Marktconsultatie toegankelijkheid bevolkingsonderzoeken naar kanker – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie toegankelijkheid bevolkingsonderzoeken naar kanker

Fot: Pixabay.com

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een agentschap van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voert zijn taken uit ten behoeve van de beleidsontwikkeling en het toezicht op het gebied van de volksgezondheid, het milieu en de natuur. Het RIVM heeft het voornemen een opdracht inzake de toegankelijkheid van Bevolkingsonderzoeken naar kanker (BVOK) aan te besteden. Om de toegankelijkheid van de bevolkingsonderzoeken naar kanker voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden te vergroten is het nodig deze doelgroepen beter te bereiken en te
informeren, zodat ook zij een geïnformeerde keuze kunnen maken. Hiertoe willen wij een groter aanbod van begrijpelijke, visuele, meertalige, cultuur sensitieve, cultuurspecifieke en/of doelgroepgerichte informatie over de bevolkingsonderzoeken naar kanker ontwikkelen. Daarnaast is bekend dat laagdrempelige, persoonlijke voorlichting, het inzetten van sleutelfiguren en het bereiken van specifieke doelgroepen via social media hier goede interventies voor zijn; hierop wil de RIVM dan ook inzetten.

Het RIVM heeft het voornemen door middel van een aanbesteding een organisatie te selecteren die uitvoering kan geven aan de omschreven opdracht die bestaat uit twee delen:
1. Van de marktpartij vragen wij om samen met RIVM-CvB mee te werken aan/ expertise in te brengen op het gebied van:
• Vaststellen van de diverse doelgroepen binnen de groep burgers met lage
gezondheidsvaardigheden die nu niet deelnemen aan één of meerdere van de
bevolkingsonderzoeken naar kanker.
• Vaststellen van passende communicatie interventies per doelgroep.
• In samenspraak met het RIVM-CvB een aanbod van doelgroepgerichte, begrijpelijke, visuele, meertalige, cultuursensitieve en/of cultuurspecifieke informatie over de bevolkingsonderzoeken naar kanker te ontwikkelen.

2. Van de marktpartij vragen wij om zelfstandig invulling te geven aan:
• Ontwikkelen en organiseren van de uitvoering van meerdere doelgroepspecifieke (community-) voorlichtingstrajecten. Deze voorlichtingstrajecten of -bijeenkomsten hebben als doel om 9.000 mensen met lage gezondheidsvaardigheden binnen de doelgroep van minimaal één van de drie bevolkingsonderzoeken naar kanker persoonlijk te informeren over de bevolkingsonderzoeken naar kanker, zodat zij een bewuste keuze over al dan niet deelnemen kunnen maken.

RIVM vraagt de marktpartij om vanuit eigen expertise ten aanzien van het bereiken van mensen met lage gezondheidsvaardigheden, passende voorlichtingstrajecten te ontwikkelen en uit te voeren.

Het RIVM hecht grote waarde aan de mening van marktpartijen en wil hen raadplegen voordat een aanbesteding van start gaat. Ter voorbereiding op de aanbesteding wordt daarom een schriftelijke (digitale) marktconsultatie gehouden, eventueel gevolgd door een mondelinge toelichting (telefonisch of via MSTeams) indien het RIVM dit nodig acht. In de marktconsultatie wordt aan marktpartijen informatie gevraagd die kan helpen bij de uitwerking van de aanbesteding. De informatie en kennis die worden verzameld kunnen bijdragen aan een betere aanbesteding.

Het RIVM-CvB gaat er vanuit dat de opdracht binnen een periode van dertig maanden kan worden afgerond, in ieder geval uiterlijk 31 december 2025, indien in het eerste of tweede kwartaal van 2023 gestart wordt. Indien een partij de opdracht in een korter tijdsbestek kan uitvoeren, dan is het RIVM-CvB daarmee ook akkoord.

Bron: Tenderned dinsdag 6 december 2022

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *