Moerdijkse college overleeft motie inkoopbeleid meubilair – Aanbestedingsnieuws

Moerdijkse college overleeft motie inkoopbeleid meubilair

Maandag 26 september heeft adviesbureau Twynstra Gudde een adviesrapport geschreven over de kosten van het nieuwe gemeentehuis. Die liepen de spuigaten uit. Het rapport concludeert dat sprake is van een onzorgvuldig inkoopproces.  Dit kwam aan het licht, mede door een anonieme brief van een ambtenaar, aan Wim de Pijper, raadslid  van Burger Belangen Moerdijk. Over het rapport is 12 oktober een extra gemeenteraadsvergadering gehouden. De oppositie had een motie van wantrouwen ingediend, maar die heeft het college van CDA , VVD en Onafhankelijk Moerdijk overleefd.

Twynstra Gudde heeft gebreken geconstateerd bij de inkoop van het meubilair voor de bestuursvleugel. Ook het inkoopproces van de externe adviseur is niet zorgvuldig geweest en was niet in lijn met het inkoopbeleid. Er is een externe adviseur ingehuurd, die te dure rekeningen heeft gestuurd. Maar niets wijst er volgens Twynstra Gudde op dat dat is gebeurd omdat het een bevriende relatie is.

Het totale bedrag aan advieskosten lag boven de grens van €25.000,– waardoor volgens het inkoopbeleid meervoudig onderhands aanbesteed had moeten worden. Volgens het rapport ging het in totaal om €52.952,50 aan advieskosten voor het vervangen van meubilair. Daarnaast is voor €73.750 aan meubilair uitgegeven en dat is op zichzelf al 50% kostenoverschrijding. Volgens de leden van de oppositie is dat bewust. De gemeenteraad had €50.000 toegezegd voor de vervanging van meubilair.

Niet alleen de reacties van de oppositie zijn fel. Volgens de heer Dingemans van coalitiegenoot VVD, die inzage heeft gekregen in de facturen, is er eigenlijk niets geleverd voor die €53.000 advieskosten. Het bureau is een keer aangesloten op overleg. Er is volop op en neer gemaild, maar van een onderbouwd advies is geen sprake.  Er is ook meer gefactureerd dan in de basisovereenkomst is afgesproken. Het is nog niet duidelijk of dit een incident betreft of dat dit vaker gebeurt dat zo het budgetrecht wordt omzeild. De VVD geeft een gele kaart en wil weten wat de burgemeester er in de toekomst aan gaat doen.

De wethouder Fakkes geeft aan dat er van opzet geen sprake is en verwijst daarbij steeds naar pagina 6 uit het rapport, waarin staat dat de verhoging niet aan het gemeld is.
Fakkes:

“Ja, daar hebben we gefaald. Dat we daar naar hadden moeten vragen, ja. Dat we daar excuus voor aangeboden hebben, ja.  Maar niet dat dit bewust is gebeurd, de aanschaf van meubilair gedaan is vanuit de veronderstelling dat er voldoende budget was was in de pot voor vervangingsinvesteringen van kantoormeubilair.Daar was echter niets in opgenomen voor vervanging van de bestuursvleugel, alleen voor de rest van het gebouw. Voor de vervanging van de hal was eerder door de raad een budget van 50.000 gereserveerd. Er was dus een budgetoverschrijding van €3000,- De kosten van de externe adviseur was ingehuurd op aanpassingen in het gemeentehuis te onderzoeken, werden hieruit betaald.”

Volgens de oppositiepartijen was het wel degelijk bewust. Zij verwijzen daarbij naar pagina 10 uit het rapport. Pistorius (PvdA) :

“Wij als oppositie zijn gekomen tot de conclusie bewust doordat op pagina 10 juist staat, dat in sommige interviews is aangegeven dat de college problemen wil voorkomen, dat er problemen met de raad ontstaan, doordat het meubilair vervangen was, zonder dat volledige duidelijkheid bestond over de dekking. En volgens mij is dat echt wel een bewuste keuze geweest die het college gemaakt heeft.”

L. Schreuders van de Christenunie vindt het een doodzonde. Het inkoopproces is keer op keer met voeten getreden. Er is al vaker melding gedaan door de accountant. Dat er anoniem melding is gedaan door de ambtenaren, voor deze fouten, is tekenend voor de sfeer bij de gemeente. “Fouten maken mag, maar jaarlijks dezelfde dat geeft te denken. Er is niemand die op de rem trapt.” Schreuders noemt het dieptriest. Het college maakt het nog erger. De raad is hierover onjuist geïnformeerd en zijn tussenrekeningen gebruikt en gedane uitgaves worden als budgetoverschrijdingen weergegeven. Dat kan niet als integer worden bestempeld.

Burgemeester Klijs (CDA) licht toe dat hij er zelf bij was, er was de keuze uit drie sets. Hij steekt de hand in eigen boezem.

“Ik weet nog dat ik zelf de opmerking had gemaakt, als je nou meubilair vervangt, dan moet je oude rommel niet vervangen door nieuwe rommel. Een beetje gekscherend, want dat was niet representatief. Wat hier bijvoorbeeld bij staat dat is een stuk representatiever. We hadden daarop moeten informeren, is dat niet wat duurder?… Dat is misschien een les voor de volgende keer.”

Het college had naar inzicht van de heer Klijs door de ambtenaren moeten worden teruggefloten doordat er geen dekking voor was.

Uit het onderzoek blijkt verder dat binnen de gemeentelijke organisatie onvoldoende sprake is van controles die nodig zijn voor een zorgvuldige uitvoering van het financiële beleid en het inkoopbeleid. Er wordt niet voldoende kritisch gekeken naar de dekking van uitgaven en naar de wijze waarop inkoopprocessen verlopen.  Twynstra Gudde adviseert in elk geval het inkoopbeleid te hereiken. Zo moet worden voorkomen dat er een inkoop plaatsvindt zonder een juiste en passende dekking en moet de bevoegdheid om af te wijken van het inkoopbeleid neer worden gelegd bij het college.Het onderzoeksbureau pleit voor  voldoende checks & balances binnen besluitvormingsprocessen. Het college heeft die conclusies helemaal overgenomen.

De raadsvergadering over het inkoopbeleid van Moerdijk is terug te zien via https://moerdijk.raadsinformatie.nl/vergadering/325352/Extra%20Raadsvergadering%2012-10-2016
Het rapport is te downloaden via
https://moerdijk.raadsinformatie.nl/document/3971010/1/Definitief_rapport_Onderzoek_aanpassing_gemeentehuis_Moerdijk_dd_26-9-2016
Rond 2:50 loopt de discussie over het bewust verkeerd informeren op tot een hoogtepunt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *