Marktconsultatie – Meer natuur in de berm ProRail B.V. – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie – Meer natuur in de berm ProRail B.V.

Foto: © ProRail BV

Als een van de grootste grondbezitters in Nederland wil ProRail constructief bijdragen aan de biodiversiteit van het Nederlandse landschap. Dit is belangrijk omdat een grote verscheidenheid aan dier- en plantensoorten zorgt voor een betere relatie en balans tussen mens en natuur. Bovendien maken we op deze manier de bermen visueel aantrekkelijker voor omwonenden en reizigers. Tot slot voldoet ProRail hiermee nog beter aan de vereiste wet- en regelgeving op dit vlak.

Het doel van deze marktconsultatie is tweeledig. Enerzijds wenst ProRail de door haar opgestelde 5 beheertypes, met
de daarbij horende kwaliteitsbeelden, te toetsen en na te gaan of de markt in staat is hiermee te werken en of de opdrachtnemer hierop zijn beheer- en onderhoudsplannen kan laten baseren.. Anderzijds willen wij t.a.v. het aanbesteden van het groenbeheer vernemen van de markt welke innovaties, ontwikkelingen, suggesties, uitwerkingen etc. er volgens hen op het gebied van duurzaam groenbeheer zijn, die ook bruikbaar kunnen zijn in de spooromgeving.

Deze consultatie bestaat uit 32 vragen waarbij ProRail u verzoekt om in de bewerkbare Excel spreadsheet uw antwoorden te formuleren. De informatie uit deze marktconsultatie zal ProRail afwegen en mogelijk gebruiken als input voor de
specificaties en het aanbestedingsdossier. Wij stellen dan ook uw bijdrage bijzonder op prijs. Denkt u mee en informeert u ProRail over al de mogelijkheden op het gebied van duurzaam groenbeheer en wat de overwegingen en suggesties zijn vanuit de markt om te komen tot optimaal duurzaam groenbeheer in de spooromgeving, waar speciale eisen gelden mbt veiligheid en toegankelijkheid. 
ProRail is van plan om vanaf 2021 het groenbeheer van ProRail uít de bestaande 21 spooronderhoudscontracten te halen en voortaan separaat aan te besteden op basis van duurzame specificaties. Daarmee zet ProRail een flinke stap in de richting van duurzaam bermbeheer.

Voor de 21 aanbestedingen duurzaam groenbeheer volgen we de planning van de aanbestedingen van de
spooronderhoudscontracten. Op dit moment is de planning voor de komende jaren:
2021: Zeeland, Drenthe, Rijn & Gouwe, Amsterdam
2022: Veluwe, Betuwe, Kennemerland, Amstelpoort, Dordrecht, Zee-Zevenaar
2023: Limburg, Brabant
2024: Neerlands Midden, Eemland, Wadden, den Haag, Twente, Gelre.
De planningen van de aanbestedingen voor de gebieden Hollands NoorderKwartier, Rotterdam, de Peel zijn op dit moment nog niet concreet.

Deze marktconsultatie is gepubliceerd op TenderNed als open marktconsultatie. Dit houdt in dat alle partijen in de markt de gelegenheid krijgen deel te nemen. De marktconsultatie is schriftelijk. Aan u wordt gevraagd de vragenlijst per email in te dienen voor 9 augustus 2021.  Mochten de gegeven antwoorden onduidelijk zijn of vervolgvragen oproepen, dan kan ProRail hier naderhand nog opheldering over vragen. Vervolgens zal ProRail de reacties analyseren. Op basis daarvan bepaalt ProRail of met partijen een vervolggesprek gepland wordt. Deze gesprekken zullen naar alle waarschijnlijkheid digitaal georganiseerd
worden via MS Teams. Het doel van deze vervolggesprekken is om een verdieping/verduidelijking te krijgen op de ingestuurde schriftelijke reacties en inzicht te krijgen in de mogelijke innovaties in de markt. Van de resultaten van de marktconsultatie wordt een samenvatting gemaakt waarin de belangrijkste conclusies worden vastgelegd. In dit verslag zal in ieder geval geen concurrentiegevoelige informatie gedeeld worden. Dit document wordt na afloop met alle deelnemers gedeeld. De conclusies zullen daar waar ProRail het mogelijk en zinvol acht worden geïmplementeerd in het aanbestedingsdossier en/of de
aanbestedingsprocedure.

Bron: Tenderned 6 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/232490

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *