Marktconsultatie energiebesparing inwoners en bedrijven Bergen – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie energiebesparing inwoners en bedrijven Bergen

De aanleiding van deze marktconsultatie is dat BUCH ( Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) op zoek is naar een of meerdere partijen die vanuit het thema energietransitie invulling gaan geven aan de realisatie van de klimaatdoelstelling om uiterlijk in 2030 49% CO2 gereduceerd te krijgen ten opzichte van 1990. Vanuit dit thema kan daar een belangrijke bijdrage aan worden geleverd. Het thema energietransitie is een van de pijlers van ons programma Klimaat. Binnen de BUCH-gemeenten is in november 2020 het programma Klimaat door de raden vastgesteld. Het overkoepelende doel van het programma Klimaat is om bij te dragen aan de CO2-reductiedoelstellingen uit het klimaatakkoord, de leefomgeving klimaatbestendig in te richten zoals omschreven is in het deltaplan ruimtelijke adaptatie, en toe te werken naar een circulaire economie in 2050. De gemeenten werken hieraan vanuit vijf thema’s die onderling verbonden zijn: energietransitie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie, circulaire economie en duurzame bedrijfsvoering.

Het programma Klimaat is wendbaar, adaptief en bestemd voor alle vier gemeenten. Integraal en verbindend. Met lokaal maatwerk waar nodig. Het gaat hierbij niet alleen om de impact van klimaatverandering te agenderen, maar ook om
de kansen te benoemen. Investeren in duurzaamheid kan voor inwoners de kwaliteit van leven verbeteren: bijvoorbeeld schonere lucht, een comfortabeler huis, meer biodiversiteit en verkoeling door groen.

De informatie die we in deze marktconsultatie zoeken, ondersteunt ons bij het formuleren van het eisenpakket voor een definitieve aanbesteding. We zijn expliciet op zoek naar mogelijkheden die bijdragen aan het realiseren van de opgelegde klimaatdoelstelling. Met deze inzichten zijn we in staat een realistische aanbesteding te doen. Daarmee verhogen we
de kans op een succesvolle aanbesteding. De vragenstukken die wij met deze marktconsultatie willen onderzoeken zijn gericht op het:

  • verkrijgen van inzicht in huidige trends, mogelijkheden en praktijkervaringen van marktpartijen;
  • inzicht in de in de markt verkrijgbare oplossingen, indien mogelijk voorzien van een kostenindicatie;
  • te weten komen welke informatie marktpartijen minimaal nodig hebben om een goed voorstel te kunnen doen;
  • te weten komen hoe de samenwerking met de toekomstige dienstverlener(s) het beste kan worden vormgegeven;
  • inzicht in welke oplossingen het best / meest bijdragen aan de uitgangspunten.

De BUCH kiest er voor om een zogenaamde open marktconsultatie te organiseren. Hierbij wordt deze marktconsultatie bekendgemaakt op TenderNed zodat geïnteresseerde marktpartijen hiervan kennis kunnen nemen. De reden dat gekozen is voor deze vorm van marktconsultatie, is dat we hiermee zoveel mogelijk input vanuit de markt willen verkrijgen.
Daarnaast heeft de BUCH voor een combinatie van een schriftelijk en online deel van de marktconsultatie gekozen. Het laatste in de vorm van een online bijeenkomst om daarmee informatie te verkrijgen over de meer complexe onderdelen van de opdracht
. Partijen wordt gevraagd schriftelijk te reageren op de gestelde vragen. De BUCH kan er voor kiezen om een of meerdere partijen uit te nodigen om (ieder afzonderlijk) online een toelichting te geven op de antwoorden. Ter waarborging van een gelijk speelveld onder marktpartijen zal een beknopte geanonimiseerde samenvatting met de uitkomsten van de marktconsultatie worden gepubliceerd. Ten behoeve van het opstellen van de samenvatting kan tijdens eventuele
toelichtingssessies opnameapparatuur ingezet worden. Concurrentiegevoelige of geheime bedrijfsinformatie wordt niet gepubliceerd.

Bron: Tenderned 1 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218360

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *