Meerjarig Onderhoud Hoofdwegennet West-Nederland Noord – RWS – Aanbestedingsnieuws

Meerjarig Onderhoud Hoofdwegennet West-Nederland Noord – RWS

West Nederland Noord.
Kaart: © RWS

Het contract in deze aanbesteding betreft het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het ‘droge areaal’ in het beheergebied van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord (WNN). Het hoofdwegennet WNN is onderverdeeld in vier categorieën van wegvakken die ieder een afwijkende functie en prestatieniveau kennen:
· Rood (D): Ringen; cruciale schakels voor doorstroming omliggende wegennet in de belangrijkste stedelijke regio’s met concentratie van mainports (uit SVIR);
· Oranje (C): Verbindingen met hoge intensiteiten en groot belang vanuit ruimtelijk economisch beleid;
· Groen (B): Verbindingen met ‘medium’ intensiteiten en belang vanuit ruimtelijk economisch beleid;
· Blauw (A): Verbindingen met lage intensiteiten en geringer belang vanuit ruimtelijk economisch beleid.

De werkzaamheden betreffen het verrichten van taken (vast onderhoud), services (ondersteunende diensten) en activiteiten (variabel onderhoud) voor de volgende onderdelen in het areaal:
• Wegen;
• Groenvoorzieningen en bermen;
• Stof- en geluid beperkende constructies;
• Objecten (civiel);
• Kunstwerken: vaste bruggen/viaducten, beweegbare bruggen en ecopassages;
• Aanlandinrichtingen veerhavens Texel en Den Helder;
• Elektrotechnische installaties: Openbare Verlichting (OV), voedingskasten, etc.

Tevens omvat de scope van het onderhoud en het werk het verrichten van werkzaamheden in het kader van:
a. Schadeherstel en calamiteiten;
b. Het realiseren van Activiteiten (voorgeschreven, optionele, benoemde) alsook de raamactiviteiten (Levensduur Verlengend Onderhoud (LVO) aan verhardingen en kunstwerken);
c. Het realiseren van geprogrammeerde activiteiten;
d. Het doen van investerings- en verbetervoorstellen voor het verbeteren van de beschikbaarheid en veiligheid van (objecten en systemen in) het te onderhouden areaal;
e. Het na acceptatie door de opdrachtgever realiseren van de onder d bedoelde voorstellen; en
f. Schouw en inspecties.

Het onderhoud aan Dynamisch Verkeersmanagementsysteem (DVM), natte werken (met uitzondering van onderhoud van bermsloten/watergangen langs de weg) en tunnels, is geen onderdeel van de contractscope.

De aanbesteder heeft het voornemen de opdracht te verlenen in de vorm van een prestatiecontract, met als voorwaarden de UAV-GC 2005. De omvang en reikwijdte van de opdracht en de voorwaarden waaronder de opdracht wordt gerealiseerd,
worden opgenomen in de basisovereenkomst, de vraagspecificatie, de bijlagen bij de vraagspecificatie, de annexen en overige contractdocumenten.

Aanbesteder volgt in deze aanbesteding de procedure “concurrentiegerichte dialoog”. De concurrentiegerichte dialoog bestaat uit een aanmeldingsfase, dialoogfase en een inschrijvingsfase. Voor een uitnodiging tot deelneming aan de dialoog komen uitsluitend in aanmerking gegadigden die een verzoek tot deelneming hebben gedaan (zich hebben aangemeld als gegadigde)
en overigens niet behoeven te worden uitgesloten van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. De dialoogfase en de inschrijvingsfase verlopen als volgt. De dialoogfase vangt aan met een algemene, voor alle tot deelneming aan de dialoog uitgenodigde gegadigden toegankelijke inlichtingenbijeenkomst. Tot deelneming aan de dialoog uitgenodigde gegadigden hebben vervolgens de mogelijkheid tot het verzoeken om nadere inlichtingen ten behoeve van de eerste fase dialoog. Na de nadere inlichtingen volgt het indienen van het trechteringproduct in de eerste fase dialoog. Het trechteringproduct wordt vervolgens beoordeeld. De vier gegadigden met de hoogste eindscore worden uitgenodigd voor de tweede fase dialoog die bestaat uit twee dialooggesprek. De uitgenodigde gegadigden hebben vervolgens ten behoeve van de tweede fase dialoog de mogelijkheid tot het verzoeken om nadere inlichtingen. Vervolgens dienen de tot deelneming aan de dialoog uitgenodigde gegadigden in de inschrijvingsfase een inschrijving in. De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke opdrachtverlening vindt plaats op grond van het gunningscriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (BPKV).

Bron: Tenderned donderdag 6 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/266191

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *