Marktconsultatie opwekking, opslag en gebruik van zonneenergie bij het Huis voor de provincie Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie opwekking, opslag en gebruik van zonneenergie bij het Huis voor de provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft zich tot doel gesteld de gebouwen van de eigen organisatie uiterlijk in 2035 volledig  energieneutraal te maken. Hiervoor worden momenteel plannen ontwikkeld en wordt gewerkt aan energiebesparing enerzijds en energieopwekking op eigen terrein anderzijds. Het implementeren van PV-installaties is één van de eerste stappen in dit proces. De provincie geeft daarnaast graag het goede voorbeeld in de energietransitie. We willen bedrijven en instellingen inspireren door te laten zien welke innovatieve oplossingen mogelijk zijn voor energieopwekking en -opslag op eigen terrein. We onderzoeken momenteel hoe we dit het beste kunnen gaan doen. Circulariteit, het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, reductie van de CO2-uitstoot in de keten en internationale sociale voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met dit duurzaamheidsinitiatief.

Het is de intentie van de provincie om PV-panelen te plaatsen op / bij het Huis voor de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, Utrecht en daarbij optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte op de bestaande daken, de parkeerdekken en op/aan de gevels van de gebouwen. Dit kan op diverse en innovatieve manieren worden bereikt. Utrecht heeft daarom het voornemen de opdracht zo functioneel mogelijk te specificeren en in principe geen oplossingen, methoden of technieken voor te schrijven. Het doel van de provincie is dat er door plaatsing van PV-panelen, opslagsystemen en laadpalen een slim energiesysteem ontstaat waarbij de opgewekte energie wordt gebruikt voor de eigen bedrijfsvoering en mobiliteit.  De volgende productleveringen / dienstverlening kunnen onderdeel zijn van de toekomstige opdracht:

  • Plaatsen en onderhouden van PV-panelen.
  • Plaatsen en onderhouden van systemen voor opslag van zonne-energie.
  • Plaatsen en onderhouden van laadpunten voor (bijvoorbeeld) elektrisch vervoer.
  • Leveren en onderhouden van laadregelaars / -controllers voor gebruik van opgeslagen energie voor verschillende doeleinden.
  • Verzorgen van rapportages en verrekening van energieopwekking en energiegebruik.

De provincie heeft de voorkeur om één opdracht te verstrekken aan één opdrachtnemer. Het is de opdrachtnemer toegestaan om gebruik te maken van onderaannemers. De eindverantwoordelijkheid van een werkende oplossing ligt bij de gecontracteerde opdrachtnemer. Indien opdrachtgever overgaat tot het Europees aanbesteden van de opdracht, zal hij hiervoor een separate aankondiging van de opdracht publiceren op Tenderned. U bent als eventuele gegadigde uitgenodigd de gevraagde informatie zo volledig mogelijk te beantwoorden en deze informatie als complete set binnen de gestelde termijn te verstrekken.

Opdrachtgever zal de informatie die verzameld is naar aanleiding van deze RFI gebruiken bij de besluitvorming over het vervolgtraject. Om partijen die geen deel hadden aan de marktraadpleging toch een gelijk uitgangspunt te geven bij een eventuele toekomstige aanbesteding, zal opdrachtgever de tijdens de marktraadpleging verzamelde informatie verwerken in de vorm van een geanonimiseerde rapportage. Opdrachtgever zal in deze rapportage zijn analyse geven van de verzamelde informatie en desgewenst (geanonimiseerde) antwoorden van gegadigden verstrekken. Gegadigden dienen er dus rekening mee te houden dat informatie die zij in het kader van deze marktraadpleging verstrekken, openbaar kan worden gemaakt.

In het geval opdrachtgever besluit om naar aanleiding van de marktraadpleging een (Europese) aanbesteding te houden, zal bovengenoemde rapportage openbaar ter beschikking worden gesteld aan ondernemers die documenten ten behoeve van deelname aan deze aanbesteding willen opvragen. De rapportage zal dan te zijner tijd te downloaden zijn via de gepubliceerde aankondiging van de opdracht op Tenderned. Als opdrachtgever besluit om géén aanbesteding te houden naar aanleiding van de marktraadpleging, zal opdrachtgever deze rapportage op eigen initiatief naar alle partijen die hebben deelgenomen aan de marktraadpleging verzenden. Het is in beide gevallen dus niet nodig dat u een specifiek/individueel verzoek tot verzending van de rapportage bij opdrachtgever indient. De vragen zijn onder te verdelen in vragen over uw organisatie, de te volgen aanbestedingsprocedure, de opdracht, de techniek, de kosten en niet te vergeten alles dat de provincie vergeten is maar volgens u wel van belang kan zijn.

Bron: Tenderned zaterdag 11 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246501

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *