Meervoudig onderhandse aanbesteding: Periodiek Medisch Onderzoek – Aanbestedingsnieuws

Meervoudig onderhandse aanbesteding: Periodiek Medisch Onderzoek

Foto: Waterschap Noorderzijlvest

Het organiseren en uitvoeren van een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) voor de circa 300 medewerkers van Waterschap Noorderzijlvest. De PMO moet voldoen aan de eisen gesteld in artikel 18 van de Arbeidsomstandighedenwet, maar moet ook inzicht geven in de vitaliteit van de medewerker en daarin adviseren. De uitvoering van de PMO zal gefaseerd plaats vinden over een periode van maximaal 4 jaar. Na gunning zal in overleg worden bepaald in hoe veel fases dit zal worden gedaan.

De volgende onderwerpen maken onderdeel uit van de opdracht:

  • Communicatie en voorlichting aan de organisatie, leidinggevenden en medewerkers. Voorafgaand aan de uitvoering van de PMO, zal de inschrijvende partij een actieve rol spelen richting de organisatie waardoor het belang van een PMO voor Noorderzijlvest optimaal kan worden uitgedragen;
  • Uitnodigen van de medewerkers op basis van de planning en het verwerken van eventuele wijzigingen hierin;
  • Uitvoering medische onderzoeken (signaleringsvragenlijst, screening, aanvullende diagnostiek). De keuze van de onderzoeken worden afgestemd met de bedrijfsarts en zijn gebaseerd op de RI&E. De uitvoerende partij kan middels gerichte adviezen hieraan bijdragen. Het werkgebied(Het waterschap werkt aan veilige dijken en schoon en voldoende oppervlaktewater. Het werkgebied is in het noorden en westen van de provincie Groningen, in de kop van Drenthe en in het Friese deel van het Lauwersmeergebied.) van waterschap Noorderzijlvest is groot en de functies zijn divers. Bij de uitvoering van de PMO moet hier aandacht voor zijn;
  • De rapportages moeten zowel op individueel als organisatie niveau adviezen bevatten.
    • Individuele feedback en individueel gerichte adviezen;
    • Groepsrapportage, analyse op groepsniveau en gerichte adviezen.

Over alle bovengenoemde stappen is afstemming gewenst met de opdrachtgever.

De looptijd van de Raamovereenkomst is 24 maanden met 1 maal de mogelijkheid tot verlenging van 2 jaar (dus een looptijd van maximaal 4 jaren). Zij vangt aan op 4 januari 2021 en eindigt op 3 januari 2023.

Voor deze aanbesteding zijn tegelijkertijd met de publicatie van deze procedure reeds drie partijen uitgenodigd. Noorderzijlvest biedt overige geïnteresseerde partijen de mogelijkheid ook in te schrijven op deze uitvraag, waarbij de eerste twee aangemelde partijen die voldoen aan de gestelde eisen worden uitgenodigd voor de inschrijving.

U dient uw verzoek tot toelating voor te richten aaninkoop@noorderzijlvest.nl onder vermelding van ‘Periodiek Medisch Onderzoek’.

Bron: Waterschap Noorderzijlvest 2 november 2020 https://www.noorderzijlvest.nl/organisatie/inkoop-aanbesteding/meervoudig/@18149/meervoudig-1/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *