Nieuwbouw en renovatie BSG Bergen – Sovon – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw en renovatie BSG Bergen – Sovon

Laatst geupdate op februari 28, 2022 door redactie

Foto: Sovon/Google Maps

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland (SOVON) heeft in samenwerking met de Berger Scholengemeenschap (BSG) het initiatief genomen om het schoolgebouw aan de Rondelaan te Bergen deels te slopen, deels nieuw te bouwen en de te behouden delen te renoveren en te verduurzamen. SOVON zal optreden als bouwheer en is aanbestedingsplichtig. Zij is derhalve ook verantwoordelijk voor de wijze waarop het project wordt georganiseerd en de daarbij behorende bouworganisatiestrategie. Besloten is de bouworganisatiestrategie ‘integraal bouwteam o.b.v. UAV-gc’ toe te passen waarbij de opdrachtnemer integraal verantwoordelijk wordt voor de uitwerking van de vraagspecificatie. De eerste fase in de uitwerking
vindt plaats in bouwteamverband. Indien het resultaat van deze fase voldoet aan vooraf vastgestelde voorwaarden zal de Engineering & Build fase starten. Aan deze bouworganisatiestrategie is ook de wijze van aanbesteden gekoppeld.
Gezien de aard van de te gunnen opdracht (gecombineerde ontwerp- en uitvoeringsopgave) is de aanbestedende dienst van plan met een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure één inschrijver (marktpartij of combinatie van marktpartijen) te selecteren, die de volgende functies geïntegreerd kan bieden:
Ontwerpende/engineeringswerkzaamheden inzake alle in het kader van de opgave benodigde ontwerpen adviesdisciplines;
Uitvoerende werkzaamheden inzake alle in het kader van de opgave benodigde bouwdisciplines.

De BSG is een scholengemeenschap voor mavo/vmbo-tl, havo en atheneum. Het schoolgebouw van de BSG aan de Rondelaan is in 1960 gebouwd en in de afgelopen jaren uitgebreid en aangepast. Hierdoor zijn bouwdelen (gebouwvleugels) ontstaan met verschillende bouwjaren. Deze delen staan bekend als de A, B en C vleugel. Het gebouw is zowel technisch als functioneel verouderd en kent door de verschillende bouwfasen een complexe interne logistiek. De BSG ligt op een kleine kavel in een
bosrijke omgeving en is niet eenvoudig bereikbaar. De gemeente Bergen heeft in 2019 een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld. Daarin is, gelet op de huisvestingsproblematiek die de school ervaart, de BSG ook opgenomen. Conform de afspraken tussen gemeente en schoolbestuur maken de volgende werkzaamheden onderdeel uit van het project waar deze aanbesteding op toeziet: (zie afbeelding bij dit artikel)
Slopen van de B-vleugel en een deel van A vleugel (omcirkeld met rood);
Het realiseren van nieuwbouw (grotendeels als nieuwe verbinding tussen de A en C vleugel);
Vergaand renoveren van de A- en C-vleugel mede volgend uit de andere logistiek binnen de verschillende vleugels;
Verduurzaming van de A- en C-vleugel met als ambitie Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). De nieuwbouw zal aan de Bouwbesluit eisen moeten voldoen.

De totale gebouwomvang bedraagt 5.614 m2 bvo na de nieuwbouw. De nieuwbouw heeft een omvang van 1.705 m2 bvo. De renovatie/verduurzaming vindt plaats in de bestaande bouw met een omvang van 3.909 m2 bvo. De beide gymzalen, die naar verwachting buiten de scope van opgave vallen, hebben een omvang van 1.010 m2. Ten behoeve van de planvorming is een ruimtelijk en functioneel programma van eisen opgesteld. Daarin is onder andere de visie van de BSG omschreven. Deze visie en dit programma wordt op dit moment nader uitgewerkt in een voorontwerp. Het voorontwerp maakt onderdeel uit van de vraagspecificatie die grotendeels parallel aan deze selectiefase wordt uitgewerkt.De in de tweede fase van deze aanbestedingsprocedure te verstrekken vraagspecificatie en eventuele nota’s, bevatten de exacte omschrijving van het project en de bij de aanbesteding behorende werkzaamheden.

Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure wordt naar verwachting, en indien tot gunning wordt besloten, in juli 2022 opdracht verstrekt zodat in die maand ook met de werkzaamheden kan worden gestart. Ingebruikname van de nieuwe BSG is beoogd direct na de zomervakantie van 2024 (2 september 2024). De Aanbestedende Dienst beoogt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ één inschrijver te selecteren voor de uitvoering van de werkzaamheden, startend met deelname aan de bouwteamfase (en mits met goed resultaat afgesloten de vervolgfase).

Bron: Tenderned woensdag 9 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/251774

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *