Marktconsultatie – Woningverbetering Verkeersgeluid – Uitvoeringswerkzaamheden – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie – Woningverbetering Verkeersgeluid – Uitvoeringswerkzaamheden

Illustratie: pixabay.com

De gemeente Den Haag zal de komende tien jaar voor het project “Woningverbetering Verkeersgeluid” de leefbaarheid in woningen verbeteren met isolatiemaatregelen. De gemeente werkt in dit project met zogenoemde saneringslijsten. Voor deze saneringslijsten is een subsidie ontvangen van het Rijk, deze subsidie is voor het maken van een saneringsprogramma, het onderzoek en de begeleiding. Op deze saneringslijsten staan alle woningen waar de geluidbelasting hoger is dan toegestaan. Met behulp van saneringsprogramma’s wordt er voor de uitvoering van deze verbeteringen gebruik gemaakt van externe expertise in de vorm van adviseurs (voor de metingen) en aannemers (voor de uitvoeringswerkzaamheden). Deze marktconsultatie is gericht op en ter voorbereiding van de aanbesteding voor de uitvoeringswerkzaamheden. Met deze aanbesteding beoogt de gemeente een raamovereenkomst te sluiten met maximaal drie contractanten. Deze contractanten zouden vervolgens de komende vijf jaar de uitvoeringswerkzaamheden binnen het project “Woningverbetering Verkeersgeluid” verzorgen.

Met deze marktconsultatie beoogt de gemeente Den Haag in een vroeg stadium inzicht te krijgen in de interesse en capaciteit van de markt in relatie tot de voorliggende opdracht. Daarbij wenst de gemeente inzicht te krijgen in het vastleggen van prijzen door marktpartijen bij aanbesteding. Daartoe legt de gemeente graag een reeks vragen voor aan de markt door middel van deze marktconsultatie. Aan de hand van de resultaten van de marktconsultatie worden vervolgstappen bepaald.

De opdracht betreft hier het uitvoeren van maatregelen om geluid te dempen van buiten de woning. Het gaat  hierbij om ongeveer 4000 woningen (8000 over de volledige looptijd van het project), verdeeld over 22 sub-clusters (44 over de volledige looptijd van het project). De uitvoeringssubsidie is afhankelijk van de woningen die al dan niet voldoen aan de regelgeving van de Wet geluidhinder. De kosten die vergoed worden zijn per woning anders. Het is dan ook niet mogelijk voor de gemeente om op voorhand de exacte aantallen woningen noch de exacte aantallen en soort werkzaamheden te communiceren. De werkzaamheden vallend onder deze opdracht bestaan uit:
– Uitvoeren van een warme opname na gunning (van een sub-cluster) en, in geval van grote afwijkingen, voorleggen aan BSV en controle of de wijzigingen consequenties hebben voor de akoestiek van het binnen niveau
– Uitvoeren van de werkzaamheden in de woning, zoals gedeeld in het bestek en tekeningen door het adviesbureau, te denken aan de aanpassing van kozijnen, aanpassingen van kierdichtingen, plaatsen van isolatievoorzieningen aan erkers, schuine daken, etc.

Het vooronderzoek / de eerste inventarisatie van benodigde werkzaamheden per woning, en het vervolgens vastleggen in een werkomschrijving/bestek, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitvoeringsaannemer. De gemeente zal hiervoor één of meerdere externe adviesbureaus contracteren. Het advies voor energiebesparing (en de daaruit volgende acties) valt eveneens buiten de scope van deze opdracht. Geïnteresseerde partijen dienen uiterlijk 26 juni 2022 de beantwoording van de marktconsultatie te uploaden op Tenderned via de berichtenmodule. Er zal een beknopt verslag worden gemaakt van de belangrijkste conclusies van de marktconsultatie. Dit verslag wordt (geanonimiseerd) aan de deelnemers van de marktconsultatie teruggekoppeld via een publicatie op Tenderned.

Voor de vragen verwijst AN u naar de link onder aan dit artikel.

Bron: Tenderned zondag 12 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264121

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *