Marktraadpleging uitvoering regeling ammoniak en veehouderij (Rav) – Aanbestedingsnieuws

Marktraadpleging uitvoering regeling ammoniak en veehouderij (Rav)

Afbeelding: pixabay.com

Met deze marktraadpleging wil de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) informatie ontvangen ten aanzien van de omvang en bekwaamheid van de leveranciersmarkt. De RVO is een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De RVO ondersteunt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de uitvoering van de Regeling ammoniak veehouderij (Rav). Zij voert het secretariaat van de Rav en van de Technische advies Pool (TAP). Binnen deze regelingen worden aanvragen ingediend die betrekking hebben op ammoniakemissie, fijnstofemissie en geuremissie uit veehouderijsystemen. Voor de uitvoering van de beoordelingen wordt gezocht naar personen en organisaties die aantoonbaar inhoudelijke beoordelingen kunnen uitvoeren in het kader van deze regeling. Werkzaamheden die daaronder vallen zijn:

  • het beoordelen van de verzoeken van ondernemers tot opname in de ammoniakregelgeving van nieuwe emissiereducerende huisvestingssystemen voor dieren;
  • het beoordelen van de aanvragen voor een bijzondere emissiefactor;
  • het beantwoorden van vragen die van de veehouderijsector komen;

Kennis van zowel ammoniak-, fijnstof-, en geuremissie is niet noodzakelijk. Kennis van één van deze emissies is voldoende. Opdrachtgever zal deze opdracht eventueel in percelen opdelen op basis van de aard van de aanvragen en de daarvoor benodigde en beschikbare expertise. Mede aan de hand van de uitkomsten van de marktraadpleging bepaalt RVO of en hoe de opdracht in de markt gezet gaat worden.

RVO kan de informatie die verzameld is naar aanleiding van deze marktraadpleging gebruiken bij het opstellen van een eventuele opdracht. Geïnteresseerden dienen er rekening mee te houden dat informatie die zij in het kader van deze marktraadpleging verstrekken, openbaar (zij het in geanonimiseerde vorm) kan worden gemaakt. RVO wil de door geïnteresseerden verstrekte informatie zonder voorbehouden kunnen gebruiken. Om deze reden zal RVO eventuele claims/voorbehouden van geïnteresseerden over het gebruik van informatie of vertrouwelijkheid, niet honoreren. Door het deelnemen aan deze marktraadpleging stemt u hiermee in. Bij een eventuele aanbesteding zal geen onderscheid worden gemaakt tussen partijen die al dan niet hebben deelgenomen aan de marktraadpleging.

De marktraadpleging is uitsluitend schriftelijk.

Bron: Tenderned zaterdag 24 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/273273

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *