant te vinden die komt tot een intensieve programmering in de Brikke Oave zodat er sprake is van een levend en bruisend complex. Dit vraagt een beheer- en exploitatiemodel waarbij, rekening houdend met de wensen van de hoofdgebruikers, aanvullende activiteiten en programma’s georganiseerd worden waardoor er een intensief gebruik van het cultureel centrum plaatsvindt door de inwoners en bezoekers van Brunssum en daarbuiten.  De uitvoering van deze concessie van dienst dient te starten 1 oktober 2020. 

In deze aanbesteding wordt de Inschrijver verplicht om als Social Return tenminste 5% van de huursom realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer- /minderwerk’, aan te wenden voor een sociaal rendement. Deze waarde dient te worden ingezet om de afstand die mensen uit de Social Return Doelgroep (zie verklaring gebruikte begrippen) hebben tot de arbeidsmarkt weg te nemen of te reduceren.

De opdracht dient uitgevoerd te worden conform de volgende specifieke voorwaarden. Deze zullen onverkort onderdeel uit maken van de te sluiten 5 jarige exploitatieovereenkomst en zijn de navolgende:

  • de uitbater dient, als de gemeente hierom vraagt, de garantie te geven voor de kwalitatieve uitvoering van gemeentelijke aangelegenheden in de Brikke Oave (al dan niet in foyer/burgerzaal) welke gesteld worden op maximaal 15 dagen (45 dagdelen) per jaar voor o.a. Ontvangst Blauw Sjuut-Sleuteloverdracht, Lintjesdag, Koningsdag, Dodenherdenking, Brunssum Gala enz. Hiervoor wordt geen zaalhuur in rekening
    gebracht;
  • verder dient exploitant zelve zorg te dragen voor op eigen rekening en risico zorg te dragen voor de inrichting van Grand Cafe en de daarbij behorende keuken en berging (desgevraagd kan opdrachtgever bij keuken en berging een rol spelen hetgeen in een verhoging van de huurprijs zal gaan resulteren; zie verder het gestelde onder B.3);
  • eveneens dient exploitant ervoor zorg te dragen dat er nieuwe evenementen/activiteiten georganiseerd worden opdat de Brikke Oave weer op de culturele kaart van Parkstad gezet wordt (desgevraagd kan opdrachtgever hierin een ondersteunende rol spelen );
  • verder dient exploitant een gebruikersraad in te stellen waarin een goede afspiegeling van de gebruikers van de Brikke Oave vertegenwoordigd zijn.

Opdrachtgever is desgevraagd bereid een rol te spelen bij de realisatie van de inrichting van m.n. de keuken en berging ten behoeve van het Grand cafe; de financiële consequenties zullen alsdan vertaald worden in een verhoging van de huurprijs.

De gemeente geeft behalve de 45 dagdelen die zij gebruik wenst te maken van de Brikke Oave geen enkel inzicht in het capaciteitsbeslag door verenigingen, maar geeft deze wel voorrang. Er moeten wel activiteiten- evenementen verzorgd worden, maar dit is verder niet gekwantificeerd. Aanbestedingsnieuws kan er geen gehakt van maken, maar ja wij zijn dan ook geen geroutineerde uitbaters. Wij vinden het gebruik van de Brikke Oave door de plaatselijke overheid en niet gekwantificeerd gebruik door verenigingen handenbinders.

Bron: Tenderned 20 maart 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/190438;

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *