Modernisering steunpunt Helmond provincie Noord-Brabant – Aanbestedingsnieuws

Modernisering steunpunt Helmond provincie Noord-Brabant

Steunpunt Helmond.
Foto: © Provincie Noord-Brabant

Voor het beheer en onderhoud van de provinciale wegen maakt de provincie Noord- Brabant gebruik van zogenaamde steunpunten. Vanuit deze steunpunten wordt primair de gladheidbestrijding gefaciliteerd. Daarnaast dient een steunpunt als kantoorlocatie voor medewerkers en gladheid contractanten van de provincie voor het beheer en onderhoud van wegen. Doelstelling van het project is om steunpunt Helmond zodanig te moderniseren dat de functionaliteit behouden blijft. De provincie heeft daarnaast de ambitie uitgesproken om de locatie bij de modernisering duurzaam en energie neutraal te maken. Het doel van deze aanbesteding is selectie van een opdrachtnemer die de modernisering van steunpunt Helmond gaat uitvoeren. Het beoogde resultaat van het project is om een steunpunt te creëren dat aan de veranderde/huidige eisen voldoet en bovendien duurzaam is. De volgende deelresultaten zijn hierbij te onderscheiden:

  • Behoud functionaliteit: de locatie is geschikt voor de veranderde/huidige gebruikseisen.
  • ARBO wet- en regelgeving: de locatie is een veilige en gezonde plek om te werken (passende arbeidsomstandigheden).
  • Bouwbesluit: voldoen aan vigerende voorschriften.
  • Milieuwet- en regelgeving: voldoen aan vigerende voorschriften.
  • Duurzaamheid: de locatie heeft een duurzaam ‘karakter’, hetgeen tot uiting komt in de ruimtelijke inpassing, materiaal- en energieverbruik.

De modernisering bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Bouw van overkappingen t.b.v. uitbreiding stallingsruimte materieel voor gladheidsbestrijding;
2. Renovatie bestaande zoutloods;
3. Renovatie personele ruimten en toevoeging van enkele functies (vergaderruimte, kantine, etc.);
4. Uitvoeren bodemsanering volgens vigerende wet- en regelgeving;
5. Renovatie en herinrichten van de ondergrondse infra;
6. Renovatie en herinrichten van de bovengrondse infra;
7. Voldoen aan vigerende wet- en regelgeving (ARBO, Wet Milieubeheer en Bouwbesluit);
8. Maatregelen die leiden tot een duurzame (energie neutrale) locatie.

Deze opdracht bestaat uit 2 onderdelen:

  • De civiele- en saneringswerkzaamheden op basis van een bestek volgens RAWsystematiek.
  • De bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden op basis van een bestek volgens Stabu-systematiek.

Werkzaamheden kunnen conform demarcatie verrekend worden op het betreffende bestek. Op beide bestekken zijn de UAV2012 als algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Gezien het samenhangend karakter in zowel werkzaamheden als in gewenste doorlooptijd en benodigde afstemming wordt deze aanbesteding niet in percelen gesplitst en derhalve aan één opdrachtnemer gegund. Deze opdrachtnemer voert de volledige coördinatie over het gehele werk. De kosten voor coördinatie moeten de aanneemsom opgenomen zijn. Eventuele verrekeningen en bestekswijzigingen worden per bestek verrekend. Per bestek is de wijze van verrekening beschreven en alleen voor het betreffende bestek van toepassing. Op het inschrijfbiljet wordt de aanneemsom per bestek ingevuld en bij elkaar opgeteld zonder toevoeging van (extra) opslagen. Alle opslagen moeten in de aanneemsom per bestek inbegrepen zijn.

De planning van de uitvoering van de opdracht is conform de bestekken. Momenteel is de omgevingsvergunning nog niet afgegeven. Zodra deze wel is afgegeven, zullen wij hier melding van maken en de beschikking bijvoegen in één van de Nota’s van Inlichtingen. Naar verwachting wordt de omgevingsvergunning afgegeven voor 1 maart 2021. Mocht het echter zo zijn dat er geen omgevingsvergunning wordt afgegeven, dan behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor om het werk niet te gunnen. De aanbesteder respectievelijk opdrachtgever verklaart bij deze Openbare Nationale Aanbestedingsprocedure het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) van toepassing en in het bestek zijn de UAV 2012 van toepassing verklaard. Dientengevolge zijn de termen en definities welke in het ARW 2016 en de UAV 2012 zijn vastgelegd ook van toepassing op alle documenten die in het kader van (de aanbesteding van) dit werk zijn opgesteld. Afwijkingen en toevoegingen op de UAV 2012 zijn in de bestekken opgenomen/verwerkt. De start van de werkzaam heden is voorzien op 1 mei 2021 maar kan afwijken, dit is afhankelijk van de eerder genoemde omgevingsvergunning.

In het kader van deze aanbestedingsprocedure wordt op 26 januari 2021, tussen 11.00 en 13.00 uur geïnteresseerde marktpartijen in de gelegenheid gesteld om de locatie te bezichtigen. Deze mogelijkheid wordt geboden op het
Steunpunt, Helmondsingel 143 te Helmond. U kunt zich hiervoor aanmelden door tot uiterlijk 22 januari 2020, 17.00 uur
een bericht te sturen via de berichten module van TenderNed. I.v.m. Covid 19 is deelname aan bezichtiging uitsluitend mogelijk na aanmelding via TenderNed.

De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke gunning zal plaatsvinden op grond van het gunningscriterium “economisch meest voordelige inschrijving” (EMVI) op basis van de ‘beste prijs-kwaliteitverhouding’ (BPKV).

Bron: Tenderned 19 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/217307

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *