Marktconsultatie webmonitoring KvK – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie webmonitoring KvK

Foto: Pixabay.com

De Dienst voor het Kadaster en de openbare registers, (“het Kadaster”), registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de rechten die daar bij horen, zoals eigendom en hypotheek. Dat geldt ook voor schepen, luchtvaartuigen en (ondergrondse) netwerken. Onze wettelijke taak zorgt voor rechtszekerheid: het is voor iedereen duidelijk wie welke rechten heeft. Samen met andere overheden zorgen we ervoor dat de geografische informatie van Nederland goed te raadplegen is.

Een aantal DevOps teams binnen Kadaster maakt sinds enkele jaren gebruik van de website monitoring Pingdom van SolarWinds om inzicht en overzicht te hebben in de staat van de geleverde diensten en hierop te kunnen acteren bij bijvoorbeeld onbereikbaarheid. Het huidige contract met Solarwinds loopt tot 14 november 2021. Het Kadaster wil de mogelijkheden
verkennen om vast te stellen op welke manier webmonitoring in de toekomst optimaal ingericht kan worden. Inmiddels hebben meerdere teams te kennen gegeven interesse te hebben in een monitoring dienst voor websites bij hun in beheer. Hiermee is het functionele wensen- en eisenpakket groter geworden t.o.v. de huidige situatie. Zo moet het gebruikersbeheer onderscheid kunnen maken in meerdere gebruikersgroepen, zodat ieder beheerteam een eigen omgeving heeft voor het inrichten van monitoring van websites en webservices. Tevens vereisen bepaalde websites en webservices dat de aanvrager zich identificeert om de toegangsrechten te kunnen verifiëren.
In het kader van een eventuele aanbestedingsprocedure houdt het Kadaster deze marktconsultatie om een duidelijk beeld te vormen over de huidige markt van webmonitoring, de marktpartijen en de toekomstige mogelijkheden en beperkingen. De uit te vragen marktpartijen dienen primair de behoefte van het Kadaster te vervullen, maar daarbij wil het Kadaster niet voorbij gaan aan wat de marktpartijen kunnen bieden en wat in de markt daarin gebruikelijk is. Marktpartijen worden gevraagd om het Kadaster te adviseren bij het verfijnen van haar kennis en visie.

Het doel van de marktconsultatie is het verzamelen van kennis over de markt, de te verkrijgen oplossingen en de kosten hiervoor. Deze informatie zal worden gebruikt om tot een goede en passende aanbestedingsstrategie te komen. De marktconsultatie bestaat uit een schriftelijke vragenlijst die door marktpartijen beantwoord kan worden. Het Kadaster verzoekt u de beantwoording in de Nederlandse taal te doen. Tevens wordt verzocht de vragen kort en bondig te beantwoorden en in uw beantwoording geen gebruik te maken van doorverwijzingen via ‘links’. Indien er na het indienen van de schriftelijke beantwoording aanvullende vragen zijn, zullen deze worden toegestuurd aan alle partijen die hebben deelgenomen aan de marktconsultatie. Het Kadaster behoudt zich het recht voor een mondelinge toelichting te vragen naar aanleiding van de ingediende beantwoording. Indien dit van toepassing is zal hierover contact met u worden opgenomen.

Het Kadaster heeft als deelnemer twee raamovereenkomsten gesloten met drie opdrachtnemers (Software One, Protinus IT en Insight) voor het afnemen van standaard programmatuur en aanverwante dienstverlening (EASP 2019). De aanbesteding is uitgevoerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Onder deze raamovereenkomsten is het Kadaster verplicht alle standaard software en de daarbij behorende aanverwante dienstverlening af te nemen.
Wanneer het Kadaster besluit de functionaliteit uit deze marktconsultatie in de markt te zetten, dan zal zij dit via een minicompetitie onder de hier bovengenoemde drie opdrachtnemers (resellers) als functionele uitvraag uit zetten. Dat houdt in dat er geen openbare procedure is. Indien u wenst mee te dingen naar de eventuele o
pdracht dan kunt u dat via deze opdrachtgevers kenbaar maken. Aanbieden kan dan ook uitsluitend via een van de gecontracteerde resellers.

Bron:  Tenderned 8 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/229886

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *