Nationale Aanbesteding ‘Herinrichting Kwistbeek’ – Aanbestedingsnieuws

Nationale Aanbesteding ‘Herinrichting Kwistbeek’

De Kwistbeek nabij de N277. Foto: Google Streetview

De Kwistbeek stroomt vanaf de Stogger in Helden, via Soeterbeek en Baarlo, naar de Maas en overschrijdt hier de gemeentegrens van de gemeente Peel en Maas niet. Het totale stroomgebied van de Kwistbeek beslaat een oppervlakte van ongeveer 400 ha. In het stroomgebied van de Kwistbeek liggen twee stedelijke kernen, Helden en Baarlo. Verder bestaat het stroomgebied in hoofdzaak uit akkerlanden, natuurgebieden en kassen(teelten). Om de Kwistbeek in droge tijden te voorzien van water is in het verleden de aanvoerleiding Kwistbeek aangelegd (AVL), welke water vanuit de Noordervaart naar de Kwistbeek transporteert. In de Kwistbeek bevinden zich meerdere stuwen, bodemvallen en duikers vanwege landbouwkundig gebruik en het verhang van de Kwistbeek. Tussen Helden en Soeterbeek stroomt de Kwistbeek door een open gebied, omringd door een landbouwkundige omgeving. Op veel plekken staan oude bomen en biedt het bosrijke landschap veel beschaduwing op de beek. Lokaal zijn waardevolle natuurkernen aanwezig zoals Langhout langs de Dekeshorst en Broekbemt. Het Langhout bos is daarnaast een bijzonder stukje natuur met hoog- en laagveenbossen. De Kwistbeek stroomt door Soeterbeek en Baarlo door stedelijk gebied en heeft hier steile oevers en weinig begroeiing. De waarde voor fauna is hier beperkt. Bebouwde of agrarische intensief gebruikte gebieden zijn niet of nauwelijks geschikt als leefgebied voor kenmerkende fauna van het beekdal. De oude kern van Baarlo, de Sprunk (oude wasplaats), watermolen van Baarlo en het kasteel D’Erp en het omliggende kasteelpark d’Erp vormen een hoogwaardig erfgoed
ensemble. Tussen Helden en Soeterbeek stroomt de Kwistbeek door een open gebied, omringd door een landbouwkundige omgeving. Op veel plekken staan oude bomen en biedt het bosrijke landschap veel beschaduwing op de beek. Lokaal zijn waardevolle natuurkernen aanwezig zoals Langhout langs de Dekeshorst en Broekbemt. Het Langhout bos is daarnaast een bijzonder stukje natuur
met hoog- en laagveenbossen. De Kwistbeek stroomt door Soeterbeek en Baarlo door stedelijk gebied en heeft hier steile oevers en weinig begroeiing. De oude kern van Baarlo, de Sprunk (oude wasplaats), watermolen van Baarlo en het kasteel D’Erp en het omliggende kasteelpark d’Erp vormen een hoogwaardig erfgoed ensemble. In de huidige situatie treden bij hoge afvoeren pieksituaties in de waterstand op waardoor wateroverlast situaties kunnen ontstaan in de kern van Baarlo.

Voor het gehele plangebied van de Kwistbeek is een streefbeeld opgesteld welke er toe moet leiden dat bij pieksituaties in de afvoer van overtollig water de middenloop en benedenloop ontlast worden door het vast houden van water op lokale laagtes. Tevens worden overstorten vanuit het gemeentelijk rioleringsstelsel gesaneerd en krijgt de waterloop een meer natuurlijke inrichting, meer duurzaam en klimaatbestendig. Met de herinrichting van de Kwistbeek is tevens voorzien dat de beleefbaarheid en het medegebruik door de omgeving vergroot wordt. Al deze maatregelen bij elkaar moeten er tevens toe leiden dat de beek een meer natuurlijkere uitstraling krijgt waarmee tevens de voorwaarden ingevuld worden om de titel ‘natuurbeek’ te kunnen dragen. 

De gemeente Peel aan de Maas treedt als projectpartner op binnen dit project. Waterschap Limburg is de aanbestedende dienst en als zodanig de penvoerder en contractpartner. Globaal kunnen de werkzaamheden, uitgeschreven in een RAW bestek, als volgt omschreven worden:

  • Het uitvoeren van baggerwerkzaamheden in watergangen
  • Uitvoeren van herinrichtingswerkzaamheden door het (ver)graven van bestaande en nieuwe waterlopen
  • Het realiseren van nieuwe kunstwerken zoals duikers, maar ook enkele stuwen
  • Het uitvoeren van plantwerkzaamheden

Om de gewenste situatie te behalen heeft Waterschap Limburg een contract opgesteld in de vorm van een RAW bestek met bijbehorende tekeningen en bijlagen waarin alle uit te voeren werken zijn opgenomen. De aanbesteding zal plaatsvinden op basis van de laagste prijs. De beoogde ingangsdatum van dit contract is 3 november 2020. De totale werkzaamheden dienen uiterlijk opgeleverd te worden binnen 140 werkbare werkdagen, na genoemde ingangsdatum contract. 

Bron: Tenderned 15 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/205557

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *