Nieuwbouw basisschool De Boemerang Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw basisschool De Boemerang Utrecht

Impressie: ©Willibrord Stichting

De Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht (PCOU)  heeft het voornemen om de bestaande locatie van De Boemerang in de wijk Ondiep in Utrecht te slopen en op hetzelfde kavel een nieuw schoolgebouw voor De Boemerang te bouwen. In de huidige situatie is De Boemerang gehuisvest op een tweetal locaties; de Amandelstraat en Boerhaaveplein. Beide
schoolgebouwen van De Boemerang voldoen niet meer aan de huidige wensen en eisen van deze tijd. De Boemerang is hierdoor
opgenomen in het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV) van de gemeente Utrecht en komt derhalve in
aanmerking voor vervangende nieuwbouw. Het project omvat de sloop van het bestaande gebouw en de nieuwbouw van basisschool de Boemerang inclusief terrein aan de Amandelstraat 12 te Utrecht. De kavel bestaat uit twee percelen met een totale omvang ca. 1.940 m2. De nieuwbouw bestaat uit twee bouwlagen. De Boemerang maakt onderscheidt in drie schooldomeinen (onderbouw, middenbouw en bovenbouw). Voor elke groep is een groot klaslokaal. Daarnaast heeft elke bouw aanvullende werkplekken op de gang waar in kleine groepjes, individueel en in stilte gewerkt kan worden. Op de begane grond biedt de nieuwbouw ook ruimte voor Voorschoolse Educatie (VE) en het Boemerangcafé. De VE is voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar als voorbereiding op de basisschool. Het Boemerangcafé is een centraal ontmoetingspunt waar leerlingen, ouders en medewerkers elkaar ontmoeten, samen leren en vieren.  

De projectorganisatie gaat uit van een bouwteam proces. De bouwteam aannemer wordt vroegtijdig betrokken om zo de
marktkennis te integreren in het ontwerp en hiermee optimalisaties te realiseren die het project budgettair ten goede
komen. Ten behoeve van de opdracht wenst de aanbestedende dienst een aannemer te contracteren die in bouwteamverband het VO uitwerkt tot een technisch ontwerp. Dit betreft zowel de uitwerking van het bouwkundig als het installatietechnisch ontwerp. Naast de aannemer bestaat het bouwteam uit de architect, een constructeur, de projectmanager, de installatieadviseur en bouwtechnisch adviseur. De architect is gedurende de DO- en TO-fase verantwoordelijk voor de ontwerpcoördinatie en de integrale ontwerpcontrole van de verschillende disciplines, resulterend in één sluitend geheel. Van alle leden van het bouwteam wordt een actieve bijdrage verwacht, waarbij men met de andere disciplines, gebruikers en de opdrachtgever meedenkt, en adviezen geeft om de ambities van de opdrachtgever te verwezenlijken. Ook wordt van alle teamleden verwacht dat zij knelpunten in een vroeg stadium signaleren en kansen benutten.
De bouwteam aannemer is verantwoordelijk voor het uitwerken van het Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO) en
bij overeenstemming tussen partijen de daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van de totstandkoming van het project. De werkzaamheden voor uitvoering van de opdracht bestaan uit de realisatie van de bouwkundige en constructieve werkzaamheden, het elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatiewerk en de inrichting van het terrein.

De aanbestedingsprocedure betreft een nationale niet-openbare aanbesteding. Deze moet leiden tot de selectie van gegadigden, gevolgd door gunning aan en contractvorming met de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 

Bron: Tenderned 24 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/223186

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *