Marktconsultatie verrijking hetinformatiepunt.nl Koninklijke Bibliotheek – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie verrijking hetinformatiepunt.nl Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek (KB) is de nationale bibliotheek van Nederland. Haar taak is het behouden en beschikbaar stellen van Nederlands cultureel erfgoed in gedrukte en geschreven, en in meerdere mate ook in digitale vorm. Sinds 31 augustus 1993 is de KB een zelfstandig bestuursorgaan, gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De KB is in 2019 samen met een aantal uitvoeringsorganisaties van de overheid (de Manifestgroep) gestart met het meerjarige programma Digitale Inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers. Dat project bestaat uit twee pijlers, namelijk mensen digivaardig maken via digivaardigheidscursussen van de bibliotheek en ten tweede worden in Openbare Bibliotheken Informatiepunten Digitale Overheid (hierna: IDO’s) geopend. Daar kunnen burgers terecht met vragen over de digitale overheid in het algemeen en specifiek over de betrokken uitvoeringsorganisaties: Belastingdienst, CAK, CBR, CIZ, CJIB,
DUO, Logius, RvR, RDW, SVB, UWV. Daar waar de vraag aan de IDO-medewerker een antwoord behoeft dat tot “achter de DigiD” gaat, verwijst de medewerker de klant door naar een lokale partner die daar op ingericht is en bevoegd is om klanten tot achter de DigiD te helpen.

Ondanks dat de medewerkers van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) beschikken over basiskennis van de deelnemende uitvoeringsorganisaties, blijkt in de praktijk dat er behoefte is aan meer diepgaande kennis over thema’s rond basisvaardigheden en wet- en regelgeving op de verschillende terreinen gerelateerd aan de betrokken uitvoeringsorganisaties én aan gemeentelijke overheidsdienstverlening binnen het sociaal domein. Begin februari 2021 zijn er 117 IDO’s in bibliotheken geopend in 64 bibliotheekorganisaties. Medio mei 2021 verwacht de KB dat er in ongeveer 90% van de ingeschreven
bibliotheekorganisaties een IDO is, dit komt neer op 90 organisaties met naar schatting 160 IDO’s. De (lokale) sociaal-educatieve kaart is een belangrijk instrument voor de medewerkers van o.a. het IDO om mensen lokaal naar de juiste samenwerkingspartner te kunnen doorverwijzen of naar het juist educatieve aanbod. Hiervoor is de website hetinformatiepunt.nl ontwikkeld, waarop via verschillende vraagbomen gezocht kan worden naar de juiste hulp of activiteit in
de eigen omgeving.

Om de IDO-medewerkers beter te outilleren, wil de KB een systeem dat aansluit op de huidige sociaal-educatieve kaart. De voorkeur gaat uit om zoveel mogelijk gebruik te maken van een standaard oplossing. Dit systeem haalt informatie uit verschillende internetbronnen, zoals ministeries, Regelhulp (VWS) en de uitvoeringsorganisaties in het project Digitale Inclusie
(
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/basisvaardigheden-volwassenen/digitale-inclusie. Dit kan gaan om gratis toegankelijke informatie, maar ook om gelicentiëerde informatie. Een landelijke redactie verzamelt de informatie, metadateert en relateert deze aan de verschillende (sociaal domein) thema’s en zet deze waar nodig om in begrijpelijke taal. Daarbij moet zowel landelijke informatie, als specifiek lokale (gemeentelijk beleid) informatie worden weergegeven.
Met twee bibliotheken is gebrainstormd over deze toepassing die we
IDO-Pro noemen. Dit heeft geleid tot de uitwerking van een “dashboard” bestaande uit vijf componenten:
Informatie en Zoeken
Thema’s bv. contentmenu’s
Content over landelijke en lokale wet- en regelgeving
Vraagregistratie, kennisbank, statistiek (verder vragenmanagement)
Dit onderdeel verbindt de content en zoekresultaten met de hulpverlener in het IDO.
Landelijk content management ]

Er wordt informatie samengebracht uit geselecteerde bronnen zoals:
G!DS en lokale sociaal-educatieve kaart
Internet G!DS
Content over landelijke en lokale wet- en regelgeving
Informatie van websites manifest-groep-partners
Regelhulp
Vraag-antwoord combinaties Levensfases (algemene zaken)
Digisterker
Opvoedinformatie Nederland
Stimulanz

De Koninklijke Bibliotheek benadrukt dat zij zich nog in de oriënterende fase bevindt en deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van een aanbesteding. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt de Koninklijke Bibliotheek (waar relevant) in de voorbereiding van een aanbesteding en de aanbestedingsstukken. Aan de in dit marktconsultatiedocument gegeven uitgangs- en aandachtspunten kunnen dan ook geen rechten worden ontleend: het kan zijn dat de Koninklijke Bibliotheek deze uitgangs- of aandachtspunten of de in de marktconsultatie verkregen inzichten niet gebruikt in een
aanbestedingsprocedure. 

De marktconsultatie zelf bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Een selectie van de marktpartijen die gereageerd heeft, wordt in de gelegenheid gesteld de antwoorden die schriftelijk zijn ingediend, mondeling toe te lichten. Het schriftelijk gedeelte bestaat uit ong. 20 vragen die in het consultatiedocument zin opgenomen. 

Bron: Tenderned 24 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/223119

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *