MCA Ambulances – Hollands Midden – Aanbestedingsnieuws

MCA Ambulances – Hollands Midden

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RAVHM) heeft veertig ambulancevoertuigen in gebruik. Een deel van deze ambulancevoertuigen zijn ALS voertuigen, een deel MC voertuigen en een deel zijn voertuigen voor de PAA/VSA of specifiek ingericht voor het vervoer van obese patiënten en/of meerlingen. De RAVHM beoogt in 2023 drie MCA ambulancevoertuigen aan te kopen ter vervanging van bestaande voertuigen. Daarnaast wil de RAVHM optioneel twee MCA voertuigen aanschaffen ter uitbreiding van het wagenpark of vervanging indien een voertuig verloren gaat. Onderdeel van de te
sluiten overeenkomst is tevens het (jaarlijks) onderhoud van de ambulanceconversie van de ambulancevoertuigen gedurende een periode van zes jaar na aflevering. De (technische) inhoud van de opdracht zal in de gunningsleidraad exact worden omschreven. De RAVHM hecht er echter aan gegadigden reeds in dit stadium te informeren over de volgende eisen die daarvan in ieder geval zullen deel uitmaken, namelijk:
✓ dat de leveren ambulancevoertuigen in ieder geval dienen te voldoen aan de NEN-EN norm 1789 type B op basis van een gesloten bestelwagen, geen containeropbouw;
✓ dat gebruiksvoorschriften van de ambulancevoertuigen door de opdrachtnemer (ten minste) in de Nederlandse taal dienen te worden aangeboden aan de RAVHM;
✓ dat alle contacten tussen de RAVHM en de opdrachtnemer ter zake van de (uitvoering van de) overeenkomst in de Nederlandse taal dienen plaats te vinden.
✓ dat het (jaarlijks) onderhoud van de ambulanceconversie van de ambulancevoertuigen plaats dient te vinden op een door de aanbestedende dienst aan te wijzen standplaats van de aanbestedende dienst. Indien gegadigde het noodzakelijk vindt om het onderhoud op een andere plaats te doen plaatsvinden dient gegadigde dit transport voor rekening en risico van zichzelf uit te
voeren waarbij dit transport maximaal  één dagdeel (vier uur) enkele reis mag kosten.

De RAVHM hanteert de Europese niet-openbare procedure. Deze aanbestedingsprocedure bestaat uit twee fasen; de selectiefase en de gunningsfase. In de selectiefase dienen de gegadigden hun Aanmelding in, op basis waarvan de RAVHM de
geschiktheid van de gegadigden beoordeelt. Deze beoordeling vindt plaats op grond van de uitsluitingsgronden en de geschiktheidseisen. Indien de RAVHM meer dan vijf aanmeldingen heeft ontvangen die op basis van de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen geldig zijn, selecteert de RAVHM vervolgens de vijf gegadigden die op grond van de selectiecriteria het hoogst hebben gescoord. De geselecteerde gegadigden ontvangen de gunningsleidraad op grond waarvan de inschrijving
dient te worden opgesteld en ingediend. In deze tweede fase van de aanbestedingsprocedure worden de inschrijvingen van de inschrijvers beoordeeld op basis van de eisen en wensen die de RAVHM aan de uitvoering van de opdracht stelt.

Bron: Tenderned zaterdag 24 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/273149

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *