Ontwerpteam ingrijpende verbouwing Algemene Rekenkamer Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Ontwerpteam ingrijpende verbouwing Algemene Rekenkamer Den Haag

Algemene Rekenkamer en deel Kloosterkerk. Foto: © Rijksgebouwendienst

De Algemene Rekenkamer is gevestigd aan het Lange Voorhout 8 in meerdere, aan elkaar verbonden, gebouwen. Aan de ene kant
het meer dan een eeuw oude voorgebouw (‘oudbouw’), aan de andere kant het jaren ’90 gebouw van Aldo van Eyck (‘nieuwbouw’).
Dit bijzondere gebouwencomplex werd de afgelopen decennia steeds intensiever gebruikt. Daardoor zijn andere en nieuwe functionele wensen en eisen ontstaan… De heroriëntatie op het optimaal functioneren en de daaropvolgende reorganisatie van de Algemene Rekenkamer vragen om een andere huisvesting. De toekomstige huisvesting moet een aantal schijnbare tegenstellingen accommoderen.

Het Rijksvastgoedbedrijf (eigenaar van het pand en verantwoordelijk voor de huisvesting) heef in dialoog met de Algemene Rekenkamer (in de rol van gebruiker) de nieuwe huisvestingsvraag onderzocht. In samenspraak is gekozen om het pand van de Algemene Rekenkamer te gaan verbouwen. Los van de economische waarde heeft het gebouw ook cultuurhistorische waarde is. Een gangbare manier om die waarden
te behouden is hergebruik. Temeer daar het gebouw een maatpak is zal dit betekenen dat het gebouw moet transformeren. Aldo en Hannie van Eyck stonden bekend als humanistische ontwerpers die de mens als gebruiker centraal stelden. Maar de mensen die het gebouw gebruiken zijn tot de conclusie gekomen dat het niet meer aan hun wensen voldoet. Het Rijksvastgoedbedrijf is van mening dat bij dergelijke contradicties sprake is van een ontwerpopgave. En dat een logisch vervolg van het proces is om deze principes, die tegelijkertijd de ambities zijn, als uitgangspunt mee te geven aan ontwerpers van deze tijd.
 Het Rijksvastgoedbedrijf wil samenwerken met een integraal ontwerpteam dat kennis en kunde heeft voor het verbouwen van een 20e eeuw gebouw met cultuurhistorische waarde.
Een gebouw dat voor gebruikers, bezoekers en burgers herkenbaar moet worden; een verleidelijke-, goed gefaciliteerde-, efficiënte en aantrekkelijke werkomgeving die samenvloeit met het (toekomstige) buitengebied. Een gebouw dat een verrijking zal zijn voor haar gebruikers, de Rijksvastgoedportefeuille, de omgeving en voor de stad Den Haag.

De opdracht omvat het opstellen van een integraal ontwerp met alle ontwerp disciplines die nodig zijn om tot het integrale ontwerp te komen, inclusief advies en ondersteuning ten aanzien van aspecten die het ontwerp raken. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de kenmerken van het project het informatiedocument bij de aanbestedingsdocumenten. De opdracht bestaat op hoofdlijnen uit het vervaardigen en begeleiden van:
a. Integraal Structuurontwerp;
b. Integraal Voorontwerp;
c. Documenten t.b.v. diverse vergunningen;
d. Bijdragen aan diverse onderzoeken, waaronder monument, flora en fauna, verkeer, natuurtoets, asbest en stikstof ten behoeve van het (door
Rijksvastgoedbedrijf) kunnen aanvragen van een uitgebreide omgevingsvergunning;
e. Afstemming met overheden samen met het Rijksvastgoedbedrijf;
f. Afstemmen met presentatie van de fasedocumenten ter vaststelling aan de vertegenwoordiger van de Algemene Rekenkamer;
g. Integraal Definitief ontwerp;
h. Integraal Technisch Ontwerp;
i. Integraal Uitvoeringsgereed Ontwerp;
j. Begeleiding van de realisatie, geen directievoering en toezicht;
k. Planning en bouwlogistiek per fase.
Met het integrale karakter van het ontwerp worden ten minste de volgende inhoudelijke disciplines bedoeld:

1. Integrale project coördinatie (integraal ontwerp advies, ondersteuning op het gebied van design en het opstellen van architectuur – exterieur en interieur project) incl. afstemming met betrokken partijen als Gemeente, RCE, AR, RVB; raakvlakmanagement met de tijdelijke huisvesting;
2. Architectuur (verbouwing – en gedeeltelijke uitbreiding gebouw);
5. Bouwfysica en akoestiek;
3. Interieurarchitectuur/ vast meubilair; beperkte adviesrol ten aanzien van standaard los meubilair;
4. Landschapsarchitectuur – buiten ruimte en aansluiting op openbare ruimte;
5. Milieu en natuur, ecologie;
6. Constructie;
7. W, E en T installaties (Werktuigbouwkundig, elektrische en transport techniek);
8. Beveiligingstechnologie;
9. Brandveiligheid;
10. Advies data/ICT installaties (smart buildings);
11. Bouwkosten en planning.

De ontwerpopdracht levert de volgende producten op:

  • Een integraal Stabu bestek waarin het ontwerp voor de Algemene Rekenkamer is uitgewerkt en vastgelegd inclusief alle daar bijbehorende documenten, tekeningen, berekeningen, rapporten, etc.;
  • Een documenten set (tekeningen, berekeningen, rapporten, etc.) ten behoeve van het (door Rijksvastgoedbedrijf) kunnen aanvragen van een uitgebreide omgevingsvergunning.

De aanbesteding verloopt volgens de Europese Concurrentiegerichte Dialoog procedure uit hoofdstuk 4 van het ARW 2016. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt.
Fase 1) Aanmeldingsfase
In deze fase worden 3 gegadigden geselecteerd conform de wijze als vastgelegd in de ‘Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase’. Alle geïnteresseerde ondernemingen worden in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Drie geselecteerde gegadigden krijgen een uitnodiging voor de Inschrijvingsfase.
Fase 2) Inschrijvingsfase
In fase 2 wordt de winnaar van de aanbesteding bepaald aan de hand van de procedure als omschreven in de ‘Aanbestedingsleidraad Inschrijvingsfase’. Deze leidraad wordt ter beschikking gesteld aan de 3 geselecteerde gegadigden evenals de contractdocumenten en Programma’s van Eisen. 

Tijdens de inschrijvingsfase zullen dialooggesprekken worden gevoerd met de gegadigden waarin over en weer vragen kunnen worden gesteld over de opgave. De fase zal aanvangen met een plenaire sessie waarin de opgave wordt toegelicht.

Het Rijksvastgoedbedrijf zal de inschrijvers die een geldige inschrijving hebben ingediend, waaronder de inschrijver die economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan, een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten betalen. De hoogte van dit bedrag wordt vermeld in de Aanbestedingsleidraad inschrijvingsfase. Als richtlijn wordt hierbij gehanteerd dat 50% van de geraamde tenderkosten worden vergoed.

Bron: Tennderned 27 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/209749

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *