Natuurherstel Twiske-Waterland – Aanbestedingsnieuws

Natuurherstel Twiske-Waterland

Foto: © Beheerkantoor/bezoekerscentrum Recreatieschap Twiske-Waterland

Amsterdam-Noord is de poort naar Twiske-Waterland. In het recreatiegebied Twiske-Waterland liggen diverse percelen rietland. Door het recreatieschap is een plan opgesteld om op een aantal percelen de natuur te herstellen. Dit wordt gedaan door verwijderen opschot/begroeiing, afplaggen, baggeren en herstel duikers. De werkzaamheden voor het realiseren van het plantwerk met bijkomende werkzaamheden is opgenomen in het RAW-bestek en de tekeningen. De opdracht in deze niet-openbare aanbesteding van het  recreatieschap Twiske-Waterland omvat in hoofdzaak de volgende werkzaamheden:
– Uitdiepen greppels
– Afplaggen terreindelen
– Grond vervoeren en verwerken
– Duikers afsluiten en schoonmaken
– Verwijderen beplantingen en ruigte
– Bijkomende werkzaamheden
Voor een meer nauwkeurige omschrijving van de opdracht wordt verwezen naar de gunningsleidraad en de daarbij behorende bijlagen. De aanbestedende dienst beoogt een partij te contracteren:
– die een ‘partner’ is die uiteraard de juiste kwaliteit levert, die toegevoegde waarde biedt en mee denkt en helpt voor de realisatie van dit project;
– die veel kennis en ervaring heeft met GWW en natuurtechnisch werk in (veen)gebieden met een slechte draagkracht;
– die garandeert en ook feitelijk in staat is dat hij het bestek uit kan voeren en ook uit zal voeren.

De aanbesteding bestaat uit twee fasen:
– Fase 1: Selectie
– Fase 2: Gunning

In de selectiefase wordt eerst vastgesteld of de aanmeldingen compleet zijn en voldoen aan alle formele voorschriften.
Vervolgens vindt toetsing plaats aan de hand van uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen. In het geval er meer dan vijf gegadigden geschikt zijn, dan zal op basis van de nadere selectiecriteria  worden bepaald welke vijf geschikte markpartijen worden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving. Van de geselecteerde gegadigden worden bewijsmiddelen opgevraagd ter nadere toetsing op uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen en conformiteit met de gestelde voorwaarden. Bij het opvragen
vermeldt de aanbestedende dienst een termijn voor het indienen van de bewijsmiddelen van ten minste zeven kalenderdagen.
Mochten er twee of meer geschikte gegadigden, door een gelijke totaalscore, in aanmerking komen voor de laatste plaats(en) van het te selecteren aantal, dan zal loting na bezwaartermijn onder toezicht van een notaris beslissen welke van de betrokken gegadigden wordt of worden geselecteerd.

Bron: Tenderned donderdag 21 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/259692

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *