Marktconsultatie robotisering microbiologie – AQUON – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie robotisering microbiologie – AQUON

AQUON, instituut voor wateronderzoek en advies is ontstaan uit een fusie tussen de vier waterschapslaboratoria Delta Waterlab, het Gemeenschappelijk Waterschapslaboratorium en de laboratoria van het Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschap Rivierenland. AQUON levert haar diensten voornamelijk aan de negen waterschappen en hoogheemraadschappen Aa en Maas, De Dommel, Schieland en Krimpenerwaard, Delfland, Rijnland, Hollandse Delta, Brabantse Delta, Rivierenland en De Stichtse Rijnlanden. Daarnaast behoren gemeenten, rijksoverheid en bedrijven tot de klantenkring. AQUON is gespecialiseerd op het gebied van water gerelateerd onderzoek in verschillende vakdisciplines en matrices.

Door Monstername en Logistiek worden monsters genomen in het veld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van monsterflessen. Op het monsternamepunt wordt de monsterfles barcode gescand (Identipack Barcode) in het veld wordt dan de koppeling gelegd tussen het monsterpunt en een specifieke monsterfles. AQUON heeft 3 stromen, te weten:

Oppervlakte water
Afvalwater
Effluenten

In de aanlevering van monsters zijn twee perioden te onderscheiden, namelijk het zwemwater seizoen van april tot oktober, en
de periode buiten het zwemwaterseizoen

Buiten het zwemwaterseizoen worden de monsters aangeleverd door monsternemers of koeriers op de locatie Leiden. CMO (Centrale Monster Ontvangst) scant de monsterfles en plakt stickers met monsterinfo inclusief nieuwe barcode (CMO sticker). Bak en positie worden gekoppeld, de monsters (emballage) worden in gekoppelde bakken geplaatst op positienummer en vervolgens worden deze klaar gezet in de koeling voor transport naar Tiel. Deze worden binnen 24 uur in behandeling genomen na het nemen van het monster in het veld.

Tijdens het zwemwater seizoen worden zowel in Tiel als Leiden analyses uitgevoerd. En worden de monsters aangeleverd door monsternemers of koeriers op de locatie Tiel en Leiden. Zwemwater wordt direct in bewerking, deze moeten binnen zijn voor 18:00 uur

De monsters die binnenkomen in Leiden worden ingescand door CMO, voorzien van een extra sticker ter identificatie door de analist en in een krat geplaatst en direct ingezet voor analyse in Leiden. De monsters die binnen komen in Tiel worden door de analist ingescand, zodat bepaald kan worden of de aangeleverd monsters overeenkomen met de geplande monsters. Vervolgens wordt de monsterfles voorzien van een extra sticker ter identificatie door de analist en in een krat geplaatst en direct ingezet voor analyse in Tiel.  In LIMS wordt door de analist per analyse een werklijst aangemaakt. Door een handeling in het LIMS worden op de achtergrond verschillende export-files klaargezet waarmee een import-bestand kan worden gegenereerd voor de IC. De IC-lijst wordt vervolgens geprint als werklijst. De monsters worden door de analist ingezet voor de verschillende bepalingen. De resultaten worden door de analist terug gemeld in de IC en vervolgens geïmporteerd in het LIMS. De uiteindelijke rapportage van de resultaten aan de klant vindt plaats via het LIMS systeem.

Binnen AQUON de afdeling microbiologie voeren we nu twee testen uit, namelijk:
Intestinale enterococcen
Escherichia coli
Deze testen worden toegepast op effluent en afvalwater gedurende het hele jaar en oppervlaktewater vooral in de periode van april tot oktober plaats. Per jaar analyseren we ongeveer 6.000 monsters. Dit gebeurt op twee locaties.

Door het automatiseren van het proces wil AQUON de volgende doelen bereiken, het:

  • Reduceren van kort cyclisch repeterende werkzaamheden voor medewerkers
  • Verhogen van de kwaliteit door uniforme beoordeling van resultaten
  • Verkorten van de doorlooptijd tot het eerste tussen resultaat, waardoor herbemonstering planmatiger kan worden uitgevoerd
  • Besparen van kosten door het geautomatiseerd uitvoeren van het proces

Voor het nieuwe proces zal een aantal handelingen gelijk blijven aan de huidige situatie. De ontvangst van de monsters zal ongeveer gelijk zijn en ook voor de voorbereiding van de analyse verwacht AQUON weinig veranderingen. De verbeteringen die AQUON wil realiseren in het nieuwe proces zijn per hoofdstap uitgewerkt:

Inzetten van analyse
Geautomatiseerd labelen (barcode) van de Microtiterplaten, zodat in de volgende stappen aan de hand van het label kunnen worden gevolgd en digitale verwerking van resultaten mogelijk is,
Geautomatiseerd maken van verdunningen, het aantal kort cyclische en repeterende handelingen nemen af
Geautomatiseerd vullen van de microtiterplaten, het aantal kort cyclische en repeterende handelingen nemen af
Geautomatiseerd plaatsen van folie op de microtiterplaat, het aantal kort cyclische en repeterende handelingen nemen af

Verwarmen
Geautomatiseerde stoof/incubator waarbij de microtiterplaat automatisch in de stoof kan worden geplaatst en na 18 uur automatisch uit de stoof kan worden gehaald, zodat na het “voorbereiden van de analyse” de vervolgstappen kunnen worden uitgevoerd zonder aanwezigheid van medewerkers.

Uitvoeren van analyse
Geautomatiseerd tellen onder de UV lamp (bandbreedte Spectrum 366 nm), zodat de resultaten op een uniforme wijze worden bepaald en vastgelegd.

Vastleggen gegevens
Door het digitaal vastleggen van de data vanuit de stap “uitvoeren van analyse” gekoppeld aan het monster (barcode) zijn de resultaten sneller beschikbaar en neemt het aantal repeterende handelingen af

Of een combinatie van deze verbeteringen zoals hierboven beschreven. De opdracht is vooralsnog niet verdeeld in percelen. Partijen kunnen zich inschrijven voor de gehele opdracht. Dit omdat de gevraagde dienstverlening bestaat uit logisch samenhangende onlosmakelijk met elkaar verbonden onderdelen van opdrachten die binnen deze samenstelling breed in de markt verkrijgbaar is. De opdracht zal Europees met een openbare aanbesteding in de markt gezet gaan worden.

AQUON benadrukt dat zij zich nog in de oriënterende fase bevindt en deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van een aanbesteding. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt AQUON (waar relevant) ter voorbereiding van de aanbesteding. Aan de in dit marktconsultatiedocument gegeven uitgangs- en aandachtspunten kunnen dan ook geen rechten worden ontleend: het kan zijn dat AQUON deze uitgangs- of aandachtspunten, of de in de marktconsultatie verkregen inzichten niet (volledig) gebruikt in een aanbesteding en/of aanbestedingsprocedure. Deze marktconsultatie en de hierdoor verkregen informatie wordt behandeld en uitgevoerd in lijn met de geldende wet- en regelgeving en de principes van objectiviteit, transparantie en non-discriminatie.

Aquon vervolgt met een 15-tal vragen die de respondent moet invullen. Na sluiting van de schriftelijke fase van de marktconsultatie wenst AQUON met maximaal X ( NDR: Aquon geeft hier geen aantal aan) inschrijvers in gesprek te gaan waarbij de inschrijvers de mogelijkheid krijgen haar oplossingsrichting(en) te presenteren. AQUON bepaalt welke inschrijvers hiervoor in aanmerking komen, zij zullen een uitnodiging hiervoor ontvangen na de sluiting van de inschrijftermijn.

Bron: Tenderned/Negometrix woensdag 29 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248277

NDR: Dit artikel is samengesteld uit de vragen in de vragenlijst in Negometrix. Wat een gedoe. De redactie hoopt met deze samenstelling een beknopte beschrijving van de marktconsultatie te geven, maar mocht u geïnteresseerd zijn, raadpleeg dan vooral de documenten op Nego.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *